Nombre de lectures: 0

El BOE de 6 de març de 2018 publica l'Ordre ESS/214/2018, d'1 de març, per la qual es modifica l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social. A través d'aquest sistema RED s'efectuen des de l'any 1995 els tràmits i les actuacions en l'àmbit de la inscripció d'empreses i l'afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, la comunicació d'informes mèdics en els processos d'incapacitat temporal i també la remissió de la informació necessària per complir l'obligació de cotitzar, en aquest últim cas a través del sistema de liquidació directa mitjançant l'aplicació SILTRA.

Aquesta Ordre ESS/214/2018 du a terme modificacions importants en la regulació del sistema RED, la primera de les quals consisteix a incorporar-hi les comunicacions empresarials de la data d'inici de la suspensió del contracte de treball o del permís corresponent, a l'efecte de la tramitació de les prestacions per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural. També s'incorporen les comunicacions empresarials de les reduccions de jornada de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, a l'efecte de la tramitació de la prestació de cura de menors afectats per càncer o per una altra malaltia greu –regulada pel Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol-, de les quals siguin beneficiaris els treballadors per compte aliè o assimilats, inclosos en el règim del sistema de la Seguretat Social respectiu.

D'altra banda, s'inclou obligatòriament en el sistema RED els subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar enquadrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar com a treballadors per compte propi classificats, a l'efecte de cotització, en el grup primer de l'article 10 de la Llei 47/2015, de 21 d'octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim pesquer, amb independència que tinguin o no treballadors a càrrec seu. Els treballadors per compte propi o autònoms que en la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre ESS/214/2018 figurin en alta en el règim corresponent i no estiguin incorporats al sistema RED, s'hi han d'incorporar, en qualsevol de les formes que disposa l'article esmentat, dins d'un termini de sis mesos, a partir de la data que tingui lloc l'entrada en vigor. Atès que l'Ordre ESS/214/2018 entrarà en vigor el dia 1 d'abril de 2018, el termini per a la incorporació de tots els treballadors autònoms al sistema RED haurà finalitzat el dia 1 d'octubre de 2018.

A més, la incorporació obligatòria al sistema RED dels treballadors autònoms comportarà la inclusió obligatòria d'aquests treballadors en el sistema de notificació electrònica mitjançant la seva compareixença a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (SEDESS), d'acord amb el que disposa l'últim paràgraf de l'article 3.2 de l'Ordre ESS/485/2013, de 26 de març.

Finalment, l'obligatorietat del sistema RED també s'amplia a les empreses, les agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar al règim general de la Seguretat Social, pel que fa al col·lectiu dels representants de comerç i al sistema especial de la indústria resinera, fins ara exclosos d'aquesta obligatorietat, ja que actualment tots dos no presenten peculiaritats que justifiquin el manteniment de l'exclusió.