Saltar al contingut principal
turisme

Articles

Any 2023

La gestió de subvencions: poc intel·ligent, molt artificial

Ara que està tant en boca de tothom la utilització de la intel·ligència artificial en els diferents àmbits de la nostra societat (tothom parla dels bots conversacionals, col·loquialment anomenats "assistents de veu", com chatGPT o Dall-E), ens hem d’acostumar, en els àmbits de l’Administració, que les …

per llegir-ne més

El requeriment previ a l’expedient de revocació d’una subvenció, una condició indispensable

Aquest any, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), arribarà als vint anys, fet destacable davant de la mutabilitat del nostre dret positiu, que algunes vegades exhibeix una capacitat derogatòria apreciable, abans, fins i tot, de disposar d’un desenvolupament reglamentari.

La LGS funciona com …

per llegir-ne més

Afectació de les baixes en les licitacions: comentaris a la Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022

La Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022 (rec. 920/2021) analitza una situació interessant.

En el supòsit enjudiciat per aquesta Sentència, una comunitat autònoma va acordar revocar i reintegrar una subvenció atorgada a un ajuntament per executar una obra, atès que les bases establien que quan …

per llegir-ne més

Dret d'accés a la informació de subvencions i ajuts

Les dades i la informació que contenen els expedients de subvencions i ajuts tenen un doble tractament, atès que, d'una banda, s'han de publicar d’acord amb els mandats establerts per les normes que regulen les obligacions de publicitat i transparència i, de l'altra, s’hi ha …

per llegir-ne més

Any 2022

Garanties en matèria de subvencions

Les garanties tenen com a objectiu assegurar els fons públics que es lliuren als beneficiaris i, si escau, a les entitats col·laboradores, sense haver d'acudir al procediment de reintegrament, així com el compliment de les obligacions que assumeixen les dues parts.

La Llei 38/2003, general de subvencions …

per llegir-ne més

La caducitat, la jurisprudència i les conseqüències en els expedients de reintegrament de les subvencions (part II)

Com a continuació de l'apunt anterior publicat en aquest espai temàtic sobre el tema de la caducitat en els expedients de reintegraments de subvencions, comentarem el que ha indicat la jurisprudència sobre aquesta qüestió. Seguirem amb el plantejament d’exposar la problemàtica des d’una vessant pràctica per facilitar …

per llegir-ne més

La caducitat, la jurisprudència i les conseqüències en els expedients de reintegrament de les subvencions (part I)

Com a continuació de les aportacions que s’han fet en aquest espai temàtic, aquest apunt tracta qüestions que poden ser d’interès i que han plantejat discrepàncies d'interpretació i en les quals mitjançant el procediment del recurs de cassació davant del Tribunal Suprem s’ha fixat doctrina pel …

per llegir-ne més

La publicitat i la transparència de les subvencions i la col·lisió de drets

El fet de rebre una subvenció o un ajut és una actuació administrativa que, ja sigui amb la finalitat de foment o amb la finalitat d’auxiliar una situació personal o d’altra naturalesa determinada, comporta efectes de diferent índole fruit, entre d’altres, del compliment dels principis que regeixen …

per llegir-ne més

Qui, com i quan es controlen les subvencions als partits polítics

En l'apunt del mes anterior sobre les subvencions als partits polítics es va posar de manifest que aquestes subvencions estan excloses, d'acord amb l'article 4, de l'àmbit d'aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tant, el marc regulador …

per llegir-ne més

La clau de volta en el còmput del termini per interposar un recurs contenciós administratiu durant el mes d’agost

Com a continuació de les aportacions que s'han dut a terme en aquest espai temàtic, aquest article tractarà una qüestió que pot ser d’interès i que ha plantejat discrepàncies a l'hora d'interpretar-lo: el còmput del termini de dos mesos per interposar el recurs contenciós administratiu, segons …

per llegir-ne més

La manca de declaració de caducitat del procediment de reintegrament. Comentaris a les sentències del Tribunal Suprem de 19 de febrer de 2021 i 12 de gener de 2022

L’article 42 de la Llei general de subvencions (LGS), que regula el reintegrament, ens diu que es regeix per les disposicions generals sobre procediments administratius –per tant, per l’actual Llei 39/2015 i per la Llei catalana 26/2010–, sens perjudici de les especialitats que s'estableixen en …

per llegir-ne més

Subvencions a partits polítics

És ben cert que la lectura dels diaris oficials tant de l'Estat (BOE) com dels de les comunitats autònomes no és una tasca engrescadora però moltes vegades dona llum a qüestions que tenen un abast que supera els mers règims jurídics de les matèries que tracten.

