Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Georgina Maresma Olivella

Georgina Maresma Olivella - articles

La caducitat, la jurisprudència i les conseqüències en els expedients de reintegrament de les subvencions (part II)

Com a continuació de l'apunt anterior publicat en aquest espai temàtic sobre el tema de la caducitat en els expedients de reintegraments de subvencions, comentarem el que ha indicat la jurisprudència sobre aquesta qüestió. Seguirem amb el plantejament d’exposar la problemàtica des d’una vessant pràctica per facilitar …

per llegir-ne més

La caducitat, la jurisprudència i les conseqüències en els expedients de reintegrament de les subvencions (part I)

Com a continuació de les aportacions que s’han fet en aquest espai temàtic, aquest apunt tracta qüestions que poden ser d’interès i que han plantejat discrepàncies d'interpretació i en les quals mitjançant el procediment del recurs de cassació davant del Tribunal Suprem s’ha fixat doctrina pel …

per llegir-ne més

La clau de volta en el còmput del termini per interposar un recurs contenciós administratiu durant el mes d’agost

Com a continuació de les aportacions que s'han dut a terme en aquest espai temàtic, aquest article tractarà una qüestió que pot ser d’interès i que ha plantejat discrepàncies a l'hora d'interpretar-lo: el còmput del termini de dos mesos per interposar el recurs contenciós administratiu, segons …

per llegir-ne més

La comprovació o verificació és un procediment autònom?

Com a continuació de les aportacions que s'han fet en aquest espai temàtic, aquest apunt ha de permetre donar a conèixer si, segons el que disposa la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant, LGS), el procediment de comprovació que finalitza amb la liquidació i que és previ …

per llegir-ne més

La institució de la prescripció: una institució complexa?

Aquest apunt enllaça amb el que es va publicar el 26 de setembre de 2019 Les 2 F i les 2 P: la fase declarativa i la recordatòria i el període voluntari i el de constrenyiment o executiu en les subvencions de revocació o reintegrament, i tracta una qüestió d …

per llegir-ne més

Les despeses subvencionables: les tres ofertes i les dues excepcions (2a part)

En aquest segon apunt (la primera part la podeu consultar aquí), s’abordaran específicament les excepcions a la presentació de les tres ofertes i qüestions relatives a les entitats col·laboradores i a les administracions públiques o persones jurídiques amb participació pública. Qüestions en relació amb els límits del contracte …

per llegir-ne més

Les despeses subvencionables: les tres ofertes i les dues excepcions (1a part)

Com a continuació de les aportacions que s’han fet en aquest espai temàtic, aquest apunt ha de permetre aprofundir en una de les qüestions que poden ser d’interès en l’àmbit de la gestió, i específicament en una de les possibles causes de revocació d’una subvenció, que …

per llegir-ne més

Transparència: un plus en els criteris de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert en les subvencions i ajuts (2a part)

En aquesta segona part de l’apunt es tractaran específicament els criteris aprovats el 22 d’octubre de 2019.

La Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert disposa en la introducció que “Aquest document –criteris- té per objecte establir criteris en l’Administració de la Generalitat de Catalunya i en …

per llegir-ne més

Transparència: un plus en els criteris de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert en les subvencions i els ajuts (1a part)

En dos apunts es tractaran un dels aspectes de la transparència, específicament s’analitzaran les obligacions de publicitat activa que estableix l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, però des del punt de vista de les …

per llegir-ne més

Acreditació i validesa: El certificat tributari i les declaracions responsables en dos àmbits específics de les subvencions

En aquest apunt es tractarà un dels aspectes que afecta els beneficiaris d’una subvenció pública, que és l’acreditació i el període de validesa de les certificacions i les declaracions responsables emeses pels beneficiaris. Específicament tractarem el compliment dels requisits de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb …

per llegir-ne més

Torna a munt