Nombre de lectures: 0

La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social, va crear l'anomenat fons de reserva en el sistema de la Seguretat Social, que actualment és regulat en els articles 117-127 del vigent Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. L'article 117 estableix el següent:

"A la Tresoreria General de la Seguretat Social s'ha de constituir un fons de reserva de la Seguretat Social amb la finalitat d'atendre les necessitats futures del sistema de la Seguretat Social en matèria de prestacions contributives, en la forma i les condicions que disposa aquesta llei."

Cliqueu al document si voleu accedir a l'anàlisi de l'evolució d'aquest fons de reserva.