Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: subvenció

Articles de l'etiqueta subvenció

Sentència del Tribunal Suprem de 9 de gener de 2023: "dies a quo" de l’inici del termini de prescripció de l’acció administrativa de reintegrament

La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de gener de 2023 (recurs 4865/2021), resol l’acord del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública pel qual s’inicia el reintegrament per l’excés de subvenció rebut per un ajuntament, en concepte d’ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional …

per llegir-ne més

El reintegrament de les subvencions resultat del control financer a l'Administració local

La funció de control intern a una administració local inclou el control financer de la seva activitat economicofinancera que ha d’exercir l’òrgan de control intern d’acord amb el que regulen els articles 29 i següents del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es …

per llegir-ne més

Relacions i diferències entre els contractes de patrocini i les subvencions

L’article 22 de la Llei 34/1988 general de publicitat defineix el contracte de patrocini publicitari com "aquell pel qual el patrocinat, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de la seva activitat esportiva, benèfica, cultural, científica o d'una altra índole, es compromet a col …

per llegir-ne més

La declaració responsable i la responsabilitat de la declaració en l’àmbit de les subvencions i els ajuts

"Demano un ajut i només he de presentar una declaració responsable en què manifesto que ho compleixo tot." Aquesta frase, pronunciada recurrentment pels ciutadans, és una veritat a mitges, ja que la seva correspondència en la realitat jurídica administrativa i, en concret, en l’àmbit de les subvencions és una …

per llegir-ne més

L'auditoria de subvencions a l'àmbit local

L’aprovació del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local, introdueix per primera vegada, per a l’execució de les funcions de control financer en la modalitat d’auditoria pública, la possibilitat …

per llegir-ne més

Els ajuts d'estat

A la Unió Europea les subvencions i els ajuts són molt importants. De fet, han esdevingut un instrument transcendental per poder dur a terme les diferents polítiques europees. Des de l’inici es va regular la naturalesa dels ajuts i de les subvencions estatals per protegir el mercat comú de …

per llegir-ne més

Execució i subcontractació de l’activitat subvencionada

L’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), regula, entre d'altres, les següents obligacions dels beneficiaris de subvencions:

“a) Complir l'objectiu, executar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de …

per llegir-ne més

El conflicte d'interès en les subvencions finançades amb fons europeus Next Generation

En l’apunt anterior que vaig elaborar per a aquest espai, vaig tractar el marc jurídic aplicable als projectes que s’executaven mitjançant subvencions finançades amb els coneguts fons Next Generation, d’acord amb el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents …

per llegir-ne més

Principis rectors de la gestió de les subvencions

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), conté les disposicions generals en matèria de subvencions. Delimita en el primer capítol l’àmbit objectiu i subjectiu de la LGS i, en el segon, les disposicions comunes en què s’estableixen, entre d …

per llegir-ne més

Execució dels projectes Next Generation mitjançant subvencions

L’exposició de motius del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven les mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Next Generation) assenyala: “Després de la declaració per l …

per llegir-ne més

Torna a munt