Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Marta Mas Valentí

Marta Mas Valentí - articles

Garanties en matèria de subvencions

Les garanties tenen com a objectiu assegurar els fons públics que es lliuren als beneficiaris i, si escau, a les entitats col·laboradores, sense haver d'acudir al procediment de reintegrament, així com el compliment de les obligacions que assumeixen les dues parts.

La Llei 38/2003, general de subvencions …

per llegir-ne més

Drets i obligacions dels beneficiaris durant la realització del control financer de subvencions

L’article 3.5 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, estableix que l'òrgan interventor ha d'exercir el control sobre les entitats col·laboradores i els beneficiaris de subvencions …

per llegir-ne més

Execució i subcontractació de l’activitat subvencionada

L’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), regula, entre d'altres, les següents obligacions dels beneficiaris de subvencions:

“a) Complir l'objectiu, executar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de …

per llegir-ne més

Principis rectors de la gestió de les subvencions

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), conté les disposicions generals en matèria de subvencions. Delimita en el primer capítol l’àmbit objectiu i subjectiu de la LGS i, en el segon, les disposicions comunes en què s’estableixen, entre d …

per llegir-ne més

Reintegrament de subvencions (part II)

En l'apunt anterior es van tractar els supòsits de reintegrament de subvencions establertes en l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), i les causes materials de reintegrament establertes en l'article 37.1: amagar els requisits, no efectuar …

per llegir-ne més

Reintegrament de subvencions (part I)

Les causes de reintegrament de les subvencions estan establertes en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (ara en endavant, LGS).

L’article 36 de la LGS estableix com a causes de reintegrament la nul·litat i l’anul·labilitat …

per llegir-ne més

Despeses subvencionables

L’article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant, LGS), regula àmpliament les despeses subvencionables, i les defineix com les despeses que de manera indubtable responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es duen a terme en el termini establert per …

per llegir-ne més

Obligacions dels beneficiaris de subvencions, controls sobre el compliment de les obligacions i conseqüències de l'incompliment

Una part important de l’activitat financera de les administracions públiques es canalitza a través de subvencions, amb l’objecte de donar resposta a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques o privades, i serveix com un instrument per fomentar les activitats d’utilitat pública o interès general …

per llegir-ne més

Riscos en l'àmbit de les subvencions de les administracions locals

El bon funcionament de les administracions públiques requereix un sistema de control adequat, i aquest s’exerceix sobre diferents aspectes, com ara el financer, és a dir, sobre els ingressos i les despeses públiques.

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, regula el règim jurídic del control intern …

per llegir-ne més

Els premis..., inclosos o exclosos de l’àmbit objectiu de la Llei general de subvencions?

Sovint, quan una administració pública vol concedir un premi, sorgeixen dubtes com ara quina és la seva naturalesa jurídica o quina és la normativa reguladora que l’empara, que són deguts a una atenció escassa i la poca claredat de l’ordenament jurídic i la jurisprudència.

Seguint el criteri de …

per llegir-ne més

Torna a munt