Nombre de lectures: 0

L'article 206 del vigent TRLGSS estableix que l'edat mínima d'accés a la pensió de jubilació pot ser rebaixada per reial decret, a proposta del titular del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en els grups o activitats professionals en què els treballs siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin en la respectiva professió o treball el mínim d'activitat. A aquest efecte, s'ha d'establir per reglament el procediment general que s'ha d'observar per rebaixar l'edat de jubilació, que ha d'incloure la realització prèvia d'estudis sobre sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions del treball, la seva incidència en els processos d'incapacitat laboral dels treballadors i els requeriments físics exigits per desenvolupar l'activitat.

Aquest article determina que l'establiment de coeficients reductors de l'edat de jubilació només és procedent quan no sigui possible modificar les condicions de treball i comporta els ajustos necessaris en la cotització per garantir l'equilibri financer. Finalment, l'aplicació dels corresponents coeficients reductors de l'edat en cap cas ha de comportar que la persona interessada pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior a 52 anys.

Com a conseqüència d'aquesta disposició legal, des de l'any 2009 per als membres del Cos de l'Ertzaintza l'edat ordinària exigida en cada moment per a l'accés a la pensió de jubilació es pot reduir en un període equivalent al que resulti d'aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballats com a membres del Cos, sense que en cap cas es pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior als 60 anys, o la de 59 anys en els supòsits en què s'acreditin 35 anys o més d'activitat efectiva i cotització en el Cos de l'Ertzaintza.

No hi ha una disposició semblant per als membres de les policies locals i del Cos de Mossos d'Esquadra, tot i que s'està en procés de reconeixement. El Ministeri d'Ocupació i Seguretat ja ha encarregat la realització prèvia d'estudis sobre sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions del treball, la seva incidència en els processos d'incapacitat laboral dels treballadors i els requeriments físics exigits per desenvolupar l'activitat, tal com requereix l'article 206 del TRLGSS. En aquesta fase d'investigació han intervingut la Inspecció de Treball i Seguretat Social, l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball i la Tresoreria General de la Seguretat Social, que han emès els informes corresponents.

Actualment, per tant, hi ha la base tècnica necessària per aprovar la norma que reconegui, si s'escau, a algun d'aquests cossos de policia o a tots el dret a la jubilació anticipada derivada de l'activitat que duen a terme, si bé les circumstàncies polítiques concurrents han provocat un alentiment evident d'aquest procés.

Per seguir la informació relativa a aquest procés, es poden consultar diversos webs corporatius, com ara:

-http://www.pspl.es/

-http://policia.cat/tag/jubilacio.