Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Joan Manel Ferrera Izquierdo

Joan Manel Ferrera Izquierdo - articles

El recurs extraordinari de revisió: l'error del sol·licitant d'una subvenció

El recurs extraordinari de revisió, la regulació substantiva del qual es troba en els articles 125 i 126 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), té caràcter extraordinari i només és procedent per causes taxades, les quals són definides …

per llegir-ne més

Sentència de 23 de gener de 2023: canvi de criteri del Tribunal Suprem sobre la caducitat del procediment de reintegrament de subvencions

A l'apunt del 16 de setembre de 2022 s'analitzava el supòsit enjudiciat a la Sentència de 19 de febrer de 2021 (rec. 3929/2020) del Tribunal Suprem. Segons aquesta Sentència, l’Administració no va dictar cap resolució de fons en el primer procediment, i abans del transcurs dels …

per llegir-ne més

Afectació de les baixes en les licitacions: comentaris a la Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022

La Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022 (rec. 920/2021) analitza una situació interessant.

En el supòsit enjudiciat per aquesta Sentència, una comunitat autònoma va acordar revocar i reintegrar una subvenció atorgada a un ajuntament per executar una obra, atès que les bases establien que quan …

per llegir-ne més

La manca de declaració de caducitat del procediment de reintegrament. Comentaris a les sentències del Tribunal Suprem de 19 de febrer de 2021 i 12 de gener de 2022

L’article 42 de la Llei general de subvencions (LGS), que regula el reintegrament, ens diu que es regeix per les disposicions generals sobre procediments administratius –per tant, per l’actual Llei 39/2015 i per la Llei catalana 26/2010–, sens perjudici de les especialitats que s'estableixen en …

per llegir-ne més

Les reclamacions pel no atorgament o per la denegació de subvencions (part II)

Com deia en un apunt anterior, les expectatives sobre la recepció d’un ajut públic generen, a vegades, una sèrie de conflictes, sobretot quan s’han fet inversions lligades a subvencions esperades i no atorgades -que s’accentua quan l’Administració ha anat efectuant aportacions a un determinat projecte. Aquests …

per llegir-ne més

Les reclamacions pel no atorgament o per la denegació de subvencions (part I)

Les expectatives sobre la recepció d’un ajut públic generen, a vegades, una sèrie de conflictes, sobretot quan s’han fet inversions lligades a subvencions esperades i no atorgades -que s’accentua quan l’Administració ha anat efectuant aportacions a un determinat projecte. Aquests conflictes se solen vehicular a través …

per llegir-ne més

Impugnació indirecta d’una ordenança reguladora d’una subvenció per no haver-se aprovat prèviament el PES

L’eventual nul·litat de les bases específiques a través d’un recurs directe contra aquestes no és cap novetat, però el que és interessant és la situació plantejada en la Sentència amb interès cassacional del Tribunal Suprem de 4 de març de 2021 (Rec. 4939/2019). En el marc …

per llegir-ne més

Subvenció i contracte de patrocini publicitari, similituds i diferències

La subvenció i el contracte de patrocini publicitari són figures que generen dificultats de delimitació. És important conèixer-ne les diferències, atès que comportarà l’aplicació d’una norma o d'una altra, l’òrgan competent, el règim de fiscalització i fins i tot els informes que cal incorporar a l …

per llegir-ne més

L’acció de nul·litat contra l’atorgament d’una subvenció en l’àmbit local, problemes pràctics i conseqüències

La declaració de nul·litat de ple dret comporta l’eliminació d’actes administratius per raó de la seva contradicció amb l’ordenament jurídic. La tècnica de declaració de nul·litat de ple dret, mitjançant la revisió d’ofici, obeeix en el nostre sistema a criteris i motius que són …

per llegir-ne més

Ajuts i subvencions durant la situació de crisi provocada per la COVID-19: les facultats extraordinàries de l'alcaldia i la suspensió de terminis

L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia internacional la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. Uns dies després, el 14 de març, mitjançant el Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat d’alarma, i s'han anat succeint …

per llegir-ne més

Torna a munt