Nombre de lectures: 0

El Reial decret 900/2018, de 20 de juliol, de desenvolupament de la disposició addicional 30 de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en matèria de pensió de viduïtat, regula l'increment del percentatge aplicable per calcular la quantia de la pensió de viduïtat del sistema de Seguretat Social, d'acord amb el que estableix la disposició addicional 44 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per al 2018.

Fins ara, les pensions de viduïtat es calculaven amb caràcter general aplicant a la base reguladora de la persona causant el percentatge del 52%. Doncs bé, d'acord amb el que estableix el Reial decret 900/2018, aquest percentatge és del 60% quan les persones beneficiàries de la pensió de viduïtat del sistema de la Seguretat Social compleixin tots els requisits següents:

  • a) Haver complert una edat igual o superior als 65 anys.
  • b) No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera.
  • c) No percebre ingressos per la realització de treball, ja sigui per compte propi o d'altri.
  • d) No percebre rendiments del capital, d'activitats econòmiques o guanys patrimonials, d'acord amb el concepte establert per a aquestes rendes en l'impost sobre la renda de les persones físiques, que en còmput anual superin el límit d'ingressos establert en la corresponent Llei de pressupostos generals de l'Estat per ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat.

No obstant això, aquest percentatge s'aplicarà de manera progressiva:

  • A partir de l'1 d'agost de 2018, s'aplicarà el 56%.
  • A partir de l'1 de gener de 2019, s'aplicarà el 60%.

Pel que fa referència a les noves pensions de viduïtat, aquesta millora, que no té caràcter consolidable -si es deixa de complir algun dels requisits el percentatge es redueix al 52% a partir del primer dia del mes següent en el cas dels requisits b i c, o bé a partir del dia 1 de gener de l'any següent si es deixa de complir el requisit d-, es reconeix a sol·licitud de la persona interessada per part de l'INSS, i s'aplica des de la data d'efectes de la pensió. Quan l'aplicació del percentatge del 60% se sol·liciti amb posterioritat al reconeixement de la pensió de viduïtat, esdevé efectiu a partir dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud, sempre que en aquell moment es reuneixin tots els requisits per tenir dret a aquest percentatge. En cas contrari, esdevé efectiu a partir de la data en què concorrin els requisits esmentats.

No obstant això, quan es tracti de pensions de viduïtat que, causades abans de la data d'efectes econòmics d'aquest reial decret -1 d'agost de 2018-, estiguin vigents en aquesta data, les noves quanties s'apliquen d'ofici sempre que, d'acord amb les dades de què disposi l'entitat gestora, concorrin tots els requisits establerts en la nova normativa. No obstant això, no s'apliquen a les pensions reconegudes en aplicació de normes internacionals, ni quan la persona titular de la pensió resideixi a l'estranger. Es presumeix que concorre el requisit establert en l'apartat d quan els rendiments obtinguts d'acord amb l'última informació facilitada per l'Administració Tributària no superin el límit establert per ser beneficiari, el 2018, de la pensió mínima de viduïtat:

Classe de pensió Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal – euros/any
Viduïtat
Titular amb càrregues familiars 10.353,00
Titular amb 65 anys o amb discapacitat en un grau igual o superior al 65% 8.950,20
Titular amb edat entre 60 i 64 anys 8.372,00
Titular amb menys de 60 anys 6.778,80

Finalment, cal assenyalar que roman vigent el percentatge excepcional del 70% -que és incompatible amb la nova millora del percentatge que estem analitzant-, regulat en l'article 31.2 del Decret 3158/1966, de 23 de desembre, per als supòsits en què concorrin els requisits següents:

  • a) Que la pensió de viduïtat constitueixi la principal o l'única font d'ingressos. S'entén que la pensió constitueix la principal o l'única font d'ingressos del pensionista quan l'import anual d'aquella representi, com a mínim, el 50% del total dels ingressos del pensionista, també en còmput anual.
  • b) Que els rendiments anuals del pensionista per tots els conceptes no superin la quantia resultant de sumar al límit que, en cada exercici econòmic, s'hagi establert per al reconeixement dels complements per mínims de les pensions contributives, l'import anual que, en cada exercici, correspongui a la pensió mínima de viduïtat en funció de l'edat del pensionista. A aquests efectes, com a quantia de la pensió es té en compte també l'import del complement a mínim que pugui correspondre.
  • c) Que el pensionista convisqui amb fills menors de 26 anys o més grans incapacitats, o menors acollits, quan els rendiments del conjunt de la unitat familiar, així constituïda, incloent-hi el pensionista, dividida entre el nombre de membres que la componguin, no superi en còmput anual el 75% del salari mínim interprofessional, excloent-ne la part proporcional de dues pagues extraordinàries.