Nombre de lectures: 0

En data 15 de juny de 2020 ha estat publicada l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

La citada Ordre està integrada per un article únic -que comprèn les modificacions materials dels articles de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions-, una disposició transitòria i una disposició final, que estableix que l'entrada en vigor de l'Ordre és l'endemà de la publicació al DOGC.

La motivació d'aquesta Ordre és remoure tots els obstacles possibles per simplificar al màxim les formes de justificació de les subvencions tant pel que fa a les persones beneficiàries com als òrgans gestors d'aquestes i als òrgans de control. És impulsada per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya en virtut de la facultat que té d’establir les directrius d’actuació en la gestió de subvencions i ajuts, fer-ne el seguiment i control i coordinar i administrar el Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya (RAISC) que li atribueix l'article 93.1.g del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Per tal de donar compliment a aquests objectius, ha estat modificat el règim establert fins ara mitjançant l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, que desenvolupa el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i en concret l'apartat 1 de l'article 98, que regula la justificació de les subvencions.

En aquest sentit, la modificació pivota sobre dos eixos bàsics: el primer és la simplificació de les formes de justificació, i el segon, una aposta decidida per la tramitació electrònica dels ajuts i subvencions mitjançant l'aplicació corporativa Tramitador d'ajuts i subvencions (TAIS), de manera que tot redundi a donar compliment als principis d'eficiència, economia i eficàcia de l'Administració, atès que s'incrementa la qualitat de la gestió, s'agiliten els procediments i s'optimitzen els terminis dels tràmits procedimentals, així com el seu control, sens perjudici de dotar de més transparència l'activitat de foment.

Pel que fa a la simplificació de les formes de justificació, s'afegeix una nova modalitat de compte justificatiu, el compte justificatiu sense justificants de despesa, i es deixa sense efecte el compte justificatiu simplificat -modificació de l'article 3 i l'article 9, que esdevé l'article 5 de l'Ordre ECO/172/2015.

L'ús d'aquesta nova forma de justificació cal motivar-lo en l’import unitari de les subvencions, en el volum de justificants de despeses que financen les actuacions ordinàries de funcionament de l’entitat beneficiària i en altres causes que ho aconsellin de forma motivada.

Té la mateixa estructura que la del compte justificatiu amb aportació de justificants (en els nous termes introduïts per aquesta modificació, tal com s'indica més endavant), excepció feta, naturalment, de tot allò que fa referència a l'aportació de justificants.

Malgrat que la manca d'aportació a priori de la documentació acreditativa de les despeses auxiliades pugui semblar, tal vegada, poc garantista, el sistema de justificació es reforça amb un doble control: el que efectua el gestor mitjançant un pla anual d'actuacions de verificació que ha d'aprovar l'òrgan titular del departament o entitat en virtut del qual es comprova el compliment de la finalitat de les subvencions i que el procediment adoptat per a la justificació és l’apropiat, així com la conformitat, l’exactitud i la integritat de les justificacions aportades; i el control a efectuar per la Intervenció General, si escau, amb relació a la subvenció i/o al pla de control en virtut de l’article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. En l'àmbit de l'Administració local, s'introdueix la possibilitat que el control es dugui a terme mitjançant una declaració responsable de l'interventor o interventora o secretari o secretària interventor sobre l'adequació de la subvenció als requisits legals establerts.

D'altra banda, amb aquest mateix ànim de simplificació es modifica el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa tot establint l'aportació d'una declaració responsable en la qual s'incideix en especial en els aspectes dels justificants aportats, com ara que reprodueixen els documents originals —que quedaran en poder de la persona beneficiària amb la correlativa obligació de conservació a efectes comptables i de control—, o bé que s'han imputat a les fonts de finançament sense que superi l'import unitari de cada justificant, entre d'altres. Aquesta declaració responsable s'inclou dins dels mecanismes per evitar la concurrència de subvencions i, en conseqüència, el sobrefinançament d'actuacions subvencionades. D'aquesta manera resulta innecessari l'estampillat dels justificants de despesa, atès que ha quedat palès que aquest no evitava presentar-se a diferents convocatòries, en mancar un criteri homogeni sobre la forma d'aportació d'aquests en les diferents bases reguladores -modificació de l'article 4 de l'Ordre ECO/172/2015.

Com s'ha dit, dins del paquet de modificacions de l'Ordre també trobem la que s'efectua en favor de la tramitació electrònica dels ajuts i subvencions i, en concret, mitjançant el sistema corporatiu TAIS. Així, s'introdueix la premissa consistent en la tramitació mitjançant aquest sistema corporatiu per part de totes les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que ha de ser dirigit i administrat per la Intervenció de la Generalitat -modificació de la disposició addicional primera-, com també la verificació de la concurrència de subvencions -modificació de l'article 10 del text legal citat. En cas d'existència d'altres aplicacions, han de disposar de la informació necessària per elaborar fitxers de càrrega de les dades requerides pel TAIS -modificació de la disposició addicional tercera. D'altra banda, es determina l'obligació de l'auditor de presentar la documentació en format electrònic en el cas del compte justificatiu amb informe d'auditor (s'afegeix un apartat 4 a l'article 8, que passa a ser el 9 de l'Ordre referenciada), i també es precisa que en cas que l’ús de mitjans electrònics es refereixin a les obligacions econòmiques de la Generalitat, s’ha de seguir el que disposi l’òrgan competent en matèria d’economia i finances -modificació de l'article 18 de l'Ordre ECO/172/2015.

La modificació de l'Ordre ECO/172/2015 posa en valor les funcions pròpies de la Intervenció General en matèria de subvencions i ajuts —descrites anteriorment—; en aquest sentit, es recorden les funcions de control en aquest àmbit, i a més s'estableix que ha d'emetre informe amb relació a les aplicacions informàtiques de subvencions abans d'implementar-les i que ha de vetllar per la interconnexió dels diferents sistemes de gestió de subvencions amb el RAISC, sens perjudici de la potestat de dictar les instruccions necessàries per al desenvolupament del que disposa l'Ordre -modificació de la disposició addicional segona, que passa a ser la disposició addicional sisena.

En darrer lloc, s'introdueixen nous paràmetres en l'àmbit de la justificació relatius a les subvencions que s’atorguin a entitats participades minoritàriament per la Generalitat o per una entitat del seu sector públic, que s’han de justificar amb la presentació dels estats financers i una memòria explicativa del compliment de la finalitat de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts -s'afegeix un apartat 5 a l'article 14 de l'Ordre citada. Pel que fa a les universitats públiques i privades, els centres de recerca amb control majoritari d’una administració pública i la cooperació internacional al desenvolupament es determina que s’han d’ajustar a la seva normativa específica -modificació de la disposició addicional tercera, que passa a ser la disposició addicional quarta i nova disposició addicional cinquena.

En darrer lloc, i a tots els efectes, s'estableix un termini de sis mesos per adaptar les bases reguladores vigents al que estableix aquesta modificació (disposició transitòria primera).