Nombre de lectures: 0

Les pensions del sistema de la Seguretat Social s'han incrementat a l'any 2016 el 0,25%.

D'acord amb el Reial decret 1170/2015, de 29 de desembre, els imports de les pensions mínimes per a l'any 2016 són les següents:

Classe de pensió Titulars
Amb cònjuge a càrrec
euros any
Sense cònjuge: unitat
econòmica unipersonal
euros any
Amb cònjuge no a càrrec
euros any
Jubilació:
Titular amb 65 anys 10.988,60 8.905,40 8.449,00
Titular menor de 65 anys 10.299,80 8.330,00 7.872,20
Titular amb 65 anys procedent de gran invalidesa 16.483,60 13.358,80 12.674,20
Incapacitat permanent:
Gran invalidesa 16.483,60 13.358,80 12.674,20
Absoluta 10.988,60 8.905,40 8.449,00
Total: Titular amb 65 anys 10.988,60 8.905,40 8.449,00
Total: Titular amb edat entre 60 i 64 anys 10.299,80 8.330,00 7.872,20
Total: Derivada de malaltia comuna menor de 60 anys 5.538,40 5.538,40 5.045,04
Parcial del règim d'accidents de treball: titular amb 65 anys 10.988,60 8.905,40 8.449,00
Viduïtat:
Titular amb càrregues familiars 10.299,80
Titular amb 65 anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100 8.905,40
Titular amb edat entre 60 i 64 anys 8.330,00
Titular amb menys de 60 anys 6.742,40

Font: RD 1170/2015, annex.

Per accedir als imports mínims anteriors, s'ha de sol·licitar el corresponent complement a mínims, al qual es pot accedir sempre que els rendiments anuals del pensionista, del treball, del capital o d'activitats econòmiques o guanys patrimonials, no siguin superiors a 7.116,18 euros.

L'import màxim de les pensions a l'any 2016 és de 35.941,92 euros anuals.

Les pensions de l'antic Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) tindran a l'any 2016 un import anual de 5.698,00 euros anuals.

Finalment, l'import anual de les pensions no contributives de jubilació i d'invalidesa de la Seguretat Social a l'any 2016 és de 5.150,60 euros.