Nombre de lectures: 0

L'article 213 del TRLGSS estableix, amb caràcter general, la incompatibilitat de les pensions de jubilació del règim general de la Seguretat Social amb el treball del pensionista, amb les excepcions i en els termes que legalment o reglamentàriament es determinin. D'altra banda, l'article 33.2 del text refós de la Llei de classes passives de l'Estat (TRLCPE), aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, estableix que la percepció de les pensions de jubilació o retir és incompatible amb l'exercici d'una activitat, per compte propi o aliè, que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de la Seguretat Social.

Com a excepcions a la regla general d'incompatibilitat, la mateixa Llei general de la Seguretat Social declara compatible amb el treball a temps parcial la percepció de la pensió de jubilació parcial i també s'admet que la percepció de la pensió de jubilació sigui compatible amb la realització de treballs per compte propi els ingressos anuals totals del qual no superin el salari mínim interprofessional, en còmput anual. En aquest últim cas, ni tan sols hi ha l'obligació de cotitzar.

Aquesta incompatibilitat de la pensió de jubilació afecta també, com és ben sabut, al desenvolupament d'un lloc de treball en el sector públic, segons el paràgraf segon de l'article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, amb l'única excepció dels professors universitaris emèrits i del personal llicenciat sanitari emèrit, segons estableix l'article 137.c del TRLGSS. També és incompatible percebre la pensió de jubilació, en la modalitat contributiva, amb l'acompliment dels alts càrrecs, tal com disposa l'article 1 de la Llei 3/2015, de 30 de maig, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració general de l'Estat.

Una possibilitat especialment interessant de compatibilitat de pensió de jubilació i treball és la que disposa, per al règim general de la Seguretat Social, l'article 214 del TRLGSS, en relació amb el denominat “envelliment actiu”. En els termes establerts en aquest precepte, és possible el reconeixement de la pensió de jubilació i, en els casos en els quals el percentatge aplicable a la base reguladora arribi el 100%, fer qualsevol treball per compte propi o d'altri. En aquests casos, amb caràcter general, l'import de la pensió es redueix un 50%. No obstant això, si l'activitat es fa per compte propi i s'acredita tenir contractat, almenys, un treballador/a per compte d'altri, la quantia de la pensió compatible amb el treball arriba al 100%.

En relació amb l'“envelliment actiu”, s'ha plantejat com ha de ser considerat en el cas dels funcionaris que no estan adscrits al règim general de la Seguretat Social, és a dir, els que estan inclosos en el règim de classes passives de l'Estat. En aquest sentit, l'article 33.2 del TRLCPE exigeix que l'activitat a desenvolupar ha de donar lloc a la inclusió en qualsevol règim públic de Seguretat Social i també ha de ser una activitat compatible. Doncs bé, s'ha anat aplicant aquesta possibilitat de manera restrictiva, de manera que únicament s'admetia quan l'activitat compatible s'iniciava després de la jubilació, però no quan l'activitat com a funcionari de classes passives i la segona activitat s'havien desenvolupat en paral·lel, i cobrien dues carreres de cotització independents.

Doncs bé, la Sentència del Tribunal Suprem 4390/2020, de 22 de desembre de 2020, ha resolt la qüestió considerant que l'article 33.2 del TRLCPE, després de la reforma duta a terme pel Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, reconeix també la possibilitat que un funcionari jubilat en el règim de classes passives redueixi al 50% la quantia de la seva pensió de jubilació en la manera establerta en aquest precepte, en supòsits en els quals, conjuntament amb l'activitat que ha produït el dret a la pensió, s'ha estat exercint anteriorment una activitat compatible amb el gaudi de la pensió de jubilació i es continua en l'activitat després de la declaració de jubilació. En aquest sentit, no és rellevant, per a l'efectivitat de la reducció disposada en la citada norma, que sigui innecessària la integració de cotitzacions d'aquest altre règim de Seguretat Social al qual estigués subjecta l'activitat compatible, amb la finalitat de causar el dret a la pensió contributiva de jubilació de classes passives.