Nombre de lectures: 0

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el dia 22 de setembre de 2017 la Llei 21/2017, de 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social (ACPS), en desplegament del que disposa l'Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix els principis rectors que han d'orientar les polítiques públiques, com són la cohesió i el benestar socials, de manera que els poders públics han de promoure les polítiques públiques que fomentin la cohesió social i que garanteixin un sistema de protecció social adequat a les necessitats econòmiques i socials de Catalunya. Per mitjà d'aquesta llei de creació de l'ACPS -que es dicta d'acord amb l'article 150 de l'Estatut d'autonomia, fent ús de les competències exclusives d'autoorganització de la Generalitat-, es dona recorregut a un ens unificat i especialitzat en la gestió de prestacions socials de servei, econòmiques i tecnològiques, sens perjudici que la prescripció a les persones beneficiàries i la definició de les contingències que les hagin de fer possible corresponguin a diversos departaments o ens públics competents.

La llei de l'ACPS, que hauria d’estar vigent des del dia 12 d’octubre de 2017, va ser recorreguda davant el Tribunal Constitucional pel president del Govern de l'Estat, invocant el que disposa l'article 161.2 de la Constitució espanyola, que estableix que el Govern pot impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les comunitats autònomes i que aquesta impugnació produeix la suspensió de la disposició o resolució recorreguda, si bé el Tribunal, si escau, l'ha de ratificar o aixecar en un termini no superior a cinc mesos. Doncs bé, el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el Recurs d'inconstitucionalitat número 4814-2017, i va declarar la suspensió de la vigència i l'aplicació de la llei impugnada des de la data d'interposició del recurs -3 d'octubre de 2017- per a les parts del procés, i des de la publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de l'Estat -26 d'octubre de 2017- per als tercers. Per tant, la llei de l’ACPS no va entrar en vigor en la data prevista.

Dins el termini de cinc mesos que disposa la Constitució, el Tribunal Constitucional ha dictat la Interlocutòria de 21 de març de 2018, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat de 27 de març, i ha aixecat la suspensió de la Llei 21/2017, excepte l'article 3.1, apartats c -segon incís-, d i h. Per tant, a partir d'aquest moment, la llei es troba plenament vigent, i l'ACPS pot assumir totes les funcions que la llei li atorga, amb excepció de les següents:

  • Organitzar i gestionar els recursos que en un futur li siguin atribuïts (art. 3.1.c, segon incís).
  • Relacionar-se amb organismes equivalents i altres administracions públiques per a la col·laboració mútua i gestionar les prestacions en què calgui tenir en compte canvis de residència o períodes de carència o d'acreditació transcorreguts en altres contrades (art. 3.1.d).
  • Recaptar, tant per la via ordinària com executiva, tota mena de contribucions, recursos, quotes o altres quantitats que hagin de ser pagades per conceptes relacionats amb la protecció social en el marc de les competències que té atribuïdes en aquesta matèria la Generalitat, sens perjudici que es puguin establir convenis de col·laboració amb altres ens o participar-hi per fer més eficients els processos administratius de recaptació, en especial els relatius a la via executiva (art. 3.1.h).

Es tracta d’una suspensió provisional d’aquesta part de la llei i, per tant, cal esperar a la resolució del recurs d’inconstitucionalitat número 4814-2017 per determinar definitivament les funcions atribuïdes a l'ACPS. Tanmateix, un cop aixecada la suspensió de la resta del contingut d’aquesta norma, l’ACPS ja pot assumir les funcions següents:

  • Fer el desplegament executiu del sistema de protecció social de Catalunya, entès com el conjunt d'elements vinculats a la protecció social que són competència de la Generalitat.
  • Gestionar d'una manera centralitzada les prestacions que integren els instruments de protecció social que en cada moment siguin competència de la Generalitat i els que li atribueix aquesta llei, sens perjudici de les funcions prescriptores dels ens i departaments de la Generalitat amb competència material en els diversos vessants de la protecció social.
  • Organitzar i gestionar els recursos que integren el sistema de serveis socials.
  • Fomentar la recerca i la formació en matèria de protecció social en col·laboració amb els organismes responsables, centres de recerca, universitats i altres organitzacions especialitzades.
  • Proporcionar suport tècnic als estudis, els projectes i les propostes normatives que millorin l'extensió o l'eficiència dels nivells de protecció social.
  • Representar, en matèria de protecció social, el Govern en les institucions internacionals d'aquest àmbit.