Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Irene Artigues Rodríguez

Irene Artigues Rodríguez - articles

Dret d'accés a la informació de subvencions i ajuts

Les dades i la informació que contenen els expedients de subvencions i ajuts tenen un doble tractament, atès que, d'una banda, s'han de publicar d’acord amb els mandats establerts per les normes que regulen les obligacions de publicitat i transparència i, de l'altra, s’hi ha …

per llegir-ne més

La publicitat i la transparència de les subvencions i la col·lisió de drets

El fet de rebre una subvenció o un ajut és una actuació administrativa que, ja sigui amb la finalitat de foment o amb la finalitat d’auxiliar una situació personal o d’altra naturalesa determinada, comporta efectes de diferent índole fruit, entre d’altres, del compliment dels principis que regeixen …

per llegir-ne més

Subvencions a partits polítics

És ben cert que la lectura dels diaris oficials tant de l'Estat (BOE) com dels de les comunitats autònomes no és una tasca engrescadora però moltes vegades dona llum a qüestions que tenen un abast que supera els mers règims jurídics de les matèries que tracten.

N'és un …

per llegir-ne més

Donació o subvenció?

Comencem amb un embarbussament: algunes donacions o cessions poden ser qualificades com a subvencions i algunes subvencions es qualifiquen erròniament com a donacions o cessions, però ni totes les subvencions es poden qualificar com a subvencions ni totes les donacions o cessions es poden qualificar com a donacions o cessions …

per llegir-ne més

Les exclusions en l'àmbit de les subvencions

Tradicionalment, en l'àmbit de les activitats de foment, es plantegen dubtes sobre els supòsits que es poden encabir dins la categoria de la subvenció o de l'ajut, i a vegades es confon amb el fet que determinats casos s'excloguin de l'àmbit de la Llei general de …

per llegir-ne més

Les subvencions dels contractes públics

Les actuacions administratives es regeixen per procediments de tipus eminentment formalista, plasmats en normes integrants de règims jurídics que regulen i detallen de forma exhaustiva els tràmits que cal dur a terme perquè aquestes actuacions es considerin ajustades a dret. Un dels paradigmes d'aquestes actuacions, el configuren les activitats …

per llegir-ne més

Nova Ordre VEH/79/2020, de justificació de subvencions

En data 15 de juny de 2020 ha estat publicada l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

La citada Ordre està integrada per un article únic -que …

per llegir-ne més

La COVID-19 i els ajuts de la Unió Europea

En aquests dies difícils per les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19, s'estan aplicant mesures per pal·liar-ne els efectes desfavorables, que de ben segur s'estendran més enllà de la durada de l'estat d'alarma, i malauradament ja estan afectant a tots els àmbits de la …

per llegir-ne més

Possibles conseqüències de la dilació en la tramitació dels procediments de revocació i/o reintegrament fruit d'un control financer (2a part)

Conseqüències de la dilació del procediment administratiu

Sens perjudici de l’anul·labilitat del procediment de revocació, convé analitzar les conseqüències que pot tenir el prolongament del procediment administratiu en el temps i, especialment, el de revocació en tant que procediment de gravamen. 1)

Les situacions de prolongament perjudiquen els …

per llegir-ne més

Possibles conseqüències de la dilació en la tramitació dels procediments de revocació i/o reintegrament fruit d'un control financer (1a part)

La concessió dels ajuts i les subvencions s’incardina en el procediment administratiu regulat en el títol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC), en el capítol II del títol preliminar …

per llegir-ne més

Torna a munt