N'és un …

per llegir-ne més

Els ajuts d'estat

A la Unió Europea les subvencions i els ajuts són molt importants. De fet, han esdevingut un instrument transcendental per poder dur a terme les diferents polítiques europees. Des de l’inici es va regular la naturalesa dels ajuts i de les subvencions estatals per protegir el mercat comú de …

per llegir-ne més

Drets i obligacions dels beneficiaris durant la realització del control financer de subvencions

L’article 3.5 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, estableix que l'òrgan interventor ha d'exercir el control sobre les entitats col·laboradores i els beneficiaris de subvencions …

per llegir-ne més

Les reclamacions pel no atorgament o per la denegació de subvencions (part II)

Com deia en un apunt anterior, les expectatives sobre la recepció d’un ajut públic generen, a vegades, una sèrie de conflictes, sobretot quan s’han fet inversions lligades a subvencions esperades i no atorgades -que s’accentua quan l’Administració ha anat efectuant aportacions a un determinat projecte. Aquests …

per llegir-ne més

Execució i subcontractació de l’activitat subvencionada

L’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), regula, entre d'altres, les següents obligacions dels beneficiaris de subvencions:

“a) Complir l'objectiu, executar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de …

per llegir-ne més

Les reclamacions pel no atorgament o per la denegació de subvencions (part I)

Les expectatives sobre la recepció d’un ajut públic generen, a vegades, una sèrie de conflictes, sobretot quan s’han fet inversions lligades a subvencions esperades i no atorgades -que s’accentua quan l’Administració ha anat efectuant aportacions a un determinat projecte. Aquests conflictes se solen vehicular a través …

per llegir-ne més

El conflicte d'interès en les subvencions finançades amb fons europeus Next Generation

En l’apunt anterior que vaig elaborar per a aquest espai, vaig tractar el marc jurídic aplicable als projectes que s’executaven mitjançant subvencions finançades amb els coneguts fons Next Generation, d’acord amb el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents …

per llegir-ne més

Procediment d'ajornament o fraccionament del reintegrament de subvencions

En apunts anteriors d'aquest espai temàtic s'han descrit les causes del reintegrament de les subvencions que es regulen en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i en l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de …

per llegir-ne més

Principis rectors de la gestió de les subvencions

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), conté les disposicions generals en matèria de subvencions. Delimita en el primer capítol l’àmbit objectiu i subjectiu de la LGS i, en el segon, les disposicions comunes en què s’estableixen, entre d …

per llegir-ne més

Afectacions a les subvencions de les lleis de pressupostos del 2022 i a les mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

Tradicionalment, al final de cada exercici, les lleis d’acompanyament dels pressupostos o de les mesures generen un element normativitzador, quasi a mig camí de les lleis òmnibus, que recullen un conjunt de disposicions modificadores de normes preexistents en la praxi tant de matèria econòmica com no.

En el cas …

per llegir-ne més

Execució dels projectes Next Generation mitjançant subvencions

L’exposició de motius del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven les mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Next Generation) assenyala: “Després de la declaració per l …

per llegir-ne més

Any 2021

Les subvencions pluriennals

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), regula sota la rúbrica "Disposicions generals" els requisits essencials de l’atorgament de les subvencions per les administracions públiques, prèvia aprovació de les corresponents bases reguladores, que són les següents:

  • La competència de l …

per llegir-ne més

La responsabilitat comptable en matèria de subvencions

Aquest apunt vol posar una mica de llum en el concepte de responsabilitat comptable, que malauradament està d'actualitat en els mitjans de comunicació, en concret, la responsabilitat comptable en matèria de subvencions.

El Tribunal de Comptes té dues funcions: la funció fiscalitzadora i la funció d'enjudiciament comptable. En …

per llegir-ne més

Reintegrament de subvencions (part II)

En l'apunt anterior es van tractar els supòsits de reintegrament de subvencions establertes en l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), i les causes materials de reintegrament establertes en l'article 37.1: amagar els requisits, no efectuar …

per llegir-ne més

Reintegrament de subvencions (part I)

Les causes de reintegrament de les subvencions estan establertes en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (ara en endavant, LGS).

