Nombre de lectures: 0

La Llei 5/2017 (catalana), de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, ha introduït una important novetat en relació amb la Seguretat Social dels socis treballadors de les cooperatives de treball associat.

Amb caràcter general, d'acord amb el que disposa l'article 14 del TRLGSS, els socis treballadors de les cooperatives de treball associat gaudeixen dels beneficis de la Seguretat Social, i la cooperativa pot optar (s'ha d'exercitar l'opció en els estatuts) entre les modalitats següents:

- Com a assimilats a treballadors per compte aliè. Aquestes cooperatives queden integrades en el règim general o en algun dels règims especials de la Seguretat Social, segons escaigui, d'acord amb la seva activitat.

- Com a treballadors autònoms en el règim especial corresponent.

L'article 229 de l'esmentada Llei 5/2017 modifica la Llei 12/2015 (catalana), de 9 de juliol, de cooperatives, i dona un nou redactat a l'article 132. En el cas de cooperatives de treball associat amb més de 25 socis treballadors que tinguin per activitat principal la realització, mitjançant subcontractació mercantil d'obres, subministraments o serveis de tota o part de la pròpia activitat o de l'activitat principal d'una altra empresa o empreses o grups empresarials contractistes, o bé que duguin a terme una activitat econòmica de mercat per a un client amb una dependència d'un 75% o més de la facturació anual de la cooperativa, s'exigeix que els estatuts o el reglament de règim intern garanteixin i recullin obligatòriament, com a mínim, les condicions següents:

a) Les condicions de treball, especialment pel que fa a la jornada laboral i les retribucions.

b) La protecció social dels socis treballadors.

Doncs bé, les condicions de treball a què ens hem referit anteriorment han de ser, com a mínim, efectivament equivalents a les que reconeguin els convenis col·lectius laborals que siguin aplicables als treballadors per compte d'altri del sector o centre de treball de l'empresa principal per a la qual prestin serveis. Pel que fa a la protecció social, ha de ser equivalent a la dels treballadors inclosos en el règim general de la Seguretat Social.

Per tant, la base de cotització dels socis treballadors a aquests tipus de cooperatives de treball associat ha de ser, com a mínim, la resultant d'aplicar els convenis col·lectius del sector o centre de treball de l'empresa principal, i la protecció social d'aquests socis treballadors ha d'incloure la corresponent al règim general de la Seguretat Social.