Nombre de lectures: 0

Recentment s'ha publicat el Reial decret llei 14/2017, de 6 d'octubre, pel qual s'aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

En aquesta norma, pendent de convalidació al Congrés dels Diputats, es recorda que el Reial decret llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació professional de les persones desocupades, va introduir un programa temporal de sis mesos de durada destinat a les persones que havien esgotat la seva protecció per desocupació, basat en accions de millora de l'ocupabilitat i en la percepció d'una ajuda econòmica d'acompanyament. Posteriorment, el programa va ser prorrogat en successives ocasions, l'última mitjançant la disposició final segona del Reial decret llei 1/2016, de 15 d'abril, pel qual es prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur i s'adopten altres mesures urgents per a l'ocupació i la protecció social de les persones aturades, i n'estableix la pròrroga automàtica per períodes de sis mesos, sempre que la taxa d'atur sigui superior al 18 per cent segons l'última enquesta de població activa.

Aquest programa ha permès que moltes persones rebin atenció individualitzada i millorin la seva ocupabilitat mitjançant la realització d'un itinerari personalitzat d'ocupació, acompanyant la realització d'accions de polítiques actives d'ocupació amb la percepció d'una ajuda econòmica. L'any 2016 es van incorporar a aquest programa més de 54.000 persones al conjunt de l'Estat.

Cal tenir en compte, com a fet molt rellevant, la Sentència 100/2017, de 20 de juliol de 2017, del Tribunal Constitucional en relació amb el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern Basc contra el Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener, que ha establert que la gestió de l'ajuda econòmica d'acompanyament a desocupats que han esgotat l'atur per part del servei públic d'ocupació estatal contravé l'ordre constitucional de distribució de competències en matèria d'ocupació. Conseqüentment, l'Administració general de l'Estat i les comunitats autònomes consideren necessari recuperar de forma extraordinària i limitada en el temps el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació i han acordat, a aquest efecte, atribuir excepcionalment al servei públic d'ocupació estatal les funcions de concessió i pagament de l'ajuda econòmica d'acompanyament.

El Govern entén que no és possible, per la seva complexitat, fer efectiva sense solució de continuïtat la gestió dels ajuts econòmics per part de les comunitats autònomes, que són les administracions competents per gestionar aquests ajuts. Per tot això, decideix aprovar, de manera extraordinària i fins al 30 d'abril de 2018, la reactivació del programa, que manté la protecció d'aquest col·lectiu i permet elaborar l'estudi en profunditat i amb totes les garanties dels esmentats programes que actualment complementen la protecció per desocupació.