Nombre de lectures: 0

L’article 3.5 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, estableix que l'òrgan interventor ha d'exercir el control sobre les entitats col·laboradores i els beneficiaris de subvencions i ajuts concedits pels subjectes que integren el sector públic local, i que es trobin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

En aquest sentit, la LGS dedica el títol III a regular el control financer de subvencions, el qual té per objecte verificar:

 • Que el beneficiari ha obtingut la subvenció de manera adequada i correcta.
 • Que els beneficiaris i les entitats col·laboradores han complert les seves obligacions en la gestió i en l'aplicació de la subvenció.
 • Que els beneficiaris i les entitats col·laboradores han justificat la subvenció de manera adequada i correcta.
 • La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb la justificació presentada per beneficiaris i entitats col·laboradores, han estat finançades amb la subvenció.
 • Que les activitats subvencionades han estat finançades de manera adequada i correcta.
 • L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l’Administració pels beneficiaris i per les entitats col·laboradores i que poden afectar el finançament de les activitats subvencionades, l'obtenció, la utilització, el gaudi o la justificació de la subvenció de manera adequada i correcta, així com la realitat i la regularitat de les operacions finançades amb la subvenció mateix.

Cal tenir en compte que aquesta actuació s'exerceix respecte dels beneficiaris i de les entitats col·laboradores per subvencions rebudes de les entitats públiques, i pot consistir en l'examen de registres comptables, comptes o estats financers del beneficiari, en l'examen d'operacions individualitzades i concretes relacionades o que puguin afectar la subvenció revisada, en la comprovació material de la inversió, etc. Així mateix es pot estendre a les persones físiques o jurídiques associades al beneficiari, o a qualsevol altra persona susceptible de presentar un interès en la consecució dels objectius o en el desenvolupament de l'activitat.

El pla anual de control financer recull les actuacions de control permanent, l'auditoria pública i el control financer de subvencions que s'han de dur a terme durant l'exercici. Uncop l'òrgan interventor ha aprovat aquest pla, el primer pas per iniciar els treballs de control financer de subvencions és notificar als beneficiaris la informació següent (art. 49.2 de la LGS):

 • La naturalesa i l'abast de les actuacions que s'han de desenvolupar.
 • La data de compareixença de l'equip de control que durà a terme els treballs.
 • La documentació que en un principi s'ha de posar a disposició de l’entitat concedent i altres elements que es considerin necessaris.
 • La informació dels drets i de les obligacions dels beneficiaris durant el desenvolupament del control.

La informació dels drets i de les obligacions dels beneficiaris que s'ha d'incloure a la carta d'inici dels treballs es pot trobar en la LGS, en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en altres disposicions que resultin aplicables per al desenvolupament del control financer de subvencions. A títol d'exemple, a continuació s’assenyalen alguns d’aquests drets i obligacions.

Drets dels beneficiaris:

 • Dret a ser informat de la naturalesa i de l'abast de les actuacions de control financer de beneficiaris sobre subvencions a l'inici.
 • Dret a ser informat a l'inici del control financer dels drets i de les obligacions que li assisteixen en el procediment.
 • Dret a la protecció de les dades de caràcter personal i, en particular, a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin en els fitxers, en els sistemes i en les aplicacions de l’Administració, obtinguts durant l’execució del control.
 • Dret a ser tractats amb respecte i consideració per les autoritats i pels funcionaris.
 • Dret a conèixer l'estat de la tramitació dels procediments en què tingui la consideració d’interessat.
 • Dret a identificar les autoritats i persones al servei de l’Administració sota la responsabilitat de les quals es tramiten els procediments.
 • Dret a no aportar dades i documents ja presentats o que hagin estat elaborats per l'Administració, en els termes establerts a la normativa.
 • Dret que les actuacions de control financer es duguin a terme en els terminis exigits a la normativa, que amb caràcter general és de 12 mesos, tot i que es poden ampliar en els casos i amb les condicions establertes a la norma. En cas de caducitat, es pot tornar a iniciar el control si no ha transcorregut el termini de prescripció.
 • Dret que no es comprovin actuacions prescrites.
 • Dret que se li notifiqui el resultat del control dut a terme.
 • Si escau, dret a formular al·legacions en el procediment de reintegrament, i a utilitzar els mitjans de defensa admesos a l’ordenament jurídic.

Obligacions dels beneficiaris:

 • Obligació de sotmetre’s a les actuacions de control financer.
 • Obligació de prestar col·laboració i facilitar tota la documentació que se li requereixi en l’exercici de les funcions de control.
 • Obligació de facilitar el lliure accés a la documentació objecte de comprovació, incloent-hi els programes i arxius en suport informàtic.
 • Obligació de facilitar el lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs on es desenvolupi l'activitat subvencionada o es permeti verificar la realitat i regularitat de les actuacions finançades amb càrrec a la subvenció.
 • Obligació de facilitar les factures, els documents equivalents o substitutius i de qualsevol altre document relatiu a les operacions subvencionades.
 • Obligació de facilitar el lliure accés a la informació dels comptes bancaris de les entitats financeres en els quals pugui haver efectuat el cobrament de les subvencions o amb càrrec a les quals puguin haver efectuat les disposicions dels fons.

Pel que fa a les obligacions del beneficiari, cal tenir en compte que la negativa a complir-les es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que determina l'article 37 de la LGS, amb el perjudici de les sancions que, si escau, puguin correspondre. Per tant, l'incompliment podria donar lloc al reintegrament de la subvenció.