Nombre de lectures: 0

L'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix la possibilitat que els professionals sanitaris jubilats metges i infermers menors de setanta anys siguin reincorporats al servei actiu per l'autoritat competent de la comunitat autònoma, a l'empara del que disposa l'article 13 del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

D’acord amb el que estableix la disposició addicional 15 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, aquests professionals que es reincorporin al servei actiu tenen dret a percebre l'import de la pensió de jubilació que estiguin percebent en el moment de la incorporació a la feina, en qualsevol de les seves modalitats, incloent-hi, si s'escau, el complement per mínims. Per tant, en aquests casos no s’apliquen les normes d’incompatibilitats i envelliment actiu establertes en els articles 213 i 214 del TRLGSS, i el/la professional reincorporat té la consideració de pensionista a tots els efectes.

La protecció social d’aquests professionals reincorporats és la següent:

  • Quan s'expedeixi un comunicat de baixa mèdica qualificada com a accident de treball, tenen dret a la corresponent prestació d'incapacitat temporal derivada d'accident de treball, que és compatible amb la percepció de la pensió de jubilació que tenien en el moment de la incorporació.
  • Quan s'expedeixi un comunicat de baixa mèdica qualificada de malaltia comuna, i sempre que acrediti les cotitzacions exigides en la lletra a de l'article 172 del TRLGSS, tenen dret a la corresponent prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes, que és compatible amb la percepció de la pensió de jubilació que tenien en el moment de la incorporació.
  • Si són declarats en situació d'incapacitat permanent, poden optar per continuar percebent la pensió de jubilació o beneficiar-se de la corresponent pensió d'incapacitat permanent derivada d'accident de treball.
  • Quan els professionals jubilats morin en ocasió o a conseqüència de la feina exercida per aquesta reincorporació, poden causar les corresponents prestacions de mort i supervivència derivades d'accident de treball.

Aquestes mesures entren en vigor el dia 2 d’abril de 2020.