Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació professional de les persones aturades, va introduir de manera conjuntural un programa de qualificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació, basat en accions de polítiques actives d'ocupació i en la percepció d'una ajuda econòmica d'acompanyament. Aquest programa, que tenia una durada inicial de sis mesos, va ser prorrogat diverses vegades mitjançant altres reials decrets llei, i modificat pel 23/2012, de 24 d'agost, que conté els requisits, les condicions i els beneficis del programa.

El Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener, va prorrogar novament aquest programa de foment de la requalificació professional de manera indefinida, i va establir que la pròrroga es produirà de manera immediata per períodes de sis mesos mentre la taxa d'atur a Espanya, segons l'enquesta de població activa (EPA) publicada amb anterioritat a la pròrroga que correspongui, sigui superior al 20 per cent.

El Reial decret llei 1/2016, de 15 d'abril, rebaixa aquest límit al 18 per cent.

Atès que el venciment de la darrera pròrroga d'aquest programa es va produir el 15 d'agost de 2016, i que la taxa d'atur espanyola del segon trimestre, i per tant publicada amb anterioritat a aquesta data, segons l'EPA és del 20 per cent, aquest programa segueix vigent a partir del 15 d'agost de 2016 i durant sis mesos més des d'aquesta data. D'aquesta manera, les persones que compleixin els requisits que estableix el Reial decret llei 23/2012 es poden acollir al programa i gaudir dels seus beneficis.