Nombre de lectures: 0

La Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, va introduir un complement de pensió, per l'aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats abans del fet causant de la prestació i siguin beneficiàries en qualsevol règim de Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent. Aquest complement està regulat actualment a l'article 60 del vigent Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i és aplicable a les pensions causades a partir de l'1 de gener de 2016.

Aquesta mesura representa una millora de l'import de les pensions contributives de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent, i té un import equivalent al resultat d'aplicar a la quantia inicial de les referides pensions un percentatge determinat, en funció del nombre de fills segons l'escala següent:

a) En el cas de 2 fills: 5 per cent.

b) En el cas de 3 fills: 10 per cent.

c) En el cas de 4 o més fills: 15 per cent.

Si la pensió inicial ja supera el límit màxim establert, que el 2016 és de 35.941,92 euros anuals (2.567,28 euros mensuals), la suma de la pensió i del complement no pot superar aquest límit incrementat en un 50 per cent del complement assignat. Si la quantia de la pensió reconeguda arriba al límit establert aplicant sols parcialment el complement, la interessada té dret, a més, a percebre el 50 per cent de la part del complement que excedeixi del límit màxim vigent en cada moment. Per tant, en aquests casos es pot obtenir una pensió per sobre de la màxima vigent a cada moment amb caràcter general.

D'altra banda, si la pensió inicialment causada no arriba a la quantia mínima de pensions establerta a cada moment (vegeu el Reial decret 1170/2015, de 29 de desembre), s'ha de reconèixer aquesta quantia, afegint a aquest import el complement per fill, que és el resultat d'aplicar el percentatge que correspongui a la pensió calculada inicialment.

Cal tenir en compte el següent:

1. El complement de pensió no és aplicable en els casos d'accés anticipat a la jubilació per voluntat de la interessada.

2. El complement de pensió no és aplicable en els casos de jubilació parcial.

3. En el cas de concurrència de pensions del sistema de la Seguretat Social, es reconeix el complement per fill solament a la pensió que resulti més favorable i, si concorre una pensió de jubilació amb una pensió de viduïtat, el complement s'ha d'aplicar a la de jubilació.

4. El dret al complement és subjecte al règim jurídic de la pensió referent a naixement, durada, suspensió, extinció i, si escau, actualització.

Aquesta mesura positiva s'aplicarà únicament a les pensions causades a partir de l'any 2016, per la qual cosa no té efectes en les anteriors, i es preveu que es puguin beneficiar d'aquest nou complement, aquest any, aproximadament 123.000 dones, que representa un increment de la despesa en pensions per aquesta causa de 50 milions d'euros.