Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 27 de maig de 2020 ha publicat una nova norma relacionada amb la gestió de la pandèmia que provoca la COVID-19, que conté normativa específica en l'àmbit laboral i de Seguretat Social. Es tracta del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquesta norma introdueix noves mesures legislatives en aquest àmbit, entre les quals destaquen les següents:

Pròrroga de la vigència de les mesures de flexibilització de l'ocupació agrària

El Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, en els articles 1-5, estableix una sèrie de mesures extraordinàries per flexibilitzar el treball en el sector agrari, que vam tenir ocasió d'analitzar en un apunt anterior. Aquestes mesures, que inicialment es van establir fins al 30 de juny de 2020, ara es prorroguen fins al 30 de setembre de 2020. Les empreses han de comunicar als serveis públics d'ocupació autonòmics les contractacions la vigència de les quals s'acordi prorrogar, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la concertació, i indicar la nova data de finalització.

Quant als joves estrangers en situació regular, entre 18 i 21 anys d'edat, empleats en el sector agrari sobre la base del que disposa aquest Reial decret llei, s'estableix concedir una autorització de residència i treball amb una vigència de dos anys, renovables dos anys més, vàlida per a tot el territori de l'Estat. La persona interessada ha de presentar la sol·licitud en el termini d'un mes des de la finalització de la vigència del Reial decret llei 13/2020, i la resolució s'ha de dur a terme en el termini d'un mes des de la data de la sol·licitud -opera el silenci administratiu positiu.

Finalment, es declara incompatible la percepció de retribucions derivades de l’activitat laboral desenvolupada a l’empara d’aquest Reial decret llei 13/2020 amb la prestació per naixement i cura de menor de la Seguretat Social, si bé, excepte pel que fa al període obligatori de la mare biològica a continuació del part, el període obligatori, o la part que en resti, es pot gaudir des del dia següent a la finalització de les retribucions establertes en el Reial decret llei.

Correcció de les regles d'inclusió en el sistema especial de treballadors per compte propi agraris

Es modifica l'article 324 de l'TRLGSS per precisar les limitacions per a la inclusió en aquest sistema especial que conté l'apartat 1. En cas que a l'explotació agrària hi hagi dos o més titulars, tots en alta en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris del règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, s'ha d'afegir al nombre de treballadors o jornals que disposa l'apartat 1 un treballador/a més amb cotització per bases mensuals, o 173 a l'any, en cas de treballadors amb cotització per jornades reals, per cada titular de l'explotació agrària, excloent-ne el primer.

Correcció de les mesures de suport a la protecció per atur al sector cultural

Es modifica l’article 2 del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, que reconeixia als artistes l’accés extraordinari a les prestacions per desocupació, aclarint que és el mateix accés extraordinari a la prestació el que respon a la crisi sanitària de la COVID-19, sense que correspongui als artistes acreditar la seva situació concreta de manca d'activitat derivada de la crisi. Igualment, s'elimina el requisit de trobar-se en el període d'inactivitat voluntària, se suprimeix el cost que això comportaria per al treballador/a i se simplifica la tramitació i el reconeixement de la prestació. També s'explicita, en nom de la seguretat jurídica, que és possible suspendre el cobrament de la prestació per efectuar treballs per compte propi o aliè, i reprendre'l després.

Consideració com a contingència professional de les malalties del personal sanitari per contagi de virus durant l'estat d'alarma

Les prestacions de Seguretat Social que causin les persones que presten serveis en centres sanitaris o sociosanitaris que hagin contret, exercint la seva professió, el virus SARS-CoV2 per haver estat exposats a aquest risc específic durant la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris, quan així ho acreditin els serveis de prevenció de riscos laborals i salut laboral, es consideren derivades d'accident de treball, en entendre que es compleixen els requisits exigits en l'article 156.2.e del TRLGSS. Aquesta determinació s'aplica als contagis del virus SARS-CoV2 produïts fins al mes següent a la finalització de l'estat d'alarma, i cal acreditar-ho mitjançant el corresponent comunicat d'accident de treball.

En els casos de mort, es considera que la causa és accident de treball sempre que la mort s'hagi produït dins dels cinc anys següents al contagi de la malaltia i derivada d'aquesta, tal com estableix l'article 217.2 del TRLGSS.

Préstec a la Tresoreria General de la Seguretat Social

Amb la finalitat de possibilitar l'equilibri financer de la Seguretat Social i que aquesta pugui complir adequadament les seves obligacions, es concedeix un préstec a la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import de 16.500 milions d'euros. Aquest préstec no merita interessos, i la cancel·lació es produirà en un termini màxim de 10 anys a partir de l'1 de gener de 2021.

Regulació del silenci administratiu en els procediments del Fons de Garantia Salarial (FOGASA)

S'estableix un termini de tramitació de tres mesos per resoldre les sol·licituds presentades davant el FOGASA, i aquestes resolucions s'han de notificar a la persona interessada en el termini de 10 dies des que s'adoptin. En cas que transcorri el termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'ha d'aplicar el silenci administratiu positiu, sense que en cap cas es pugui obtenir per silenci el reconeixement d'obligacions en favor de persones que no puguin ser legalment beneficiàries o per una quantia superior a la que resulti aplicant els límits que disposa l'article 33 del TRLET.

Finalment, contra la resolució -expressa o tàcita- es pot interposar demanda davant l'òrgan jurisdiccional de l'ordre social competent en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució o des del moment que s'hagi d'entendre estimada la sol·licitud per l'aplicació del silenci administratiu positiu.