Nombre de lectures: 0

Com ja assenyalàvem en una entrada anterior, el dia 3 d'abril el Govern va presentar a les Corts Generals el Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. La tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats ha estat molt intensa i ha focalitzat l'atenció pública i mediàtica, molt especialment amb relació a l'increment de les pensions públiques. L'heterogènia configuració de les majories parlamentàries a la cambra baixa ha provocat la introducció de nombroses i innovadores esmenes en el text original del projecte de llei, que ha estat enviat al Senat, on segueix la tramitació, que també s'anuncia interessant després dels recents esdeveniments polítics. Veurem a continuació les novetats més rellevants introduïdes en el text del projecte de llei que actualment es troba en tramitació al Senat.

La més destacada de totes és, sens dubte, la nova regulació de l'increment de les pensions públiques, inicialment estblert en un 0,25 % amb caràcter general, per aplicació del que disposa l'article 58 del TRLGSS. El text presentat pel Govern al Congrés dels Diputats disposava, a més, un increment addicional del 2,75 % per a les pensions mínimes i altres increments addicionals menors per a les pensions superiors a les mínimes i inferiors a 866,45 euros mensuals. Doncs bé, després de la introducció i l'aprovació de diferents esmenes, el text enviat al Senat recull el següent:

  • L'any 2018, les pensions contributives abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com les pensions de classes passives de l'Estat, s'incrementaran un 1,35 % addicional al que s'establia amb caràcter general, és a dir, el 0,25 %. Per aplicar aquest increment es prendrà la quantia de pensió resultant de la revaloració efectuada l'1 de gener de 2018 conformement al percentatge general del 0,25 %.
  • L'any 2019, si no hi hagués acord en la Comissió de seguiment i avaluació dels acords del Pacte de Toledo per a la revaloració anual, les pensions contributives abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com les pensions de classes passives de l'Estat, s'incrementaran en un percentatge addicional equivalent a la diferència entre l'índex de revaloració de pensions fixat per a aquest any, conformement al que estableix l'article 58 del TRLGSS -que molt probablement tornarà a ser del 0,25 % i de l'1,60 %.
  • L'any 2018, la quantia del límit màxim de percepció de pensions públiques s'incrementarà un 1,35 % addicional al que es disposa amb caràcter general, i queda fixada en els imports següents: 36.609,44 euros/any o 2.614,96 euros/mes.

D'altra banda, resulta molt rellevant la modificació introduïda amb relació a l'aplicació del factor de sostenibilitat regulat a l'article 211 del TRLGSS, prevista per al dia 1 de gener de 2019 i que comportaria la reducció de l'import inicial de les pensions de jubilació reconegudes a partir d'aquest moment equivalent a l'increment de l'esperança de vida als 67 anys en el període comprès entre 2012 i 2017. L'esmena aprovada al Congrés dels Diputats comporta que l'aplicació d'aquest factor de sostenibilitat es durà a terme quan, en el si de la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo, s'aconsegueixi un acord sobre l'aplicació de les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema. No obstant això, i en tot cas, tal com figura en el text enviat al Senat, la seva entrada en vigor s'ha de produir en una data no posterior a l'1 de gener de 2023.

Es regula un subsidi extraordinari per desocupació, del que podran ser beneficiàries les persones que hagin extingit per esgotament el subsidi per desocupació regulat a l'article 274 del TRLGSS o bé que acreditin ser aturades de llarga durada -almenys 360 dies els últims 18 mesos- inscrites com a demandant d'ocupació a data 1 de maig de 2018, i haver extingit per esgotament alguna de les prestacions següents: prestació o subsidi per desocupació, renda activa d'inserció (RAI), Programa temporal de protecció i inserció (PRODI) o Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA). Lògicament, l'accés a aquest nou subsidi extraordinari exigeix que l'últim cessament en l'ocupació sigui involuntari, a més de no disposar del dret a la protecció per desocupació, no tenir l'edat que permeti accedir a la pensió de jubilació i no disposar de rendes superiors al 75 % del SMI, i s'acrediti responsabilitats familiars. Finalment, de manera transitòria, poden accedir a aquest subsidi extraordinari les persones que hagin esgotat el subsidi per desocupació establert en l'article 274 del TRLGSS en el període que intervé entre l'1 de març de 2018 i la data d'entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, sempre que ho sol·licitin dins del termini dels dos mesos següents a aquesta última data.

Com ja assenyalàvem en l'entrada anterior sobre aquest Projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2018, es va presentar amb importants novetats amb relació a les prestacions de paternitat i viduïtat. En el primer cas, se n'ampliava -i així es manté en el text enviat al Senat- la durada de 4 a 5 setmanes, al seu torn ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. En el segon, s'incrementava el percentatge aplicable a la base reguladora amb caràcter general a favor de pensionistes de 65 anys o més que no percebin una altra pensió pública, que passaria del 52 % actual al 54 %. Després de l'aprovació de l'esmena corresponent, el projecte de llei enviat al Senat recull que aquest percentatge és del 56 % des del dia primer del mes següent a l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l'Estat, un cop sigui aprovada per les Corts Generals. Així mateix, es disposa que aquest increment arribi al 60 % el dia 1 de gener de 2019.

Es manté, en el text del projecte enviat al Senat, la nova bonificació en les quotes de la Seguretat Social per als casos en què les empreses transformin en indefinits els contractes de treball per a la formació i l'aprenentatge celebrats amb beneficiaris de l'ajuda econòmica d'acompanyament -equivalent al 80 % de l'IPREM vigent a cada moment durant un màxim de 18 mesos, o de 26 mesos si es tracta de persones amb discapacitat- a joves amb baixa formació, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que es recull en el projecte de llei. La quantia de la bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social ascendeix a 250 euros mensuals (3.000 euros/any) i s'aplicarà durant un període de 3 anys, computats a partir de la data de conversió en indefinit del contracte per a la formació i l'aprenentatge celebrat amb joves beneficiaris de l'ajuda d'acompanyament, sempre que l'empresa compleixi els requisits que s'especifiquen en la disposició addicional 120 del projecte de llei enviat al Senat.

Per finalitzar, s'introdueix una nova reducció en les quotes de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, que modificaria els articles 31 i 32 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom (LETA). Aquesta modificació fa referència a les denominades tarifes planes de cotització d'aquests treballadors, ja regulades actualment en la mateixa LETA, i es disposa per als supòsits en què el treballador per compte propi o autònom resideixi, i desenvolupi la seva activitat, en un municipi en el padró municipal del qual, actualitzat a l'inici de l'activitat, constin menys de 5.000 habitants. En aquests casos, un cop finalitzat el període inicial de 12 mesos d'aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes establertes actualment, es té dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius, sense que això comporti una ampliació de la durada total d'aquestes tarifes planes de cotització establerta actualment en cada cas. Es requereix, en tot cas, que es mantingui l'alta en l'activitat autònoma o per compte propi en el municipi corresponent en els dos anys següents a l'alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, i romandre empadronat en el mateix municipi durant els quatre anys següents a aquesta alta.

Etiquetes: