Nombre de lectures: 0

L'article 27.1 del TRLET estableix que el Govern ha de fixar anualment, prèvia consulta a les organitzacions sindicals i les associacions empresarials més representatives, el salari mínim interprofessional. En desenvolupament d'aquest mandat legal, el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, fixa el salari mínim interprofessional per al 2021, i estableix les següents quanties a partir de l'1 de setembre d'aquest mateix any:

  • 32,17 euros al dia
  • 965 euros al mes
  • 13.510 euros a l'any
  • 7,55 euros per hora efectivament treballada en el cas d'empleats i empleades de llar.

D'aquesta manera, s'ha produït un increment del 1,579% del salari mínim interprofessional respecte de la quantia que tenia fins al 31 d'agost de 2021.

Aquests increments tenen repercussions també en la cotització a la Seguretat Social, ja que l’article 19.2 del TRLGSS estableix que les bases de cotització a la Seguretat Social, en cadascun dels seus règims, tenen com a límit les quanties del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementades en una sisena part. En concret, afecta els àmbits següents:

Quant al règim general de la Seguretat Social, es produeix un increment de la quantia del límit mínim de cotització, que passa de 1.108,33 euros mensuals a 1.125,83 euros mensuals a partir de l'1 de setembre de 2021. El límit màxim mensual no es veu afectat, i es manté en 4.070,10 euros mensuals.

Les bases mínimes i màximes de cotització passen a ser, també a partir de l'1 de setembre de 2021, les següents:

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes (euros/mes) Bases màximes (euros/mes)
1 Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c de l'Estatut dels treballadors 1.466,40 4.070,10
2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats 1.215,90 4.070,10
3 Caps administratius i de taller 1.125,83 4.070,10
4 Ajudants no titulats 1.125,83 4.070,10
5 Oficials administratius 1.125,83 4.070,10
6 Subalterns 1.125,83 4.070,10
7 Auxiliars administratius 1.125,83 4.070,10
Bases mínimes (euros/dia) Bases màximes (euros/dia)
8 Oficials de primera i segona 37,53 135,67
9 Oficials de tercera i especialistes 37,53 135,67
10 Peons 37,53 135,67
11 Treballadors menors de divuit anys, de qualsevol categoria professional 37,53 135,67

Quant al sistema especial d'empleats de llar, en incrementar-se també l'import del salari per hora efectivament treballada de 7,43 a 7,55 euros, també resulta un increment de la referència per determinar les bases de cotització. No obstant això, en aquest cas, en tractar-se de quotes fixes per trams de bases de cotització -és a dir, pot ocórrer que hi hagi increment salarial sense que hi hagi increment de bases de cotització-, es manté la mateixa taula vigent fins en aquest moment:

TramRetribució mensual (euros/mes)Base de cotització (euros/mes)
1Fins a 240,00206,00
2Des de 240,01 fins a 375,00340,00
3Des de 375,01 fins a 510,00474,00
4Des de 510,01 fins a 645,00608,00
5Des de 645,01 fins a 780,00743,00
6Des de 780,01 fins a 914,00877,00
7Des de 914,01 fins a 1.050,001.050,00
8Des de 1.050,01 fins a 1.144,001.097,00
9Des de 1.144,01 fins a 1.294,001.232,00
10Des de 1.294,01Retribució mensual

Finalment, en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, es mantenen les bases màximes i mínimes vigents, però, per aplicació del que disposa la disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018 i la disposició transitòria quarta del Reial decret llei 2/2021, a partir de l'1 de setembre de 2021 es produeixen els increments següents en els tipus de cotització:

  • El tipus de cotització per a les contingències professionals passa de l'1,1% a l'1,3% de la base de cotització triada pel treballador/a autònom.
  • El tipus de cotització per cessament d'activitat passa del 0,8% al 0,9%.