Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Marta Mas Valentí

Marta Mas Valentí - articles

Relacions i diferències entre els contractes de patrocini i les subvencions

L’article 22 de la Llei 34/1988 general de publicitat defineix el contracte de patrocini publicitari com "aquell pel qual el patrocinat, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de la seva activitat esportiva, benèfica, cultural, científica o d'una altra índole, es compromet a col …

per llegir-ne més

Novetats en els requisits per tenir la condició de beneficiari de subvencions

El 19 d’octubre de 2022 i el 30 de juny de 2023 van entrar en vigor dues modificacions de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant LGS), introduïdes, respectivament, per l’article 11 de la Llei 18/2022, de creació i creixement d’empreses, i l'article …

per llegir-ne més

Marc normatiu i objectius dels plans estratègics de subvencions

L'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, fixa com un dels principis que ha de respectar l’Administració pública en la seva actuació planificar i dirigir per objectius i controlar la gestió i l'avaluació dels resultats de les …

per llegir-ne més

Garanties en matèria de subvencions

Les garanties tenen com a objectiu assegurar els fons públics que es lliuren als beneficiaris i, si escau, a les entitats col·laboradores, sense haver d'acudir al procediment de reintegrament, així com el compliment de les obligacions que assumeixen les dues parts.

La Llei 38/2003, general de subvencions …

per llegir-ne més

Drets i obligacions dels beneficiaris durant la realització del control financer de subvencions

L’article 3.5 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, estableix que l'òrgan interventor ha d'exercir el control sobre les entitats col·laboradores i els beneficiaris de subvencions …

per llegir-ne més

Execució i subcontractació de l’activitat subvencionada

L’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), regula, entre d'altres, les següents obligacions dels beneficiaris de subvencions:

“a) Complir l'objectiu, executar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de …

per llegir-ne més

Principis rectors de la gestió de les subvencions

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), conté les disposicions generals en matèria de subvencions. Delimita en el primer capítol l’àmbit objectiu i subjectiu de la LGS i, en el segon, les disposicions comunes en què s’estableixen, entre d …

per llegir-ne més

Reintegrament de subvencions (part II)

En l'apunt anterior es van tractar els supòsits de reintegrament de subvencions establertes en l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), i les causes materials de reintegrament establertes en l'article 37.1: amagar els requisits, no efectuar …

per llegir-ne més

Reintegrament de subvencions (part I)

Les causes de reintegrament de les subvencions estan establertes en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (ara en endavant, LGS).

L’article 36 de la LGS estableix com a causes de reintegrament la nul·litat i l’anul·labilitat …

per llegir-ne més

Despeses subvencionables

L’article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant, LGS), regula àmpliament les despeses subvencionables, i les defineix com les despeses que de manera indubtable responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es duen a terme en el termini establert per …

per llegir-ne més

Torna a munt