Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat del 27 de gener de 2021 va publicar el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació. La novetat més destacada d'aquesta nova norma és que es prorroguen automàticament fins al 31 de maig de 2021 els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), tant per força major per covid-19, regulats en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, com per limitació del desenvolupament de l'activitat, regulats en l'article 2.2 del Reial decret llei 30/2020. A més, es mantenen vigents els ERTO per impediment del desenvolupament de l'activitat regulats en la disposició addicional primera del Reial decret llei 24/2020 i en l'article 2.1 del Reial decret llei 30/2020.

Per tant, amb aquest Reial decret llei 2/2021 es dona continuïtat a les mesures de reactivació i manteniment de l'ocupació que eren vigents i que finalitzaven el dia 31 de gener de 2021. D'altra banda, a partir de l'1 de febrer de 2021 i fins al 31 de maig de 2021 les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària poden sol·licitar un expedient de regulació d'ocupació per impediment o limitacions a l'activitat en els termes recollits en l'article 2 del Reial decret llei 30/2020. Quant als ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, els vigents el dia 27 de gener de 2021 continuen sent aplicables, i també és possible la pròrroga fins al 31 de maig de 2021 dels que finalitzin abans d'aquesta data.

Quant a la protecció per desocupació, també es mantenen fins al 31 de maig de 2021 les prestacions per desocupació que estiguin percebent les persones afectades per aquests ERTO, que poden percebre aquesta prestació de nivell contributiu encara que no tinguin el període d'ocupació cotitzada mínim necessari per a això (360 dies cotitzats dins dels sis anys anteriors a la data del fet causant). Poden percebre aquesta prestació també els qui estiguin afectats per un d'aquests ERTO i hagin iniciat la relació laboral abans de la data d'efectes d'aquest. La quantia d'aquestes prestacions es manté en el 70% de la corresponent base reguladora, i se'n permet la compatibilitat total amb un treball a temps parcial no afectat per aquestes mesures de suspensió.

Quant a la cotització a la Seguretat Social de les persones afectades per aquests ERTO, s'estableixen noves exempcions en les quotes per als ERTO per limitació al desenvolupament normalitzat de l'activitat vigents en aquests moments. Són les següents:

a) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que tinguin les activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exempció respecte de l'aportació empresarial reportada en els mesos de febrer, març, abril i maig de 2021, és del 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l'empresa hagi tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

b) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que tinguin les activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exempció respecte de l'aportació empresarial reportada en els mesos de febrer, març, abril i maig de 2021 és del 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l'empresa hagi tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

Quant a les empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d'activitat, que es recullen en la disposició addicional primera del Reial decret llei 2/2021, tenen, respecte de les persones treballadores afectades, les exoneracions següents:

a) El 85% de l'aportació empresarial reportada al febrer, març, abril i maig de 2021, quan l'empresa hagi tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

b) El 75% de l'aportació empresarial reportada al febrer, març, abril i maig de 2021, quan l'empresa hagi tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta a 29 de febrer de 2020.

Finalment, el Reial decret llei 2/2021 estableix noves mesures de suport als treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les activitats a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de la covid-19. En aquests casos, tenen dret a una prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària, la quantia de la qual és del 50% de la base mínima de cotització corresponent -que es pot incrementar un 20% en el cas de famílies nombroses sense altres ingressos- en els termes i amb els requisits establerts en l'article 5 d'aquest Reial decret llei.

També es crea una prestació extraordinària per als treballadors autònoms que no puguin accedir a la prestació de cessament d'activitat ordinària -regulada en els articles 327 i següents del TRLGSS-, ni a la prestació compatible amb el treball per compte propi regulat en l'article 7 del mateix Reial decret llei 2/2021. L'accés a aquesta última modalitat exigeix acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels ingressos en el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat del 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

Quant a les disposicions addicionals i transitòries, destaquen dues novetats importants:

- L'article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en el qual es regula el Pla MECUIDA, roman vigent fins al 31 de maig de 2021.

- Fins que s'aprovi el reial decret pel qual es fixi el salari mínim interprofessional per a l'any 2021 i d'acord amb el que disposa l'article 27 del TRLET, les bases mínimes de cotització a la Seguretat Social aplicables durant l'any 2021 són les vigents a 31 de desembre de 2019.

- A partir de l'1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del salari mínim interprofessional per a l'any 2021, no és aplicable el que disposa la disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, per la qual cosa els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar, són els vigents a 31 de desembre de 2020.