Nombre de lectures: 0

Des del passat dia 30 de març i, en principi, fins al dia 9 d'abril de 2020, amb la finalitat d'afavorir la contenció de la propagació de la COVID-19, els desplaçaments als centres i llocs de treball, tant al sector públic com al privat, han quedat limitats als casos que el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19, considera imprescindibles pel fet d'estar relacionats amb activitats essencials.

Desenvolupant el que disposa aquest Reial decret llei 10/2020, el BOE de 30 de març de 2020 ha publicat l'Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per aplicar el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i el de treball.

Aquesta Ordre conté dos aclariments interpretatius relacionats amb el Reial decret llei 10/2020:

  • Pel que fa referència als treballadors inclosos en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, només afecta els autònoms que presten els seus serveis en activitats suspeses per la declaració de l'estat d'alarma. No obstant això, el Reial decret llei 10/2020 no és aplicable als treballadors per compte propi.
  • Les activitats de representació sindical i patronal no estan afectades per les restriccions de mobilitat que conté el Reial decret 463/2020 i el Reial decret llei 10/2020, per tal de garantir l'assistència i l'assessorament a treballadors i ocupadors.

A més de puntualitzar aquests dos extrems, l'Ordre SND/307/2020 estableix que els treballadors per compte aliè que no s'hagin d'acollir al permís retribuït recuperable que estableix el Reial decret llei 10/2020 i els que es dediquen a l'activitat de representació sindical o empresarial, tenen dret que l'empresa o l'entitat ocupadora els expedeixi una declaració responsable que reconegui tal circumstància, d'acord amb el model recollit en l'annex d'aquesta Ordre.