Nombre de lectures: 0

La determinació del tipus de cotització al règim general de la Seguretat Social aplicable a les contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals) s'ha de dur a terme, en funció de la corresponent activitat econòmica, ocupació o situació, mitjançant l'aplicació de la tarifa establerta a la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre.

La regla general d'aplicació d'aquesta tarifa és que cada empresa ha de cotitzar a les contingències professionals per les persones treballadores que tingui en alta d'acord amb els tipus de cotització aplicables en funció del codi de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) vigent, establerts al quadre I de la mateixa disposició addicional quarta de la Llei 42/2006. Així, per exemple, al quadre I de la tarifa trobem aquest codi:

CODI CNAE-2009 ACTIVITAT ECONÒMICA TIPUS IT
(INCAPACITAT TEMPORAL)
TIPUS IMS
(INVALIDESA, MORT I SUPERVIVÈNCIA)
TIPUS TOTAL
84 Administració Pública i Defensa; Seguretat Social obligatòria 0,65 1,00 1,65

Font: Llei 42/2006, de 28 de desembre.

Però hi ha excepcions a aquesta regla, compreses al quadre II de la tarifa, que és el següent:

OCUPACIÓ Tipus aplicables a ocupacions i situacions en totes les activitats TIPUS IT
(INCAPACITAT TEMPORAL)
TIPUS IMS
(INVALIDESA, MORT I SUPERVIVÈNCIA)
TIPUS TOTAL
a Personal en treballs exclusius d'oficina 0,65 0,35 1,00
b Representants de comerç 1,00 1,00 2,00
d Personal d'oficis en instal·lacions i reparacions en edificis, obres i treballs de construcció en general 3,35 3,35 6,70
f Conductors de vehicles automòbils de transport de mercaderies que tinguin una capacitat de càrrega útil superior a 3,5 tm 3,35 3,35 6,70
g Personal de neteja en general. Neteja d'edificis i de tot tipus d'establiments. Neteja de carrers 2,10 1,50 3,60
h Vigilants, guardes, guardes jurats i personal de seguretat 1,40 2,20 3,60

Font: Llei 42/2006, de 28 de desembre.

Pel que fa al personal d'oficina, la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016 ha introduït una important novetat, que comporta el següent:

Amb caràcter general, quan l'ocupació exercida per la persona treballadora es correspongui amb alguna de les enumerades en el quadre II, el tipus de cotització aplicable és el que es disposa en aquest quadre per a l'ocupació de què es tracti, mentre que el tipus corresponent a tal ocupació difereixi del que correspongui pel que fa a l'activitat de l'empresa.

A l'efecte de la determinació del tipus de cotització aplicable a les ocupacions referides a la casella a del quadre II, es considera personal en treballs exclusius d'oficina els treballadors per compte d'altri que, sense estar sotmesos als riscos de l'activitat econòmica de l'empresa, desenvolupin la seva ocupació exclusivament en la realització de treballs propis d'oficina, tot i que aquests es corresponguin amb l'activitat de l'empresa, i sempre que aquests treballs es desenvolupin únicament en els llocs destinats a oficines de l'empresa.

Per tant, perquè sigui aplicable el tipus de l'ocupació a del quadre II, s'han de donar aquestes circumstàncies:

1. Que la persona treballadora realitzi treballs exclusius d'oficina, encara que el contingut d'aquests treballs es correspongui amb l'activitat de l'empresa.

2. Que aquests treballs no estiguin sotmesos als riscos de l'activitat de l'empresa.

3. Que aquests treballs es desenvolupin únicament a les oficines de l'empresa.

Etiquetes: