Nombre de lectures: 0

D’acord amb el que estableix la disposició addicional 21 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, amb caràcter excepcional i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, mitjançant el corresponent comunicat de baixa, aquesta protecció s'estén als treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i tinguin l'obligació de prestar els serveis essencials als quals es refereix el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, sempre que es donin aquestes tres circumstàncies:

  • Que s'hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu domicili i l'autoritat competent li hagi denegat de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se. S’ha d’acreditar mitjançant un certificat expedit per l'ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de salut.
  • Que no pugui efectuar el seu treball telemàticament per causes no imputables a l'empresa per a la qual presta els seus serveis o al treballador/a mateix. S’ha d’acreditar davant el corresponent òrgan del servei públic de salut mitjançant un certificat de l'empresa mateixa o, en el cas dels autònoms, del treballador/a mateix.
  • Que no tingui dret a percebre cap altra prestació pública.

D'altra banda, la disposició addicional 22 del Reial decret llei 11/2020 declara la compatibilitat entre les prestacions per desocupació -treballadors per compte d’altri- o cessament d’activitat -treballadors autònoms- i el subsidi per cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus, regulat pel Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, en el cas de treballadors afectats pels ERTO regulats en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març o d’autònoms perceptors de la prestació de cessament d’activitat recollida en l’article 17 d'aquest Reial decret llei. En tot cas, aquesta compatibilitat únicament és possible quan el subsidi per cura de menor ja s’estigui percebent el dia 14 de març de 2020.

Aquestes mesures entren en vigor el dia 2 d’abril de 2020.