Nombre de lectures: 0

El Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat presentat pel Govern espanyol en el Congrés dels Diputats mostra importants novetats -pendents, com és lògic, de la tramitació parlamentària actualment en curs i, si s'escau, de l'aprovació pel Congrés de Diputats- en l'àmbit de la Seguretat Social, entre les quals en destaquen les següents:

 • Les bases màximes, qualsevol que sigui la categoria professional i el grup de cotització, seran, a partir de l'1 de gener de 2023, de 4.495,50 euros mensuals o de 149,85 euros diaris.
 • Els tipus de cotització en el règim general es mantenen.
 • Empleats de la llar (escala de bases de cotització):
Tram Retribució mensual - euros/mes Base de cotització - euros/mes
1 Fins a 269,00 250,00
2 Des de 269,01 fins a 418,00 357,00
3 Des de 418,01 fins a 568,00 493,00
4 Des de 568,01 fins a 718,00 643,00
5 Des de 718,01 fins a 869,00 794,00
6 Des de 869,01 fins a 1.017,00 943,00
7 Des de 1.017,01 fins a 1.116,669 1.166,70
8 Des de 1.116,67 Retribució mensual
 • Cotització en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms:

TAULA REDUÏDA

Trams de rendiments nets 2023 - euros/mes Base mínima - euros/mes Base màxima - euros/mes
1 < = 670 751,63 849,66
2 > 670 i < = 900 849,67 900
3 > 900 i < = 1.166,70 898,69 1.166,70

TAULA GENERAL

Trams de rendiments nets 2023 - euros/mes Base mínima - euros/mes Base màxima - euros/mes
1 > = 1.166,70 i < = 1.300 950,98 1.300
2 > 1.300 i < = 1.500 960,78 1.500
3 > 1.500 i < = 1.700 960,78 1.700
4 > 1.700 i < = 1.850 1.013,07 1.850
5 > 1.850 i < = 2.030 1.029,41 2.030
6 > 2.030 i < = 2.330 1.045,75 2.330
7 > 2.300 i < = 2.760 1.078,43 2.760
8 > 2.760 i < = 3.190 1.143,79 3.190
9 > 3.190 i < = 3.620 1.209,15 3.620
10 > 3.620 i < = 4.050 1.274,51 4.050
11 > 4.050 i < = 6.000 1.372,55 4.495,50
12 > 6.000 1.633,99 4.495,50
 • Contractes formatius en alternança: les quotes úniques fixes són les mateixes de l'any 2022 incrementades en la mateixa proporció que ho faci l'SMI per a l'any 2023. L'excés sobre la base mínima ha de cotitzar pels tipus de cotització vigents.
 • Mecanisme d'equitat intergeneracional (DF 4 de la Llei 12/2021): a partir de l'1 de gener de 2023 s'ha d'efectuar una cotització de 0,6 punts percentuals aplicable a la base de cotització per contingències comunes en totes les situacions d'alta o assimilades a la d'alta en el sistema de la Seguretat Social en les quals hi hagi obligació de cotitzar per cobrir la pensió de jubilació. Quan el tipus de cotització hagi de ser objecte de distribució entre ocupador i treballador o treballadora, el 0,5% ha de ser a càrrec de l'ocupador i el 0,1%, a càrrec del treballador o treballadora.
 • Cotització a MUFACE, MUGEJU i ISFAS
Grup/subgrup EBEP Quota mensual en euros
A1 51,68
A2 40,68
B 35,62
C1 31,24
C2 24,72
E (Llei 30/1984) i agrupacions personals (EBEP) 21,07
 • Cotització a drets passius
Grup/subgrup (EBEP) Quota mensual en euros
A1 118,04
A2 92,90
B 81,35
C1 71,35
C2 56,45
E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (EBEP) 48,13
 • Préstecs de l'Estat a la Tresoreria General de la Seguretat Social: durant la vigència d'aquests pressupostos, anualment, a fi de proporcionar cobertura adequada a les obligacions de la Seguretat Social i possibilitar-ne l'equilibri pressupostari, el Govern, previ informe de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, pot autoritzar que l'Estat concedeixi préstecs a la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import de fins a 10.003,80615 milions d'euros. Aquests préstecs no reporten interessos i s'han de cancel·lar en un termini màxim de deu anys comptats des de l'1 de gener de l'any següent al de la concessió.
 • Prestacions familiars i complement per a la reducció de la bretxa de gènere: per a fill menor de 18 anys o menor a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: 1.000 euros anuals. La quantia de la prestació per naixement o adopció de fill establerta a l'article 358.1, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares o pares amb discapacitat, és de 1.000 euros. La resta de prestacions per a fills amb discapacitat s'incrementen en la mateixa proporció que ho faci l'IPC dels 12 mesos previs a desembre de 2022. La quantia del complement de pensions per a la reducció de la bretxa de gènere queda establerta en la quantitat que resulta d'aplicar a 28 euros mensuals l'increment percentual igual al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l'IPC dels 12 mesos previs a desembre de 2022.
 • Interès legal dels diners: de conformitat amb el que disposa l'article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus d'interès legal del diner, l'interès queda establert en el 3,25% fins al 31 de desembre de 2023. Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és el 4,0625%. Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix l'article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és el 4,0625%.
 • Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM): L'IPREM diari és de 20 euros. L'IPREM mensual és de 600 euros. L'IPREM anual és de 7.200 euros. En els supòsits en què la referència a l'SMI ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació del que estableix el Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l'IPREM és de 8.400 euros quan les corresponents normes es refereixin a l'SMI en còmput anual, tret que expressament excloguin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia és de 7.200 euros.
 • Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral: se suspèn l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, establerta en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2023. Aquesta suspensió es manté fins que el Govern dugui a terme la reforma del Reial decret esmentat.
 • Recuperació de la quantia de la prestació per desocupació (art. 270.2 del TRLGSS): “La quantia de la prestació es determina aplicant a la base reguladora els percentatges següents: el 70% durant els 180 primers dies i el 60% a partir del dia 181.”