Saltar al contingut principal
turisme

Gestió i control de subvencions i ajuts

Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió del finançament públic rebut

Nombre de lectures: 0

L’article 14.1.h de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), estableix entre les obligacions dels beneficiaris la d’adoptar les mesures de difusió que conté l’article 18.4 de la LGS, que disposa que els beneficiaris han de donar la publicitat …

per llegir-ne més

La modalitat de justificació de subvencions amb estats comptables, una opció de futur? (part I)

Nombre de lectures: 0

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, van establir diverses modalitats de justificació de subvencions i ajuts.

Antecedents

Cal no oblidar que, amb anterioritat a la LGS, la Generalitat de Catalunya …

per llegir-ne més

Sentència del Tribunal Suprem de 3 de maig de 2023: els requeriments per complementar la documentació justificativa interrompen el termini de prescripció del reintegrament

Nombre de lectures: 0

L’article 39 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), estableix que prescriu el dret de l'Administració a reconèixer o liquidar el reintegrament al cap de quatre anys.

L’apartat segon d’aquest article estableix que aquest termini es computa, en cada cas …

per llegir-ne més

El Tribunal Suprem anul·la subvencions directes a la formació

Nombre de lectures: 0

El 7 de març de 2024 es va publicar al BOE la declaració de nul·litat del Reial decret 1027/2022, de 20 de desembre, pel qual es regulava la concessió directa de subvencions a interlocutors socials per a la digitalització del sector productiu, en el marc del Pla de …

per llegir-ne més

Sentència del Tribunal Suprem de 9 de gener de 2023: "dies a quo" de l’inici del termini de prescripció de l’acció administrativa de reintegrament

Nombre de lectures: 0

La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de gener de 2023 (recurs 4865/2021), resol l’acord del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública pel qual s’inicia el reintegrament per l’excés de subvenció rebut per un ajuntament, en concepte d’ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional …

per llegir-ne més

El reintegrament de les subvencions resultat del control financer a l'Administració local

Nombre de lectures: 0

La funció de control intern a una administració local inclou el control financer de la seva activitat economicofinancera que ha d’exercir l’òrgan de control intern d’acord amb el que regulen els articles 29 i següents del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es …

per llegir-ne més

Afectacions a la gestió de les subvencions pel Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre, que ha aprovat el Reglament que estableix els requisits dels programes informàtics de facturació

Nombre de lectures: 0

Dins de les diverses fases del procediment subvencional (art. 23-27 de la Llei general de subvencions, LGS), la justificació de les subvencions té una importància medul·lar.

Tradicionalment, a la fase de justificació, podem distingir dos àmbits que el perceptor ha d’acreditar:

  • a) El compliment de la finalitat
  • b …

per llegir-ne més

Relacions i diferències entre els contractes de patrocini i les subvencions

Nombre de lectures: 0

L’article 22 de la Llei 34/1988 general de publicitat defineix el contracte de patrocini publicitari com "aquell pel qual el patrocinat, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de la seva activitat esportiva, benèfica, cultural, científica o d'una altra índole, es compromet a col …

per llegir-ne més

Evolució de les subvencions previstes nominativament en el pressupost 2003-2023

Nombre de lectures: 0

El passat mes de novembre es van celebrar vint anys de la Llei general de subvencions (LGS), temps suficient per poder fer una anàlisi de les subvencions previstes nominativament en el pressupost des del punt de vista normatiu i l'ús que han fet i fan les administracions d'aquesta …

per llegir-ne més

Verificació i comprovació: compatibilitat entre subvencions concurrents i el reintegrament de l'excés obtingut a debat (i part III)

Nombre de lectures: 0

Per tancar les reflexions que s’han exposat en aquesta sèrie de tres apunts, es planteja la controvèrsia respecte si la superació del límit en l’àmbit de les subvencions de la UE com a causa de reintegrament segons l’article 37.1.h de la LGS i l’aplicació …

per llegir-ne més

Torna a munt