L’article 36 de la LGS estableix com a causes de reintegrament la nul·litat i l’anul·labilitat …

per llegir-ne més

La comprovació o verificació és un procediment autònom?

Com a continuació de les aportacions que s'han fet en aquest espai temàtic, aquest apunt ha de permetre donar a conèixer si, segons el que disposa la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant, LGS), el procediment de comprovació que finalitza amb la liquidació i que és previ …

per llegir-ne més

Impugnació indirecta d’una ordenança reguladora d’una subvenció per no haver-se aprovat prèviament el PES

L’eventual nul·litat de les bases específiques a través d’un recurs directe contra aquestes no és cap novetat, però el que és interessant és la situació plantejada en la Sentència amb interès cassacional del Tribunal Suprem de 4 de març de 2021 (Rec. 4939/2019). En el marc …

per llegir-ne més

Estat dels ajuts extraordinaris covid concedits per la Generalitat

El març del 2020, la propagació mundial de la covid-19 va justificar la declaració de pandèmia global per part de l’Organització Mundial de la Salut, la qual va precedir la declaració de l’estat d’alarma, necessària per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la pandèmia.

Les …

per llegir-ne més

La institució de la prescripció: una institució complexa?

Aquest apunt enllaça amb el que es va publicar el 26 de setembre de 2019 Les 2 F i les 2 P: la fase declarativa i la recordatòria i el període voluntari i el de constrenyiment o executiu en les subvencions de revocació o reintegrament, i tracta una qüestió d …

per llegir-ne més

El procediment de reintegrament i la modificació de la Llei 5/2020

En matèria de subvencions, la jurisprudència del Tribunal Suprem parteix de la premissa que en el reintegrament hi ha un acte vàlid, però sotmès a una condició que incompleix el beneficiari o l’entitat col·laboradora. Les condicions a les quals se subordina el bon funcionament de la relació juridica …

per llegir-ne més

La subcontractació en les subvencions

Per iniciar aquest apunt, hem de recordar dos aspectes fonamentals de les subvencions. En primer lloc, la naturalesa jurídica de la subvenció, que és la d’un acte unilateral de l’Administració que busca fomentar o promocionar una activitat privada desenvolupada per una entitat, que desperta interès en l’Administració …

per llegir-ne més

Els ajuts directes per donar suport a la solvència i reduir l'endeutament del sector privat

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19, aprova un paquet de mesures per un import d’11.000 milions d’euros d’ajuts públics estatals: 7.000 milions en ajuts …

per llegir-ne més

Donació o subvenció?

Comencem amb un embarbussament: algunes donacions o cessions poden ser qualificades com a subvencions i algunes subvencions es qualifiquen erròniament com a donacions o cessions, però ni totes les subvencions es poden qualificar com a subvencions ni totes les donacions o cessions es poden qualificar com a donacions o cessions …

per llegir-ne més

Despeses subvencionables

L’article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant, LGS), regula àmpliament les despeses subvencionables, i les defineix com les despeses que de manera indubtable responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es duen a terme en el termini establert per …

per llegir-ne més

Els plans estratègics de subvencions

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), regula les disposicions generals de la concessió de subvencions per les administracions públiques. Concretament, en l'article 8.1 del capítol II, de caràcter bàsic i relatiu a les disposicions comunes a les subvencions …

per llegir-ne més

Les exclusions en l'àmbit de les subvencions

Tradicionalment, en l'àmbit de les activitats de foment, es plantegen dubtes sobre els supòsits que es poden encabir dins la categoria de la subvenció o de l'ajut, i a vegades es confon amb el fet que determinats casos s'excloguin de l'àmbit de la Llei general de …

per llegir-ne més

Els ens locals i el Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya

Ha passat poc més d'un any des de l’aprovació del Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). Per donar un pas més perquè el RAISC doni compliment efectiu a la normativa catalana en …

per llegir-ne més

Obligacions dels beneficiaris de subvencions, controls sobre el compliment de les obligacions i conseqüències de l'incompliment

