Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Ignasi Olivera Nàter

Ignasi Olivera Nàter - articles

La modalitat de justificació de subvencions amb estats comptables, una opció de futur? (part I)

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, van establir diverses modalitats de justificació de subvencions i ajuts.

Antecedents

Cal no oblidar que, amb anterioritat a la LGS, la Generalitat de Catalunya …

per llegir-ne més

Afectacions a la gestió de les subvencions pel Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre, que ha aprovat el Reglament que estableix els requisits dels programes informàtics de facturació

Dins de les diverses fases del procediment subvencional (art. 23-27 de la Llei general de subvencions, LGS), la justificació de les subvencions té una importància medul·lar.

Tradicionalment, a la fase de justificació, podem distingir dos àmbits que el perceptor ha d’acreditar:

  • a) El compliment de la finalitat
  • b …

per llegir-ne més

Vint anys de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (part II)

Alguns aspectes innovadors de la Llei general de subvencions

La Llei general de subvencions (LGS) recull i sistematitza conceptes dispersos entre diverses normatives de tot nivell i afegeix les pràctiques administratives generalitzades per a la gestió de les subvencions. De fet representa un esforç notable del seu equip redactor, amb …

per llegir-ne més

Vint anys de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (part I)

Ens trobem a les portes del vintè aniversari de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), que va ser publicada al BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003, i va entrar en vigor tres mesos després de la publicació, amb un termini d …

per llegir-ne més

El requeriment previ a l’expedient de revocació d’una subvenció, una condició indispensable

Aquest any, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), arribarà als vint anys, fet destacable davant de la mutabilitat del nostre dret positiu, que algunes vegades exhibeix una capacitat derogatòria apreciable, abans, fins i tot, de disposar d’un desenvolupament reglamentari.

La LGS funciona com …

per llegir-ne més

Afectacions a les subvencions de les lleis de pressupostos del 2022 i a les mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

Tradicionalment, al final de cada exercici, les lleis d’acompanyament dels pressupostos o de les mesures generen un element normativitzador, quasi a mig camí de les lleis òmnibus, que recullen un conjunt de disposicions modificadores de normes preexistents en la praxi tant de matèria econòmica com no.

En el cas …

per llegir-ne més

La comptabilització de les subvencions per part del perceptor o beneficiari

L’activitat que l’Administració porta a terme per complir les seves finalitats es basa en diverses tècniques relacionals amb els administrats. En aquest apunt tractarem la que es coneix com activitat de foment, mitjançant la qual l’Administració incentiva o promou determinats comportaments considerats d'interès general. Les subvencions …

per llegir-ne més

Competència de l'ens concedent en la fase de justificació de les subvencions

En aquest apunt es tracta un tema destacat, com és el procediment de revisió i la justificació per part de l'ens concedent, i específicament la competència d'aquest en la fase de justificació de les subvencions, contextualitzant primer el marc normatiu estatal i després el català.

Des del punt …

per llegir-ne més

Torna a munt