Nombre de lectures: 0

En data 4 d'octubre de 2016, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha actualitzat les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística respecte de l'afiliació a la Seguretat Social i al pagament de prestacions del sistema.

Pel que fa referència a l'afiliació a la Seguretat Social, les dades actualitzades (en milers de persones) al mes de setembre de 2016 són les que s'indiquen a continuació (entre parèntesis apareix la variació respecte del mes de setembre de 2015). S'aprecia un increment global de l'afiliació l'últim any del 3 per cent, que es dona en tots els règims excepte en mineria del carbó i en el sistema especial d'empleats de la llar:

Afiliats en alta laboral. Mitjana mensual: 17.712,0 (3,0 %)

Per tipus:

 • Assalariats: 14.505,8 (3,5 %)
 • No assalariats: 3.206,3 (0,9 %)

Per sexe:

 • Homes: 9.548,4 (3,0 %)
 • Dones: 8.163,6 (3,1 %)

Per règims:

 • Règim general: 14.450,6 (3,5 %)
 • R. general comú: 13.278,7 (3,9 %)
 • S. E. agrari: 747,7 (0,2 %)
 • S. E. empleats de la llar: 424,2 (-0,4 %)
 • Règim del mar: 66,7 (4,3 %)
 • Règim de la mineria del carbó: 2,8 (-24,9 %)
 • Règim d'autònoms: 3.191,8 (0,8 %)

En relació amb les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social, les dades actualitzades (en milers de persones) al mes d'agost de 2016 són les que s'indiquen a continuació (entre parèntesis apareix la variació respecte al mes d'agost de 2015). S'aprecia un creixement global del nombre de pensions de l'1,3%, que és especialment significatiu en les pensions de jubilació; pel que fa referència a l'import mitjà de les pensions, ha crescut un 1,9% l'últim any, i resulta especialment significatiu també en el cas de les de jubilació:

Total pensions: 9.427,8 (1,3 %)

 • Incapacitat permanent: 940,7 (0,8 %)
 • Jubilació: 5.744,8 (1,8 %)
 • Viduïtat: 2.359,9 (0,4 %)
 • Orfandat: 342,5 (0,8 %)
 • Favor familiar: 39,9 (2,0 %)

Import mitjà (en euros): 905,3 (1,9 %)

 • Incapacitat permanent 930,4 (0,7 %)
 • Jubilació: 1.044,9 (2,1 %)
 • Viduïtat: 638,8 (1,2 %)
 • Orfandat: 374,9 (1,1 %)
 • Favor familiar: 526,1 (1,5 %)