Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Carme Torres Morales

Carme Torres Morales - articles

L'auditoria de subvencions a l'àmbit local

L’aprovació del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local, introdueix per primera vegada, per a l’execució de les funcions de control financer en la modalitat d’auditoria pública, la possibilitat …

per llegir-ne més

Els ajuts d'estat

A la Unió Europea les subvencions i els ajuts són molt importants. De fet, han esdevingut un instrument transcendental per poder dur a terme les diferents polítiques europees. Des de l’inici es va regular la naturalesa dels ajuts i de les subvencions estatals per protegir el mercat comú de …

per llegir-ne més

El conflicte d'interès en les subvencions finançades amb fons europeus Next Generation

En l’apunt anterior que vaig elaborar per a aquest espai, vaig tractar el marc jurídic aplicable als projectes que s’executaven mitjançant subvencions finançades amb els coneguts fons Next Generation, d’acord amb el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents …

per llegir-ne més

Execució dels projectes Next Generation mitjançant subvencions

L’exposició de motius del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven les mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Next Generation) assenyala: “Després de la declaració per l …

per llegir-ne més

Les subvencions pluriennals

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), regula sota la rúbrica "Disposicions generals" els requisits essencials de l’atorgament de les subvencions per les administracions públiques, prèvia aprovació de les corresponents bases reguladores, que són les següents:

  • La competència de l …

per llegir-ne més

La subcontractació en les subvencions

Per iniciar aquest apunt, hem de recordar dos aspectes fonamentals de les subvencions. En primer lloc, la naturalesa jurídica de la subvenció, que és la d’un acte unilateral de l’Administració que busca fomentar o promocionar una activitat privada desenvolupada per una entitat, que desperta interès en l’Administració …

per llegir-ne més

Els plans estratègics de subvencions

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), regula les disposicions generals de la concessió de subvencions per les administracions públiques. Concretament, en l'article 8.1 del capítol II, de caràcter bàsic i relatiu a les disposicions comunes a les subvencions …

per llegir-ne més

La modificació de la regulació del delicte de frau de subvencions

El delicte d’obtenció fraudulenta de subvencions està regulat en l’actual Codi penal (CP), aprovat per la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, modificat en aquest delicte recentment per la Llei orgànica 1/2019, de 20 de febrer, de transposició de directives de la Unió Europea en …

per llegir-ne més

Obligacions que imposa la Llei de transparència respecte de les subvencions

La transparència és un dels principis que regeix l’actuació de les administracions públiques i el seu sector públic, i es configura, al seu torn, com un dret que tenen els ciutadans de conèixer les decisions de les institucions públiques en qüestions com qui ha format part d’aquesta presa …

per llegir-ne més

Utilització recurrent del procediment de concessió directa de subvencions

El títol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) regula els diferents procediments de concessió de les subvencions. Dins d’aquest títol es distingeix, bàsicament, dos règims:

  • El de concurrència competitiva, amb compliment dels principis de rang legal de concurrència i publicitat, regulat …

per llegir-ne més

Torna a munt