Nombre de lectures: 0

L'Ordre TMS/667/2019, de 5 de juny, crea l'Observatori per a la lluita contra el frau a la Seguretat Social, amb la finalitat de recuperar els recursos del sistema de la Seguretat Social que es perden actualment per incompliments de les obligacions en aquesta matèria i per conductes irregulars, així com de reforçar la confiança i la sostenibilitat d'aquest sistema.

Aquest Observatori, que orgànicament s'integra en la Tresoreria General de la Seguretat Social, es constitueix com un òrgan de participació i recollida d'informació, i es complementa amb la possibilitat d'elaborar estudis i fer anàlisis de dades per formalitzar propostes d'actuació preventives i de correcció de frau, i també per avaluar i difondre els resultats. Hi seran representats la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Institut Nacional de Seguretat Social, l'Institut Social de la Marina, l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social, el Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social, els sindicats més representatius d'àmbit estatal i les associacions empresarials més representatives d'àmbit estatal.

Es tracta, doncs, de donar un nou impuls a la lluita contra el frau a la Seguretat Social proposant accions de control i inspectores específiques i avaluant el seguiment de tals accions i els seus resultats, per elaborar i difondre un informe anual que permeti avançar en la implantació de mecanismes eficaços per a la prevenció, la detecció i la persecució del frau, tant pel que fa referència a l'obtenció indeguda de prestacions com quant al compliment de l'obligació de cotitzar per part d'empresaris i treballadors.

Convé recordar en aquest punt que la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, estableix que la Inspecció sempre ha d'actuar d'ofici, i pot fer-ho -entre altres vies- com a conseqüència d'una denúncia. Aquesta denúncia es pot presentar a les dependències de la inspecció provincial corresponent, i hi ha un formulari que es pot obtenir mitjançant els enllaços tant de l’Administració general de l’Estat com de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social tramita les denúncies i du a terme les corresponents actuacions inspectores, excepte en el cas de les denúncies anònimes o les que tinguin defectes o insuficiències d'identificació que no hagin estat esmenades en el termini establert. Tampoc no es dona curs a les denúncies l'objecte de les quals coincideixi amb assumptes dels quals estigui coneixent un òrgan jurisdiccional, el pronunciament del qual pugui condicionar el resultat de l'actuació inspectora, ni les que manifestament manquin de fonament.

L'acció de denúncia de l'incompliment de la legislació d'ordre social és pública. No obstant això, el denunciant no pot al·legar la consideració de persona interessada a cap efecte en la fase de recerca, si bé té dret a ser informat de l'estat de tramitació de la seva denúncia, així com dels fets que s'hagin constatat i de les mesures adoptades sobre aquest tema, únicament quan el resultat de la recerca afecti els seus drets individuals o col·lectius reconeguts per la normativa corresponent en l'àmbit de la funció inspectora. Els representants unitaris o sindicals dels treballadors tenen dret a ser informats de l'estat de tramitació de les denúncies que presentin en l'àmbit de la seva representació, així com dels fets que s'hagin constatat i de les mesures adoptades sobre aquest tema.

En el cas que la denúncia doni lloc a l'inici d'un procediment sancionador, el denunciant pot tenir, si escau, la condició de persona interessada, en els termes i amb els requisits establerts en l'article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el mateix supòsit, es reconeix expressament la condició de persones interessades en el procediment als representants de les organitzacions sindicals o als representants dels treballadors, en la condició de titulars dels interessos legítims que deriven de la seva representació.