Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: subvencions

Articles de l'etiqueta subvencions

Vint anys de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (part II)

Alguns aspectes innovadors de la Llei general de subvencions

La Llei general de subvencions (LGS) recull i sistematitza conceptes dispersos entre diverses normatives de tot nivell i afegeix les pràctiques administratives generalitzades per a la gestió de les subvencions. De fet representa un esforç notable del seu equip redactor, amb …

per llegir-ne més

Vint anys de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (part I)

Ens trobem a les portes del vintè aniversari de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), que va ser publicada al BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003, i va entrar en vigor tres mesos després de la publicació, amb un termini d …

per llegir-ne més

El recurs extraordinari de revisió: l'error del sol·licitant d'una subvenció

El recurs extraordinari de revisió, la regulació substantiva del qual es troba en els articles 125 i 126 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), té caràcter extraordinari i només és procedent per causes taxades, les quals són definides …

per llegir-ne més

Dret d'accés a la informació de subvencions i ajuts

Les dades i la informació que contenen els expedients de subvencions i ajuts tenen un doble tractament, atès que, d'una banda, s'han de publicar d’acord amb els mandats establerts per les normes que regulen les obligacions de publicitat i transparència i, de l'altra, s’hi ha …

per llegir-ne més

Subvencions a partits polítics

És ben cert que la lectura dels diaris oficials tant de l'Estat (BOE) com dels de les comunitats autònomes no és una tasca engrescadora però moltes vegades dona llum a qüestions que tenen un abast que supera els mers règims jurídics de les matèries que tracten.

N'és un …

per llegir-ne més

L’acció de nul·litat contra l’atorgament d’una subvenció en l’àmbit local, problemes pràctics i conseqüències

La declaració de nul·litat de ple dret comporta l’eliminació d’actes administratius per raó de la seva contradicció amb l’ordenament jurídic. La tècnica de declaració de nul·litat de ple dret, mitjançant la revisió d’ofici, obeeix en el nostre sistema a criteris i motius que són …

per llegir-ne més

Nova Ordre VEH/79/2020, de justificació de subvencions

En data 15 de juny de 2020 ha estat publicada l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

La citada Ordre està integrada per un article únic -que …

per llegir-ne més

Torna a munt