Nombre de lectures: 0

L'article 183 del TRLGSS reconeix una prestació econòmica per exercici corresponsable de la cura del lactant, i considera com a situació protegida la reducció de la jornada de treball en mitja hora que, d'acord amb el que disposa el paràgraf quart de l'article 37.4 del TRLET, duguin a terme amb la mateixa durada i règim els dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d'adopció o acollidors de caràcter permanent, quan tots dos treballin, per a la cura del lactant des que compleixi nou mesos fins als dotze.

La prestació econòmica per exercici corresponsable de la cura de lactant consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball. Aquesta prestació s'extingirà quan el o la menor compleixi dotze mesos.

Per tant, per accedir a aquesta prestació per cura del lactant, s'exigeix que tots dos progenitors s'acullin al permís regulat en l'article 37.4 del TRLET, que estableix que en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, les persones treballadores tenen dret a una hora d'absència del treball, que poden dividir en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que aquest compleixi nou mesos. La durada del permís s'incrementa proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples. Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, pot substituir-lo per una reducció de jornada de mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes establerts en la negociació col·lectiva o en l'acord a què arribi amb l'empresa, respectant, si escau, el que s'hi estableix.

D'altra banda, el mateix article 37.4 del TRLET disposa que, quan tots dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors, exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi es pot estendre fins que el lactant compleixi dotze mesos, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels nou mesos. Així doncs, la prestació recollida en els articles 183 i següents del TRLGSS únicament es reconeix quan es produeix aquesta ampliació.

No obstant això, s'ha plantejat el cas que la mare no treballi i el pare reclami el dret a acollir-se al permís recollit en l'article 37.4 del TRLET. És evident que, en aquest cas, no hi ha dret a la prestació establerta en l'article 183 del TRLGSS, però ha hagut de ser el Tribunal Suprem, en la Sentència de 12 de juliol de 2022, el que recordi que la jurisprudència comunitària -entre d'altres, la STJUE de 30 de setembre de 2010, assumpte C-109/09-, ha considerat contrari al dret de la Unió Europea exigir que, perquè el pare d'un nen o una nena, treballador per compte d'altri, pugui gaudir del permís, la mare també ha de tenir la condició de treballadora per compte d'altri.

Així, el Tribunal Suprem conclou, emparant-se en aquesta jurisprudència comunitària i en la del Tribunal Constitucional -STC 75/2011, de 19 de maig-, que és contrària a dret qualsevol exigència que no aparegui de manera explícita en la llei i que, per consegüent, un cop complerts els requisits que estableix, no es pot justificar la pretensió d'una empresa que el gaudi del dret es posposi fins al dia que s'hagi completat el període de suspensió de setze setmanes, perquè amb això s'introdueix una condició no establerta per la norma legal i, a més, s'escurça indubtablement el període de gaudi del permís en retardar-ne l'inici.

En definitiva, el dret al permís per lactància que gaudeix el pare no es pot veure afectat per la situació de la mare, ja que la finalitat del permís per lactància condueix a la irrellevància jurídica de quin sigui el sexe de qui el gaudeix. De fet, l'objectiu general de corresponsabilitat en les tasques familiars aconsella una interpretació favorable a l'exercici indistint del dret. Per tant, una interpretació literal, històrica i sistemàtica de la norma condueix a concloure que s'ha de protegir el dret del treballador (que és pare del menor) a no ser discriminat "per raó de les seves circumstàncies personals o familiars" (art. 14 CE) en relació amb la seva responsabilitat parental en l'assistència de tot ordre als seus fills menors d'edat (art. 39.3 de la CE). D'aquesta manera, el pare pot tenir dret al permís per lactància amb independència que la mare tingui o no la condició de treballadora per compte d'altri.