Nombre de lectures: 0

El vigent Text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS) incorpora les novetats introduïdes per la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en matèria de pensions de jubilació.

Tanmateix, moltes d'aquestes novetats, que van començar a aplicar-se l'any 2013, estan sotmeses a disposicions transitòries que fan que la reforma es vagi incorporant de manera gradual entre aquest any i l'any 2027.

L'any 2016, aquestes normes transitòries s'apliquen de la manera següent:

EDAT DE JUBILACIÓ (disposició transitòria setena)

· Els qui acreditin haver cotitzat 36 o més anys a la Seguretat Social, es poden jubilar a partir del moment en què hagin complert 65 anys.

· Els qui acrediten haver cotitzat menys de 36 anys a la Seguretat Social, es poden jubilar a partir del moment en què hagin complert 65 anys i 4 mesos.

CÀLCUL DE LA BASE REGULADORA (disposició transitòria vuitena)

· La base reguladora de la pensió de jubilació s'obté dividint entre 266 les bases de cotització durant els 228 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant.

CÀLCUL DEL PERCENTATGE APLICABLE A LA BASE REGULADORA (disposició transitòria novena)

· Pels primers quinze anys cotitzats, el 50 per cent.

· A partir de l'any setzè:

o Per cada mes addicional de cotització entre els mesos 1 i 163, el 0,21 per cent.

o Per cada un dels 83 mesos següents, el 0,19 per cent.

EDAT MÍNIMA PER ACCEDIR A LA JUBILACIÓ PARCIAL (disposició transitòria desena)

· Amb 33 anys cotitzats en el moment del fet causant, es pot accedir a la jubilació parcial a partir del moment en què es compleixin 61 anys i 8 mesos.

· Amb 34 anys o més cotitzats en el moment del fet causant, es pot accedir a la jubilació parcial a partir del moment en què es compleixin 61 anys i 4 mesos.