Nombre de lectures: 0

Les actuacions administratives es regeixen per procediments de tipus eminentment formalista, plasmats en normes integrants de règims jurídics que regulen i detallen de forma exhaustiva els tràmits que cal dur a terme perquè aquestes actuacions es considerin ajustades a dret. Un dels paradigmes d'aquestes actuacions, el configuren les activitats de foment i les activitats de compra pública de les administracions públiques i del seu sector públic.

L'àmbit de les subvencions i els ajuts i l'àmbit de la compra pública estan regulats per normes que estableixen els procediments a seguir per a la concessió de les subvencions i els ajuts i per a la licitació dels contractes.

Tal vegada podria semblar que ambdós àmbits, en tant que regulen matèries diferents, no presenten punts en comú, atesa la idiosincràsia de les seves finalitats, però en canvi sí que convergeixen en alguns aspectes, com són els principis bàsics que regeixen ambdós àmbits: igualtat, publicitat, transparència, objectivitat, eficàcia i eficiència.

Un altre exemple d'aquesta convergència és el "contracte subvencionat", que etimològicament i jurídicament relaciona les dues esferes: el contracte administratiu i la subvenció o l'ajut.

Aquesta figura únicament està regulada en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), sense que la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa concordant hi facin cap menció.

Malgrat que la figura del contracte subvencionat únicament està regulada en la LCSP, no podem obviar l'activitat de foment que inclou i, per tant, cal considerar que la subvenció o l'ajut que incardina es regeix per les seves pròpies regles, que conformen un règim jurídic específic i especial per raó de la matèria. Així, l'anomenat "contracte subvencionat" conjuga l'activitat de foment de l'Administració amb l'activitat contractual administrativa.

El contracte subvencionat és el negoci jurídic contractual que inclou finançament, ja sigui total o parcial, amb fons públics procedents d'una activitat de foment. L'existència d'aquests fons públics justifica l'aplicació dels principis i les normes propis de la LCSP amb independència de la naturalesa dels contractants, per vetllar que aquests fons siguin destinats a les finalitats per a les quals han estat concedits.

Aquesta premissa és matisada mitjançant determinats requisits, atès que alguns extrems dels procediments i alguns tràmits són els propis de les subvencions.

Pel que fa a la subvenció o l'ajut, han de ser concedits per un poder adjudicador, és a dir, una entitat del sector públic que sigui considerada administració pública o no, i el finançament mitjançant la subvenció o l'ajut ha de ser directe i de més del 50% de l'import del contracte.

Quant al contracte, ha de ser celebrat per persones físiques o jurídiques, és a dir, particulars —als quals s'exigeix condicions d'aptitud, com acreditar la solvència i no trobar-se incurs en determinades prohibicions de contractar (art. 65 i 71.1.a de la LCSP), que hauran d'acreditar degudament— o entitats del sector públic que no tinguin la condició de poder adjudicador. No obstant això, també el poden celebrar poders adjudicadors. Així mateix, s'ha de tractar de contractes subjectes a regulació harmonitzada i, en concret, de contractes d'obres que tinguin per objecte activitats d'enginyeria civil de la secció F, divisió 45, grup 45.2, de la Nomenclatura General d'Activitats Econòmiques de les Comunitats Europees (NACE), o la construcció d'hospitals, centres esportius, recreatius i d'oci, edificis escolars o universitaris i edificis d'ús administratiu, sempre que el seu valor estimat sigui igual o superior a 5.350.000 euros o també contractes de serveis vinculats a un contracte d'obres dels que s'han citat amb un valor estimat igual o superior a 214.000 euros.

Tanmateix, la seva formalització ha de ser notificada a l'òrgan concedent de la subvenció a l'efecte de vetllar pel bon fi de la seva destinació i per al seu control (apartat 2 de l'article 36 de la LCSP).

Com es pot veure, la definició i les característiques d'aquest contracte el converteixen en una figura ben especial, dotada de peculiaritats i notes pròpies de les subvencions i els ajuts i dels contractes administratius, tal com tot seguit s'exposa.

Quant al règim de regulació dels supòsits d'invalidesa, opera la vis atractiva de la LCSP, en tant que preval el procediment contractual enfront del subvencional (article 38 sobre els supòsits d'invalidesa). En canvi, pel que fa a la revisió d'ofici —per a la qual només es consideren actes administratius els actes preparatoris i els actes d'adjudicació dels contractes subvencionats—, és aplicable el mateix règim que en el cas del procediment subvencional, és a dir, el règim general establert en la normativa que regula el procediment administratiu comú (article 41 de la LCSP i capítol I del títol V de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Quant a la competència per resoldre la revisió d'ofici d'aquests actes considerats administratius, s'imposa el règim del procediment de concessió de subvencions o ajuts, atès que s'atribueix al titular del departament, president/a o director/a de l'entitat que l'ha atorgada o al qual estigui adscrita l'entitat que l'ha concedida, si no té la condició d'administració pública. En el supòsit de concurrència de subvencions concedides per part de diferents subjectes del sector públic, la competència es determina atenent a la subvenció o l'ajut de major quantia o, en cas d'igualtat d'import, atenent a la subvenció concedida en primer lloc (art. 47 de la LCSP).

No obstant això, el contracte subvencionat és susceptible de recurs especial en matèria de contractació (art. 44 de la LCSP). En canvi, en cas d'impugnació en seu jurisdiccional, és competent l'ordre contenciós administratiu (art. 27). Aquesta és una nota comuna dels contractes administratius i de les subvencions.

En definitiva, el contracte subvencionat comporta una ampliació de l'àmbit subjectiu de la LCSP en tant que resulta aplicable de forma contingent a persones físiques o jurídiques i a poders adjudicadors no administració pública quan celebren un contracte, en els termes descrits, finançats mitjançant una subvenció o ajut, i es regeix de forma mixta per les normes pròpies de la subvenció i la contractació pública.