Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat de 3 de febrer de 2021 ha publicat el Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic, que modifica l'article 60 del TRLGSS, en el qual es regulava un complement de les pensions contributives de jubilació, incapacitat permanent i viduïtat, per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que haguessin tingut almenys dos fills.

Com ja vam tenir ocasió de comentar en aquest apunt, aquest complement per aportació demogràfica havia estat llargament discutit en diferents àmbits fins a arribar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que en la Sentència de 12 de desembre de 2019(Assumpte C-450/18) va concloure que aquella normativa espanyola s'oposava a la Directiva 79/7/CEE del Consell, de 19 de desembre de 1978, relativa a l'aplicació progressiva del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de Seguretat Social. L'apunt anterior acabava assenyalant que caldria fer les modificacions legislatives necessàries per evitar aquest incompliment del principi d'igualtat de tracte, i aquestes modificacions han arribat de la mà del Reial decret llei 3/2021.

En efecte, desapareix la referència a l'aportació demogràfica com a justificació del complement -si bé els qui en la data d'entrada en vigor de la modificació establerta en l'article 60 l'estiguin percebent el mantindran-, i ara l'article 60 del TRLGSS conté un complement per reduir la bretxa de gènere que es mantindrà vigent mentre la bretxa de gènere en les pensions sigui superior al 5%. Cal assenyalar que, d'acord amb les dades estadístiques facilitades per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a 1 de gener de 2021, la quantia mitjana de les pensions dels homes a Espanya és de 1.355,91 euros en el règim general, mentre que la de les dones és de 912,81 euros. En els altres règims del Sistema, també s'evidencia aquesta bretxa:

Règim Total
Total € Homes Dones
Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana
Total Sistema 9.811.124 1.028,19 4.706.030 1.248,99 5.105.037 824,65
General 7.147.548 1.129,66 3.498.038 1.355,91 3.649.487 912,81
Treballadors autònoms 1.970.727 709,65 930.984 828,36 1.039.715 603,35
Treballadors del mar 122.852 1.057,01 70.551 1.304,05 52.300 723,76
Mineria del carbó 62.476 1.801,11 39.404 2.229,61 23.070 1.069,32
Accidents del treball 203.625 1.071,48 124.903 1.175,14 78.720 907,01
SOVI 269.456 406,26 24.089 420,31 245.366 404,88

Així, a les pensions reconegudes a partir del 4 de febrer de 2021, les dones que hagin tingut un o més fills o filles i que siguin beneficiàries d'una pensió contributiva de jubilació, d'incapacitat permanent o de viduïtat, tenen dret a un complement per cada fill o filla, a causa de la incidència que, amb caràcter general, té la bretxa de gènere en l'import de les pensions contributives de la Seguretat Social de les dones. El dret al complement per cada fill o filla es reconeixerà o mantindrà a la dona sempre que no hi hagi sol·licitud i reconeixement del complement en favor de l'altre progenitor i si aquest altre és també dona, es reconeixerà a la que percebi pensions públiques la suma de les quals sigui de menor quantia.

També els homes, en aquest cas -i a diferència del que succeïa abans d'aquesta reforma- poden accedir a aquest complement en detriment del corresponent a l'altre progenitor, però això únicament succeirà quan concorri algun dels requisits següents:

1. En el supòsit de fills o filles nascuts o adoptats fins al 31 de desembre de 1994, tenir més de 120 dies sense cotització entre els nou mesos anteriors al naixement i els tres anys posteriors a aquesta data o, en cas d'adopció, entre la data de la resolució judicial per la qual es constitueixi i els tres anys següents, sempre que la suma de les quanties de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les pensions que li correspongui a la dona.

2. En el supòsit de fills o filles nascuts o adoptats des de l'1 de gener de 1995, que la suma de les bases de cotització dels 24 mesos següents al del naixement o al de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció sigui inferior, en més d'un 15%, a la dels 24 mesos immediatament anteriors, sempre que la quantia de les sumes de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les pensions que li correspongui a la dona.

3. Si els dos progenitors són homes i es donen les condicions anteriors en tots dos, es reconeixerà al que percebi pensions públiques la suma de les quals sigui de menor quantia.

4. El requisit, per causar dret al complement, que la suma de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les pensions que li correspongui a l'altre progenitor, s'exigeix en el moment en què tots dos progenitors causin dret a una prestació contributiva en els termes establerts en la norma.

Cada fill o filla nascut o adoptat abans del fet causant dona dret únicament al reconeixement d'un complement, la quantia del qual, que s'ha establert per al 2021 en un import fix de 27 euros mensuals -en 14 pagues anuals- i es determinarà d'ara endavant en les lleis de pressupostos generals de l'Estat. Aquests imports no són considerats rendiments del treball amb vista a determinar la procedència dels complements per mínims.

Finalment, no es pot accedir a aquests complements en els casos de jubilació parcial, ni és reconegut a qui hagi estat privat de la pàtria potestat o condemnat per violència contra fills o filles o, en el cas del pare, contra la dona.