Nombre de lectures: 0

D’acord amb el que estableix el Reial Decret Llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s'estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social, que apareix publicat en el BOE de 15 de gener de 2019, queda garantit el poder adquisitiu de les pensions en relació amb l'IPC. Es tracta d’una previsió garantista atès que el propi Reial Decret Llei ja estableix per a aquest any 2020 un increment general de les pensions del 0,9%.

En tot cas, queda garantit aquest increment, ja que els perceptors de pensions del sistema de la Seguretat Social i de classes passives que hagin estat revaloritzades el 2020, rebran, abans de l'1 d'abril de 2021 i en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda el 2020 i la que hauria correspost d'haver aplicat a les quanties de 2019 un increment percentual igual al valor mitjà dels increments percentuals interanuals de l'IPC dels mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020, sempre que el valor mitjà resultant sigui superior a l'0,9%. A aquests efectes, el límit de pensió pública durant l'any 2020 serà l'equivalent a incrementar la quantia de l'esmentat límit a 31 de desembre de 2019 en aquest percentatge.

Aquesta previsió és aplicable també als pensionistes del sistema de la Seguretat Social i de classes passives, amb pensions causades durant 2020, que haguessin percebut la quantia corresponent al límit màxim de percepció de les pensions públiques fixat per al citat any. De la mateixa manera, és aplicable als beneficiaris en l'exercici de les ajudes socials pel virus d'immunodeficiència humana (VIH) i de les reconegudes a l'empara de la Llei 3/2005, de 18 de març. Així mateix, són aplicables les regles precedents respecte de les pensions de classes passives, amb data inicial d'abonament durant 2020, per a la determinació de les quals s'haguessin tingut en compte havers reguladors susceptibles d'actualització en l'esmentat exercici.

Els pensionistes perceptors durant 2020 de pensions mínimes, pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) no concurrents, així com pensions concurrents amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, els perceptors de prestacions de la seguretat Social per fill a càrrec amb 18 o més anys d'edat i un grau de discapacitat igual o superior a el 65% i del subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport, rebran, en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió que percebi el 2020 i la que hauria correspost d'haver aplicat a les quanties de 2019 un increment percentual igual al valor mitjà dels increments percentuals interanuals de l'IPC dels mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020, sempre que el valor mitjà resultant sigui superior a l'0,9%.

Per a la determinació inicial de les pensions de classes passives amb data d'efectes econòmics de 2020, els valors consignats en el capítol II del títol I de Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, s'incrementaran també en un 0,9%.