Una part important de l’activitat financera de les administracions públiques es canalitza a través de subvencions, amb l’objecte de donar resposta a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques o privades, i serveix com un instrument per fomentar les activitats d’utilitat pública o interès general …

per llegir-ne més

Subvenció i contracte de patrocini publicitari, similituds i diferències

La subvenció i el contracte de patrocini publicitari són figures que generen dificultats de delimitació. És important conèixer-ne les diferències, atès que comportarà l’aplicació d’una norma o d'una altra, l’òrgan competent, el règim de fiscalització i fins i tot els informes que cal incorporar a l …

per llegir-ne més

Les subvencions dels contractes públics

Les actuacions administratives es regeixen per procediments de tipus eminentment formalista, plasmats en normes integrants de règims jurídics que regulen i detallen de forma exhaustiva els tràmits que cal dur a terme perquè aquestes actuacions es considerin ajustades a dret. Un dels paradigmes d'aquestes actuacions, el configuren les activitats …

per llegir-ne més

Any 2020

Riscos en l'àmbit de les subvencions de les administracions locals

El bon funcionament de les administracions públiques requereix un sistema de control adequat, i aquest s’exerceix sobre diferents aspectes, com ara el financer, és a dir, sobre els ingressos i les despeses públiques.

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, regula el règim jurídic del control intern …

per llegir-ne més

La comptabilització de les subvencions per part del perceptor o beneficiari

L’activitat que l’Administració porta a terme per complir les seves finalitats es basa en diverses tècniques relacionals amb els administrats. En aquest apunt tractarem la que es coneix com activitat de foment, mitjançant la qual l’Administració incentiva o promou determinats comportaments considerats d'interès general. Les subvencions …

per llegir-ne més

Les despeses subvencionables: les tres ofertes i les dues excepcions (2a part)

En aquest segon apunt (la primera part la podeu consultar aquí), s’abordaran específicament les excepcions a la presentació de les tres ofertes i qüestions relatives a les entitats col·laboradores i a les administracions públiques o persones jurídiques amb participació pública. Qüestions en relació amb els límits del contracte …

per llegir-ne més

Les infraccions i les sancions en matèria de subvencions

En el títol IV de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant, LGS), es regulen les infraccions administratives i sancions en matèria de subvencions. L'article 52 de la LGS defineix les infraccions administratives en matèria de subvencions com les accions i les omissions tipificades en la LGS …

per llegir-ne més

Les despeses subvencionables: les tres ofertes i les dues excepcions (1a part)

Com a continuació de les aportacions que s’han fet en aquest espai temàtic, aquest apunt ha de permetre aprofundir en una de les qüestions que poden ser d’interès en l’àmbit de la gestió, i específicament en una de les possibles causes de revocació d’una subvenció, que …

per llegir-ne més

La fiscalització dels expedients de subvencions

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), defineix la subvenció com tota disposició de diners efectuada per organismes públics o dependents d'administracions públiques a favor de persones públiques o privades, que compleix els requisits següents:

  • Que s'efectuï sense contraprestació directa de …

per llegir-ne més

Els premis..., inclosos o exclosos de l’àmbit objectiu de la Llei general de subvencions?

Sovint, quan una administració pública vol concedir un premi, sorgeixen dubtes com ara quina és la seva naturalesa jurídica o quina és la normativa reguladora que l’empara, que són deguts a una atenció escassa i la poca claredat de l’ordenament jurídic i la jurisprudència.

Seguint el criteri de …

per llegir-ne més

L’acció de nul·litat contra l’atorgament d’una subvenció en l’àmbit local, problemes pràctics i conseqüències

La declaració de nul·litat de ple dret comporta l’eliminació d’actes administratius per raó de la seva contradicció amb l’ordenament jurídic. La tècnica de declaració de nul·litat de ple dret, mitjançant la revisió d’ofici, obeeix en el nostre sistema a criteris i motius que són …

per llegir-ne més

Nova Ordre VEH/79/2020, de justificació de subvencions

En data 15 de juny de 2020 ha estat publicada l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

La citada Ordre està integrada per un article únic -que …

per llegir-ne més

La COVID-19 i els ajuts de la Unió Europea

En aquests dies difícils per les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19, s'estan aplicant mesures per pal·liar-ne els efectes desfavorables, que de ben segur s'estendran més enllà de la durada de l'estat d'alarma, i malauradament ja estan afectant a tots els àmbits de la …

per llegir-ne més

Ajuts i subvencions durant la situació de crisi provocada per la COVID-19: les facultats extraordinàries de l'alcaldia i la suspensió de terminis

