Nombre de lectures: 0

Novament, en absència de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2020, i produïda la pròrroga de l'anterior Llei 6/2017, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 -ja prorrogada a l’any 2019- el Govern ha aprovat el Reial decret Llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social.

Aquesta norma, que té caràcter provisional tal como es diu a l’article 7, estableix que, des de l'1 de gener de 2020 i mentre no entri en vigor la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a aquest any o una altra norma amb rang legal que reguli aquesta matèria, la revaloració de les pensions de Seguretat Social i de classes passives de l'Estat i la determinació d'altres quanties de prestacions públiques estatals, així com les bases mínimes i màximes de cotització i els tipus de cotització a la Seguretat Social, es regiran per les disposicions següents:

  1. Les pensions de Seguretat Social, les de classes passives de l'Estat, les causades a l'empara de la legislació especial de guerra i altres prestacions públiques estatals mantindran el mateix import que tinguin reconegut a 31 de desembre de 2019. Es mantenen també les quanties de pensions i prestacions, així com els límits d'ingressos aplicables que figuren en l'annex i del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, i en els articles 2 i 3 de Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. Un cop aprovada la norma corresponent, la revaloració de les pensions i altres prestacions públiques tindrà efectes retroactius des de l'1 de gener de 2020.
  2. Les quanties del límit màxim i de la base màxima de cotització en el sistema de Seguretat Social seran les establertes en l'article 3 de Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre. Es mantenen, per tant, els imports de l’any 2019. La mateixa previsió s’estableix per a la cotització en els sistemes especials de treballadors de la llar i agraris per compte aliè.
  3. Pel que fa al Règim Especial de Treballadors Autònoms, es mantenen les quanties de les bases de cotització i els tipus de cotització establerts al Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre.

Cal tenir present que, a l’apartat 2.4.1 del text de l’acord subscrit pels dos partits que conformen el recentment format Govern, es diu expressament el següent: “Actualitzarem les pensions d'acord amb l'IPC real mitjançant llei de forma permanent, i augmentarem el poder adquisitiu de les pensions mínimes i les no contributives”. Caldrà, per tant, esperar la norma que definitivament fixi per a aquest any 2020 l’import de les pensions i de les bases de cotització, que el Reial decret Llei 18/2019 estableix, com hem vist, que tingui efectes retroactius a 1 de gener de 2020. A aquests efectes, com a dada indicativa, cal considerar que l'indicador de l'IPC avançat per l’Institut Nacional d’Estadística situa la variació anual a l’any 2019 en el 0,8%.

Mentre no s’aprovi la normativa esmentada, les pensions mínimes aplicables provisionalment a l'any 2020 són les següents:

JUBILACIÓ AMB 65 ANYS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 786,90 11.016,60
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 637,70 8.927,80
Amb cònjuge NO a càrrec 605,10 8.471,40
JUBILACIÓ MENOR DE 65 ANYS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 737,60 10.326,40
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 596,50 8.351,00
Amb cònjuge NO a càrrec 563,80 7.893,20
JUBILACIÓ AMB 65 ANYS PROCEDENT DE GRAN INVALIDESA QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 1.180,40 16.525,60
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 956,60 13.392,40
Amb cònjuge NO a càrrec 907,70 12.707,80
GRAN INVALIDESA QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 1.180,40 16.525,60
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 956,60 13.392,40
Amb cònjuge NO a càrrec 907,70 12.707,80
ABSOLUTA O AMB 65 ANYS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 786,90 11.016,60
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 637,70 8.927,80
Amb cònjuge NO a càrrec 605,10 8.471,40
TOTAL AMB UNA EDAT ENTRE 60 I 64 ANYS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 737,60 10.326,40
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 596,50 8.351,00
Amb cònjuge NO a càrrec 563,80 7.893,20
TOTAL DERIVADA D'UNA MALALTIA COMUNA I MENORS DE 60 ANYS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 396,60 5.552,40
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 396,60 5.552,40
Amb cònjuge NO a càrrec 55% base mínima RG 55% base m
VIDUÏTAT QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb càrregues familiars 737,60 10.326,40
Amb 65 anys o amb discapacitat = >65% 637,70 8.927,80
Entre 60 i 64 anys 596,50 8.351,00
Menor de 60 anys 482,90 6.760,60
ORFANDAT QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Per beneficiari 194,80 2.727,20
Orfandat absoluta Un sol beneficiari 677,70 9.487,80
Orfandat absoluta Diversos beneficiaris (N) 194,80 + 482,90/N 2.727,20 + 6.760,60/N
Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat > =65% 383,40 5.367,6
FAVOR DE FAMILIARS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Per beneficiari 194,80 2.727,20
Si no hi ha vídua ni orfe pensionistes
- Un sol beneficiari amb 65 anys 470,90 6.592,60
- Un sol beneficiari menor de 65 anys 443,70 6.211,80
- Diversos beneficiaris (N) 194,80 + 288,10/N 2.727,20 + 4.033,40/N

La quantia del límit d'ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims i de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec i per família nombrosa és, provisionalment, el següent:

LÍMIT D'INGRESSOS (sense incloure la pensió) QUANTIA ANUAL
Sense cònjuge a càrrec 7.133,97
Amb cònjuge a càrrec 8.321,85

Pel que fa referència a l'Assegurnaça Obligatòria de Vellesa i Invalidesa, les quanties són, provisionalment, les següents:

PENSIONS SOVI QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Vellesa, invalidesa i viduïtat 408,10 5.713,40
Prestacions SOVI concurrents 396,20 5.546,80

Les *pensions no contributives tenen una quantia variable depenent dels ingressos personals i/o dels ingressos dels familiars amb qui es convisqui i del nombre de beneficiaris de PNC en una mateixa unitat econòmica de convivència. Per a l’any 2019, provisionalment, la quantia mensual va des d’un mínim de 98,00 € a un màxim de 392,00 € per 14 mensualitats a l’any. Les persones menors de 65 anys afectades per una discapacitat en grau igual o superior al 75% i que necessitin l’ajuda d’una altra persona per a les accions de la vida quotidiana podran accedir al complement de tercera persona (196,00 € mensuals).