Nombre de lectures: 0

En el primer Consell de Ministres d’aquest any 2020, s'ha aprovat el Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s'estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social, que apareix publicat en el BOE de 15 de gener de 2019, i que actualitza la quantia de les pensions de Seguretat Social amb efectes retroactius -tal com es preveia en el Reial decret llei 18/2020, de 27 de desembre- a 1 de gener de 2020.

Fins al moment en què s'aprovi i entri en vigor la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a aquest any 2020, s’acorda un increment del 0,9% a les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social en la modalitat contributiva, així com de classes passives de l'Estat. Idèntic increment s'aplicarà a les prestacions següents:

 • Les pensions especials de guerra.
 • Les pensions no contributives, que passen a tenir un import de 5.538,40 EUR/any. El complement de pensió per al lloguer d'habitatge serà, l'any 2020, de 525 EUR anuals.
 • Les pensions del SOVI, incloses les concurrents amb pensions de viduïtat. Les primeres tindran un import de 6.127,80 EUR/any i les segones, un import de 5.947,20 EUR/any.
 • Les prestacions de la Seguretat Social per fill a càrrec amb divuit anys o més i amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Els imports d'aquestes assignacions el 2020 seran els següents:
  • Assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat: 341 EUR/any. Aquest import s'incrementarà fins 588 EUR/any en els casos en què els ingressos siguin inferiors al límit previst en l'escala que estableix el mateix Reial decret llei 1/2020.
  • Assignació econòmica per fill o menor a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: 1.000,00 EUR/any.
  • Assignació econòmica per fill a càrrec major de 18 anys amb discapacitat:
   • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%: 4.747,20 EUR/any.
   • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% i amb necessitat de concurs d'una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida: 7.120,80 EUR/any.
 • Prestació per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i de mares amb discapacitat establerta a l'article 357 i la quantia es recull en l'article 358 del TRLGSS: 1.000,00 EUR.
 • El subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport per a persones amb discapacitat. L'import serà de 68,10 EUR/mes el 2020.
 • Les prestacions econòmiques de gran invalidesa del règim especial de la Seguretat Social de les Forces Armades i de les reconegudes a l'empara de la Llei 3/2005. L'import serà de 7.507,83 EUR/any el 2020.
 • Els ajuts socials reconeguts a favor de les persones contaminades pel virus d'immunodeficiència humana (VIH). L'import serà de 639,33 EUR/mes el 2020.

Tant les pensions mínimes com les màximes s'han d'incrementar també en un 0,9%. D'aquesta manera, el límit màxim establert per a la percepció de pensions públiques per al 2020 serà de 2.683,34 EUR mensuals o 37.566,76 EUR anuals.

Quant als límits d'ingressos, la quantia per al reconeixement de complements econòmics per a mínims i de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec i per família nombrosa s'incrementarà en un 0,9% sobre la quantia vigent el 2019 i queda de la manera següent:

 • Límit d'ingressos per complements per a mínims:
  • Sense cònjuge a càrrec: 7.638,00 EUR/any.
  • Amb cònjuge a càrrec: 8.909,00 EUR/any.
 • Límit d'ingressos per al reconeixement de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec:
  • Quantia a què es refereix el paràgraf primer de l'article 352.1.c) de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (fills o menor a càrrec sense discapacitat): 12.424,00 EUR/any.
  • Quantia a què es refereix el paràgraf segon de l'article 352.1.c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (família nombrosa): 18.699,00 EUR / any, que incrementa en 3.029,00 EUR per a cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.

Finalment, les quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del sistema de la Seguretat Social per a l'any 2020 són les següents:

Classe de pensió Titulars
Amb cònjuge a càrrec Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal Amb cònjuge no a càrrec
Jubilació EUR/any EUR/any EUR/any
Titular amb seixanta-cinc anys. 11.807,60 9.569,00 9.081,80
Titular menor de seixanta-cinc anys. 11.069,80 8.953,00 8.461,60
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa. 17.711,40 14.354,20 13.623,40
Incapacitat Permanent
Gran invalidesa. 17.711,40 14.354,20 13.623,40
Absoluta. 11.807,60 9.569,00 9.081,80
Total: titular amb seixanta-cinc anys. 11.807,60 9.569,00 9.081,80
Total: titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys. 11.069,80 8.953,00 8.461,60
Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys. 7.054,60 7.054,60 6.993,00
Parcial del règim d'accidents de treball: Titular amb seixanta-cinc anys. 11.807,60 9.569,00 9.081,80
Viduïtat
Titular amb càrregues familiars. - 11.069,80 -
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100. - 9.569,00 -
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys. - 8.953,00 -
Titular amb menys de seixanta anys. - 7.249,20 -
Classe de pensió EUR/any
Orfandat
Per beneficiari. 2.924,60
Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat en grau igual o superior a l'65%. 5.754,00
En l'orfandat absoluta el mínim s'incrementarà en 7.249,20 euros / any distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris.
Prestació d'orfandat
Un beneficiari. 8.820,00
Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris 100. 14.868,00
En favor de familiars
Per beneficiari. 2.924,60
Si no hi ha vidu ni orfe pensionistes:
Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys. 7.067,20
Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys. 6.661,20
Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cada un d'ells s'incrementarà en l'import que resulti de prorratejar 4.324,60 EUR/any entre el nombre de beneficiaris.

CLASSES PASSIVES

Classe de pensió Import
Amb cònjuge a càrrec Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal Amb cònjuge no a càrrec
- - -
EUR/any EUR/any EUR/any
Pensió de jubilació o retir. 11.807,60 9.569,00 9.081,80
Pensió de viduïtat. 9.569,00
Pensió familiar diferent de la de viduïtat, en què n és el nombre de beneficiaris de la pensió o pensions *. 9.328,20 / n

* En el cas que hi hagi diversos beneficiaris, l'import de la pensió individual serà el resultat de dividir aquesta quantitat entre el nombre de perceptors; queda garantit el mínim per beneficiari en 208,90 EUR/mes o 411,00 EUR/mes si és orfe menor de 18 anys i amb una discapacitat igual o superior a el 65%.