Nombre de lectures: 0

Després de la reforma introduïda l'any passat pel Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, hem iniciat un nou període de transitorietat en el règim jurídic de les pensions de jubilació, de manera que cada any s'aniran produint canvis significatius que afectaran, molt especialment, les regles de càlcul d'aquestes prestacions. A aquesta transitorietat se suma la que va introduir la reforma anterior, duta a terme per la Llei 27/2011, d'1 d'agost, i que va afectar, entre d'altres, les edats d'accés a la pensió.

A l’any 2024 regeixen les regles següents:

 • Edat: l'edat ordinària d'accés a la pensió de jubilació és de 66 anys i 6 mesos. No obstant això, si la persona beneficiària acredita un període de cotització de 38 anys o més, pot accedir a la pensió de jubilació als 65 anys.
 • Carència: no hi ha novetats en aquesta matèria. S'exigeix acreditar una cotització d'almenys 15 anys, dos dels quals almenys han d'estar dins dels 15 anys anteriors al moment del fet causant.
 • Base reguladora: es determina dividint entre 350 les bases de cotització per contingències comunes dels 300 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. A aquest efecte, encara no és aplicable la reforma que en aquesta matèria ha introduït el Reial decret llei 2/2023, d'acord amb la qual s'anirà ampliant gradualment el període sobre el qual es calcula la base reguladora fins als 348 mesos consecutius i immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. Aquesta ampliació començarà l'any 2026, i la transitorietat conclourà l'any 2037.
 • Percentatge aplicable a la base reguladora: pels primers 15 anys de cotització acreditats, s'aplica a la base reguladora un percentatge del 50%. Per cada mes addicional de cotització entre els mesos 1 i 49, s'afegirà un 0,21%, i per cadascun dels 209 mesos següents, un 0,19%.
 • Percentatges addicionals: quan s'accedeixi a la pensió de jubilació a una edat superior a l'ordinària, tenint cobert el període de carència exigit, es reconeixerà a l'interessat, per cada any complet cotitzat que transcorri des que va reunir els requisits per accedir a aquesta pensió, un complement econòmic que podrà ser un percentatge addicional del 4% per cada any complet cotitzat o una quantitat a tant alçat calculada tal com estableix l'article 210 del TRLGSS. També es poden combinar totes dues fórmules.
 • Jubilació parcial: l'edat mínima exigida per accedir a la jubilació parcial és de 64 anys. No obstant això, si s'acredita un període de cotització de 36 anys o més, es pot accedir a aquesta modalitat de jubilació als 62 anys i 6 mesos.
 • Períodes de cotització assimilats per part: es computen a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió -en el cas que no estigui cotitzant en el moment del part- un total de 112 dies complets de cotització per cada part d'un sol fill i de 14 més per cada fill a partir del segon en parts múltiples.
 • Beneficis per cura de fills o menors: es computa a un dels progenitors com a període cotitzat amb caràcter general, excepte per al compliment del període mínim de cotització exigit, aquell en el qual s'hagi interromput la cotització a causa de l'extinció de la relació laboral o de la finalització del cobrament de prestacions per desocupació quan tals circumstàncies s'hagin produït entre els nou mesos anteriors al naixement, o els tres mesos anteriors a l'adopció o acolliment permanent d'un menor, i la finalització del sisè any posterior a aquesta situació. El període computable com cotitzat és com a màxim de 270 dies per fill o menor adoptat o acollit, sense que en cap cas pugui ser superior a la interrupció real de la cotització.
 • Períodes d'excedència per cura de fills o familiars: els períodes de fins a tres anys d'excedència regulats en l'article 46.3 del TRLET, gaudits per la cura de cada fill o menor, o altres familiars en règim d'acolliment permanent o de guarda amb finalitats d'adopció, tenen la consideració de període de cotització efectiva a l'efecte de la pensió de jubilació.
 • Períodes de reducció de jornada per cura de menor: les cotitzacions fetes durant els tres primers anys del període de reducció de jornada per cura de menor previst en l'article 37.6 del TRLGSS, es computen incrementades fins al 100% de la quantia que hagués correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a l'efecte de la pensió de jubilació.
 • Complement de bretxa de gènere: queda fixat en 33,20 euros mensuals per fill, per aplicació a la quantia establerta per a l'any 2023 el resultat de sumar al percentatge general de revaloració del 3,8% -fixat al Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre- un percentatge addicional del 5%, d'acord amb la disposició transitòria primera del Reial decret llei 2/2023.