Nombre de lectures: 0

La manca de pressupostos generals de l'Estat en aquest any 2024 ha estat pal·liada, pel que fa a la protecció social, amb l'aprovació i la publicació del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i l'Orient Mitjà, així com per pal·liar els efectes de la sequera. No deixa de sorprendre que una norma que justifica la seva extraordinària i urgent necessitat en conflictes bèl·lics i desastres naturals serveixi també de suport legislatiu per a l'actualització de les pensions del sistema públic de la Seguretat Social.

Com és ben sabut, perquè el ressò mediàtic ha estat notable, la convalidació d'aquest Reial decret llei ha estat extremadament complexa en termes d'aritmètica parlamentària, ja que fins al mateix instant de la votació es mantenia la incertesa sobre el resultat, que finalment va ser de 172 vots a favor i 171 vots en contra, de manera que la Resolució de 10 de gener de 2024 publica la convalidació del Reial decret llei. Aquesta minsa diferència ha permès que en aquests moments puguem aplicar la revaloració de les prestacions públiques i altres mesures de caràcter social que, d'una altra manera, haguessin quedat immediatament sense efecte.

Doncs bé, sobre les pensions públiques per al 2024, el Reial decret llei 8/2023 estableix el següent:

- Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la modalitat contributiva, així com les pensions ordinàries i extraordinàries del règim especial de classes passives de l'Estat es revaloraran el 2024 amb caràcter general el 3,8% respecte de l'import que tinguessin a 31 de desembre de 2023, equivalent al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l'índex de preus de consum dels dotze mesos previs a desembre de 2023, expressat amb un decimal.

- El límit màxim establert per a la percepció de les pensions públiques del sistema de Seguretat social i classes passives serà de 3.175,04 euros mensuals o 44.450,56 euros anuals.

- El complement de pensions contributives del sistema i de les pensions de classes passives per a la reducció de bretxa de gènere tindrà un import de 33,20 euros mensuals.

- Les pensions de l'extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) no concurrents amb altres pensions públiques tindran un import anual de 7.399,00 euros. Quan concorrin el SOVI i la pensió de viduïtat, la pensió tindrà un import anual de 7.182,00 euros.

- Les pensions no contributives del sistema de la Seguretat Social d'invalidesa i jubilació tindran un import anual de 7.250,60 euros.

- La quantia anual de les prestacions familiars de la Seguretat Social, en la modalitat no contributiva, per fill a càrrec amb 18 anys o més, i un grau de discapacitat superior al 65 % es fixa en 5.647,20 euros. Si la discapacitat és superior o igual al 75 %, la quantia anual serà de 8.469,60 euros. En la resta dels casos, i sempre que no se superin els límits econòmics establerts en l'article 78.6 del Reial decret llei 8/2023, la quantia de l'assignació econòmica per fill a càrrec serà de 588,00 o de 637,92 euros anuals, en funció dels ingressos familiars.

- El subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport que va establir la Llei 13/1982 (LISMI) es revalorarà un 3,8%, amb un import anual de 974,40 euros.

- Les prestacions d'orfandat causades per violència contra la dona, previstes en el tercer paràgraf de l'article 224.1 del TRLGSS, experimentaran un increment del 5%.

- El límit d'ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims experimentarà un increment del 3,8% sobre el límit vigent el 2023. Aquest límit serà el següent:

  • Sense cònjuge a càrrec: 8.942,00 euros/any.
  • Amb cònjuge a càrrec: 10.430,00 euros/any.

També s'estableixen les quanties mínimes de les pensions públiques per a l'any 2024. Són les següents:

Titulars
Classe de pensió Amb cònjuge a càrrec
(euros/any)
Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal
(euros/any)
Amb cònjuge no a càrrec
(euros/any)
Jubilació
Titular amb 65 anys 14.466,20 11.552,80 10.966,20
Titular menor de 65 anys 14.466,20 10.808,00 10.215,80
Titular amb 65 anys procedent de gran invalidesa 21.698,60 17.329,20 16.448,60
Incapacitat permanent
Gran invalidesa 21.698,60 17.329,20 16.448,60
Absoluta 14.466,20 11.552,80 10.966,20
Total: titular amb 65 anys 14.466,20 11.552,80 10.966,20
Total: titular amb edat entre 60 i 64 anys 14.466,20 10.808,00 10.215,80
Total: derivada de malaltia comuna menor de 60 anys 8.516,20 8.516,20 8.443,40
Parcial del règim d’accidents de treball: titular amb 65 anys 14.66,20 11.552,80 10.966,20
Viduïtat
Titular amb càrregues familiars - 14.466,20 -
Titular amb 65 anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65% - 11.552,80 -
Titular amb edat entre 60 i 64 anys - 10.808,00 -
Titular amb menys de 60 anys - 8.752,80 -
Classe de pensió Euros/any
Orfandat
Per beneficiari 3.533,60
Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65% 6.946,80
Classe de pensió Euros/any
En l’orfandat absoluta el mínim serà de 8.752,8 euros/any distribuïts, si s’escau, entre els beneficiaris
Prestació d’orfandat
Un beneficiari 10.584,00
Més d’un beneficiari: a repartir entre nombre de beneficiaris 17.841,60
A favor de familiars
Per beneficiari 3.533,60
Si no existeix vidu ni orfe pensionistes
Un únic beneficiari amb 65 anys 8.534,40
Un únic beneficiari menor de 65 anys 8.043,00
Més d’un beneficiari: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà amb l’import que resulti de prorratejar 5.219,20 euros/any entre el nombre de beneficiaris -

Finalment, durant el 2024 les quanties mínimes de les pensions de classes passives queden fixades, en còmput anual, en els imports següents:

Import
Classe de pensió Amb cònjuge a càrrec
(euros/any)
Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal
(euros/any)
Amb cònjuge no a càrrec
(euros/any)
Pensió de jubilació o retir 14.466,20 11.552,80 10.966,20
Pensió de viduïtat 11.552,80
Pensió familiar diferent de la de viduïtat, sent N el nombre de beneficiaris de la pensió o pensions 11.261,60/N