L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia internacional la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. Uns dies després, el 14 de març, mitjançant el Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat d’alarma, i s'han anat succeint …

per llegir-ne més

Mesures en matèria de subvencions i ajuts per fer front a la COVID-19

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix en les disposicions addicionals tercera i quarta la suspensió dels termes i terminis per tramitar els procediments administratius …

per llegir-ne més

Naturalesa dels plans estratègics de subvencions de les entitats locals i problemàtica derivada de la seva manca

Trobem la regulació del pla estratègic de subvencions (en endavant, PES) en l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) i en els articles 10-15 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la …

per llegir-ne més

Estat de l’activitat subvencional de la Generalitat de Catalunya registrada al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya

Fa just un any, el 18 de març de 2019, es va publicar, en el web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, un nou àmbit d’informació relatiu als ajuts i les subvencions, amb la voluntat d’integrar en un sol …

per llegir-ne més

Justificació de les subvencions mitjançant l’aportació d’un informe d’auditoria

L'article 30 de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant LGS), estableix que la justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius establerts en l'acte de concessió de la subvenció s'ha de documentar de la manera que es determini reglamentàriament …

per llegir-ne més

Resum del Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya

El 30 de desembre de 2019 es va publicar el Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Després d’un any i mig de tramitació, el Reglament …

per llegir-ne més

Possibles conseqüències de la dilació en la tramitació dels procediments de revocació i/o reintegrament fruit d'un control financer (2a part)

Conseqüències de la dilació del procediment administratiu

Sens perjudici de l’anul·labilitat del procediment de revocació, convé analitzar les conseqüències que pot tenir el prolongament del procediment administratiu en el temps i, especialment, el de revocació en tant que procediment de gravamen. 1)

Les situacions de prolongament perjudiquen els …

per llegir-ne més

Possibles conseqüències de la dilació en la tramitació dels procediments de revocació i/o reintegrament fruit d'un control financer (1a part)

La concessió dels ajuts i les subvencions s’incardina en el procediment administratiu regulat en el títol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC), en el capítol II del títol preliminar …

per llegir-ne més

La modificació de la regulació del delicte de frau de subvencions

El delicte d’obtenció fraudulenta de subvencions està regulat en l’actual Codi penal (CP), aprovat per la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, modificat en aquest delicte recentment per la Llei orgànica 1/2019, de 20 de febrer, de transposició de directives de la Unió Europea en …

per llegir-ne més

Transparència: un plus en els criteris de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert en les subvencions i ajuts (2a part)

En aquesta segona part de l’apunt es tractaran específicament els criteris aprovats el 22 d’octubre de 2019.

La Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert disposa en la introducció que “Aquest document –criteris- té per objecte establir criteris en l’Administració de la Generalitat de Catalunya i en …

per llegir-ne més

Any 2019

Transparència: un plus en els criteris de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert en les subvencions i els ajuts (1a part)

En dos apunts es tractaran un dels aspectes de la transparència, específicament s’analitzaran les obligacions de publicitat activa que estableix l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, però des del punt de vista de les …

per llegir-ne més

Competència de l'ens concedent en la fase de justificació de les subvencions

En aquest apunt es tracta un tema destacat, com és el procediment de revisió i la justificació per part de l'ens concedent, i específicament la competència d'aquest en la fase de justificació de les subvencions, contextualitzant primer el marc normatiu estatal i després el català.

Des del punt …

per llegir-ne més

Les entitats col·laboradores i les seves problemàtiques

El principi de racionalització i d'agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió, juntament amb el de cooperació, col·laboració i coordinació entre administracions públiques, constitueixen principis generals d'actuació de les administracions, d'acord amb les lletres d i k de l'apartat 1 de …

per llegir-ne més

Recull d'errors i incompliments detectats des del control intern i/o des del control extern

El concepte d'infracció es regula en l'article 52 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Tenen la consideració d'infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i les omissions tipificades en aquesta Llei, i són sancionables fins i tot a títol …

per llegir-ne més

Acreditació i validesa: El certificat tributari i les declaracions responsables en dos àmbits específics de les subvencions

En aquest apunt es tractarà un dels aspectes que afecta els beneficiaris d’una subvenció pública, que és l’acreditació i el període de validesa de les certificacions i les declaracions responsables emeses pels beneficiaris. Específicament tractarem el compliment dels requisits de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb …

per llegir-ne més

Les 2 F i les 2 P: la fase declarativa i la recordatòria i el període voluntari i el de constrenyiment o executiu en les subvencions de revocació o reintegrament

