Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat de 25 de setembre de 2020 ha publicat l'Ordre ISM/888/2020, de 22 de setembre, per la qual es regula la modalitat de pagament a compte de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, establerta en l'article 56.3 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny, durant els anys 2020 i 2021. Aquesta modalitat, a la qual es poden acollir les administracions de les comunitats autònomes i les entitats de l'Administració local, consisteix a efectuar lliuraments parcials periòdics, a compte d'aquelles, i regularitzar-los posteriorment bé de manera anual o bé en el moment en què s'extingeixi l'obligació de cotitzar, si té lloc abans del transcurs d'aquest període anual.

Els organismes i les entitats dependents de les comunitats autònomes també es poden acollir a aquesta modalitat de pagament a compte. Els de les entitats de l'Administració Local ho poden fer únicament quan el nombre de treballadors, o assimilats a aquests, donats d'alta en el moment de la sol·licitud de la incorporació en els codis de compte de cotització adscrits a aquesta modalitat, sigui superior a 250.

La incorporació a aquesta modalitat de pagament té caràcter voluntari i s'ha d'efectuar sempre a instàncies de les administracions autonòmiques i entitats locals davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, qui dicta la resolució que correspongui en el termini màxim de tres mesos, en què determina l'import mensual a ingressar a compte -calculat inicialment sobre la mitjana de les liquidacions presentades en els 12 mesos immediatament anteriors al mes anterior al de la sol·licitud, i sotmès a revisió- i la data d'efectes de la incorporació, que és la del primer dia del segon mes següent a la de la notificació de la resolució. Mentre es mantingui aquesta modalitat, i respecte dels períodes de cotització iniciats a partir d'aquesta, es considera que tots els codis de compte de cotització associats a aquesta modalitat de pagament es troben al corrent del compliment de totes les obligacions de Seguretat Social.

En cas que hi hagi reclamacions de deute, provisions de constrenyiment, actes de liquidació i infracció fermes en via administrativa, anteriors a la incorporació a la modalitat de pagament a compte de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta regulada en aquesta Ordre, s'han de satisfer abans de la data d'efectes d'aquesta incorporació, i aquesta modalitat de pagament no fa efecte en cas d'incompliment d'aquesta obligació.

El termini per al pagament és el del mes natural al qual correspongui l'ingrés a compte, i l'ha de fer en un sol ingrés de la totalitat del seu import la comunitat autònoma o l'entitat local mitjançant transferència bancària al compte que determini la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si no s'efectua l'ingrés mensual a compte en el termini establert en l'article anterior, se suspenen els efectes de la incorporació a aquesta modalitat de pagament durant aquest mes. En cap cas són objecte d'ajornament les quanties corresponents als lliuraments mensuals a compte.

Un cop finalitzat cadascun dels exercicis 2020 i 2021, s'efectuarà la liquidació definitiva corresponent a cada administració, entitat i organisme incorporat a aquesta modalitat de pagament, incloent-hi els imports de les liquidacions mensuals, reclamacions de deute i actes de liquidació i infracció fermes en via administrativa, així com els de les devolucions d'ingressos indeguts i saldos creditors reconeguts durant l'any anterior.

Les causes de cessament en la modalitat de pagament a compte de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, són les següents:

• La sol·licitud de cessament per part de l'administració autonòmica o entitat local, que té efectes a partir del primer dia del mes següent al de la presentació.

• La falta d'ingrés durant dos mesos consecutius dels imports mensuals a compte. La data d'efectes, en aquest supòsit, és la del primer dia del mes següent al del període esmentat.

• La falta d'ingrés de l'import resultant de la regularització anual favorable a la Tresoreria General de la Seguretat Social, tret que s'hagi concedit un ajornament. En aquest supòsit, el cessament té efectes a partir de l'1 de juny de l'any en curs.