Nombre de lectures: 0

L’aprovació del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local, introdueix per primera vegada, per a l’execució de les funcions de control financer en la modalitat d’auditoria pública, la possibilitat que empreses privades d’auditoria col·laborin amb l’interventor. Es concreta en l’article 34 en els termes següents:

"Article 34. Col·laboració en les actuacions d’auditoria pública.

1. A proposta de l’òrgan interventor, per a la realització de les auditories públiques les entitats locals poden sol·licitar la col·laboració pública o privada en els termes que assenyalen els apartats següents. […] 3. Així mateix, l’entitat local pot contractar firmes privades d'auditoria per col·laborar amb l’òrgan interventor, les quals s'han d’ajustar a les instruccions dictades per l’òrgan interventor."

Entenem per auditoria pública, d’acord amb el que estableix l’article 162 de la Llei general pressupostària (LGP), de 26 de novembre de 2003, el procés que “consisteix en la verificació, duta a terme amb posterioritat i efectuada de manera sistemàtica, de l’activitat economicofinancera del sector públic estatal, mitjançant l’aplicació de procediments de revisió selectius continguts en les normes d’auditoria i en les instruccions que dicti la Intervenció General de l’Estat”.

De conformitat amb l’article 164.1 de la LGP, les auditories públiques es poden classificar en:

  • auditories financeres o de regularitat comptable
  • auditories de compliment
  • auditories operatives.

Aquestes auditories es poden efectuar independentment o de manera conjunta, la qual cosa dona lloc a una altra classificació:

  • Auditoria de regularitat, que inclou la financera i de compliment.
  • Auditoria integral, que inclou les tres modalitats.

En l'àmbit concret de les subvencions, la disposició addicional quarta de la Llei general de subvencions (LGS) introdueix la possibilitat de contractar auditors privats en la col·laboració per dur a terme controls financers de subvencions. La col·laboració pot ser tant de revisió de comptes justificatius presentats pels beneficiaris com d’emissió de certificacions d’auditoria emesos en el marc de programes europeus, o de col·laboració amb els òrgans de control per dur a terme el control financer.

La col·laboració dels auditors privats per dur a terme el control financer de subvencions en l’àmbit local s'estableix en l’article 3.5 del Reial decret 424/2017 en relació amb l'esmentat article 34 del mateix text legal. Per tant, es pot concretar que l’objectiu d’aquests tipus d’actuacions és verificar:

  • L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari.
  • El compliment per part de beneficiaris i entitats col·laboradores de les seves obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció.
  • La justificació correcta dels fons.
  • La realitat i la regularitat de les operacions.
  • La revisió i la comprovació dels procediments de convocatòria, concessió, gestió i, finalment, justificació.

L’objectiu, l'abast i les condicions de les actuacions que s'han de dur a terme s’han de determinar en els plecs de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques. En aquests documents s'han de determinar les condicions de solvència tècnica i/o professional dels auditors privats. En qualsevol cas, han de ser professionals autoritzats per a l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC), i l’auditor privat ha de garantir la seva independència i que no es troba incurs en cap causa d'incompatibilitat.

El Reial decret 424/2017 estableix terminis màxims de contractació dels auditors privats en dos anys prorrogables fins a un màxim de vuit, pròrrogues incloses. Un cop conclòs aquest termini, ha de transcórrer un mínim de dos anys per poder ser contractats de nou.

Els pressupostos de les entitats locals han de consignar les quanties suficients per respondre a les necessitats de col·laboració.

Els auditors privats s'han d’ajustar a les instruccions de l’òrgan interventor i, al seu torn, aquest pot accedir als papers de treball i als documents de suport que hagin servit de base a qualsevol informe d’auditoria que hagin elaborat els auditors privats.