Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat d'1 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer fronta la COVID-19. Aquesta nova norma conté, entre altres importants mesures socials, una moratòria de les cotitzacions i un ajornamentdel pagament dels deutes ambla Seguretat Socialde les empreses i dels treballadors autònoms.

Pel que fa a la primera mesura, s'habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) per atorgar moratòries de sis mesos, sense cap interès, per als deutes per quotes meritades entre abril i juny del 2020 en el cas de les empreses, i entre maig i juliol de 2020 en el cas dels treballadors autònoms. Per tant, cal esperar la publicació de l'ordre corresponent per conèixer els requisits i les condicions que empreses i treballadors per compte propi han de complir per accedir a aquesta moratòria.

En tot cas, les sol·licituds s'han de sol·licitar individualment per a cada codi de compte de cotització a través del Sistema de remissió electrònica de dades (RED), si bé els autònoms poden utilitzar alternativament la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (SEDESS). El termini per presentar aquestes sol·licituds comprèn els deu primers dies naturals dels corresponents terminis reglamentaris d'ingrés de les quotes, i les resolucions de la TGSS s'han de dictar en un termini de tres mesos a partir de la data de presentació de cada sol·licitud. Com és lògic, no poden sol·licitar aquestes moratòries les empreses que han estat excloses de l'obligació de cotitzar per haver-se acollit a un ERTO, en els termes que estableix l'article 24 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Finalment, és aplicable el que estableix el TRLISOS en els casos en què les sol·licituds de moratòries continguin falsedats o incorreccions en les dades facilitades, que dona lloc a la revisió d'ofici de l'acte de reconeixement de la moratòria perquè aquesta sigui declarada indeguda i, conseqüentment, es generin els recàrrecs i interessos corresponents.

Quant a la segona mesura, es reconeix la possibilitat que les empreses i els treballadors per compte propi que no tinguin ja un altre ajornament en vigor, sol·licitin l'ajornament del pagament dels deutes amb la Seguretat Social amb un termini reglamentari d'ingrés entre els mesos d'abril i juny de 2020.

En aquest cas excepcional, l'interès aplicable és del 0,5%, en lloc del que estableix amb caràcter general l'article 23.5 del TRLGSS, que l'any 2020 és del 3,75%, d'acord amb el que disposa la disposició addicional 57 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol. Aquestes sol·licituds d'ajornament s'han d'efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del corresponent termini reglamentari d'ingrés.

Aquestes mesures entren en vigor el dia 2 d’abril de 2020.