Aquest apunt és una continuació del que es va publicar el dia 25 d'abril de 2019 en aquest mateix Espai temàtic de gestió i control de subvencions i ajuts, amb el títol “Les 4 R: revocació, reintegrament, requeriment previ i reducció automàtica”, en el qual es manifestava que, d …

per llegir-ne més

Subcontractació de l’actuació subvencionada amb persones o entitats vinculades al beneficiari

El capítol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), regula la gestió i la justificació del beneficiari i, si escau, l'entitat col·laboradora de les subvencions atorgades. Es disposa expressament la possibilitat que el beneficiari pugui concertar amb tercers l'execució de …

per llegir-ne més

Diferència entre ajut i subvenció

La importància de les mesures administratives de foment que s'apliquen en els diferents camps en què els poders públics han d'exercir les seves competències, resulta inqüestionable, atès que han esdevingut un instrument de política social i econòmica.

La concessió d'ajuts i subvencions constitueix una actuació administrativa generalitzada …

per llegir-ne més

Plans estratègics de subvencions: entre l'idealisme i el realisme

En el marc general de l'equilibri pressupostari i tenint en compte el sostre de despesa, que impedeix gastar per sobre d’uns límits màxims i impel·leix a gastar millor, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) té per objectiu traslladar els …

per llegir-ne més

Control posterior de les subvencions electorals

El mes d'abril es van celebrar eleccions a les Corts Generals (Congrés i Senat) i el passat diumenge 26 de maig, el "superdiumenge electoral", eleccions europees i municipals, i algunes assemblees autonòmiques també van elegir els seus representants.

Les candidatures que van obtenir representació en el Parlament Europeu, en …

per llegir-ne més

Obligacions que imposa la Llei de transparència respecte de les subvencions

La transparència és un dels principis que regeix l’actuació de les administracions públiques i el seu sector públic, i es configura, al seu torn, com un dret que tenen els ciutadans de conèixer les decisions de les institucions públiques en qüestions com qui ha format part d’aquesta presa …

per llegir-ne més

Execució de l'actuació subvencionada: execució pressupostària i compromisos plurianuals

L’article 34.1.b de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP), estableix que “amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es poden contreure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i resta de prestacions o despeses en general que …

per llegir-ne més

Utilització recurrent del procediment de concessió directa de subvencions

El títol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) regula els diferents procediments de concessió de les subvencions. Dins d’aquest títol es distingeix, bàsicament, dos règims:

  • El de concurrència competitiva, amb compliment dels principis de rang legal de concurrència i publicitat, regulat …

per llegir-ne més

Novetats sobre la regulació de la Base de Dades Nacional de Subvencions

El passat 19 d’abril va entrar en vigor el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics, el qual estableix la informació que cal enviar a aquesta base …

per llegir-ne més

Les 4 R: revocació, reintegrament, requeriment previ i reducció automàtica

En aquest apunt ens referirem a l’àmbit subvencional des de la perspectiva de la Generalitat de Catalunya, deixant de banda les subvencions a l’Administració local i les finançades amb fons de la Unió Europea, específicament en una fase concreta com és el procediment de revocació o reintegrament, les …

per llegir-ne més

Justificació de les subvencions

La justificació de les subvencions atorgades es fonamenta en l’obligació de justificació inherent al maneig i a la custòdia de cabals públics. La Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional (Secció 4), en la Sentència de 15 d’abril de 2015, assenyala en aquest sentit “[…] la necesidad de un …

per llegir-ne més

Objectius del Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya

El 18 de març de 2019 es va publicar, en el web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, un nou àmbit d’informació relatiu als ajuts i les subvencions, que vol ampliar, unificar, homogeneïtzar i simplificar la informació pública en aquest …

per llegir-ne més

Problemàtica sobre la naturalesa jurídica de la subvenció quan un alt percentatge dels costos de l'activitat proposada són despeses de personal

El concepte subvenció és recollit en l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Aquest precepte considera subvenció tota disposició dinerària realitzada per les administracions públiques a favor de persones públiques o privades, sempre que reuneixi els requisits següents:

a) Que el …

per llegir-ne més

Torna a munt