Nombre de lectures: 0

Com a continuació de les aportacions que s'han dut a terme en aquest espai temàtic, aquest article tractarà una qüestió que pot ser d’interès i que ha plantejat discrepàncies a l'hora d'interpretar-lo: el còmput del termini de dos mesos per interposar el recurs contenciós administratiu, segons el que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), sobre les disposicions o resolucions administratives notificades a l’interessat el mes d’agost.

Als efectes expositius, la problemàtica que comporta interpretar el còmput del termini es planteja a partir de la no-admissió, per part del Jutjat Contenciós Administratiu de Màlaga, del recurs contenciós administratiu interposat per l'Asociación Nerja Patin Club contra la resolució dictada per l’Ajuntament de Nerja el 31 de juliol de 2017, que confirma la Resolució de 29 de maig de 2017, en la qual es va acordar el reintegrament de la subvenció concedida a l'associació esmentada per extemporània o per la caducitat del termini per interposar el recurs contenciós administratiu.

La sala d’instància fonamenta la seva decisió de desestimar el recurs partint de les consideracions jurídiques següents:

"El plazo para recurrir contra tal acto expreso es de dos meses (art. 46.1 LJCA). Que se ha de computar de fecha a fecha (art. 5.1 del Código Civil). Lo cual significa que aun comenzando a correr el día siguiente al de la notificación, termina el mismo día equivalente al de aquella en el mes correspondiente (a no ser que fuese inhábil), simplemente porque en otro caso ese día de inicio se contaría dos veces (entre otras muchas que declaran o aplican esa inteligencia –constante y pacífica–, la STS-3ª de 2 de abril de 2008, Rec. 323/2004, F.D.3º).

El juez a quo computa desde el 1-09-2017 (por la inhabilidad judicial del mes de agosto, art. 128.2 de la LJCA; interpretación que por cierto ha remachado la reciente STS-3ª de 2 de julio de 2020, Rec. 3780/2019, declarando que '[…] el mes de agosto debe descontarse en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo y, por tanto, cuando la notificación de la actuación administrativa se produce en agosto, el plazo bimensual para la interposición del recurso contencioso administrativo debe empezar a computarse el 1 de septiembre […]', y considera como día final el 31-10-2017, que fue hábil (martes no festivo).

A partir de ahí, aplica el llamado "plazo de gracia" del art. 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (presentación hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo). De manera que, como el 1-11-2017 fue inhábil (festivo nacional), el escrito de interposición se podía haber presentado hasta las 15 horas del 2-11-2017 (que sí fue hábil, jueves no festivo). Pero, aunque se presentó en ese día, fue después de las 15 h., concretamente a las 19:08 h., y de ahí la inadmisibilidad que se apreció.

De todo ello, lo único que discute la parte apelante es que, si el plazo debía comenzar a correr a partir del 1 de septiembre, no concluía el 31 de octubre sino el 1 de noviembre, por lo que siendo este inhábil, se prorrogaba hasta el siguiente día hábil, el 2 de noviembre, con lo que, sin necesidad siquiera de acudir al art. 135 LECiv, el recurso fue presentado tempestivamente.

No se acepta el planteamiento, que se vale de la particularidad de que el día inicial del cómputo del plazo deba ser el 1 de septiembre cuando la notificación administrativa se haya llevado a cabo en el mes de agosto (inhábil en el ámbito jurisdiccional pero hábil en el procedimiento administrativo, art. 30 de la Ley 39/2015).

Que el día siguiente al de la notificación, cuando esta ha tenido lugar en agosto, deba ser el 1 de septiembre, no significa que el día final, del plazo por meses, sea el correlativo en el mes correspondiente (el 1 de noviembre), sino que necesariamente, para estos supuestos, debe ser el 31 de octubre, porque de otro modo se estaría computando un día adicional a dicho cómputo mensual."


Resum dates clau

Termini per interposar recurs acte exprés 2 mesos + de data a data Art. 46.1 LJCA i art. 5.1 CC
Mes d’agost no s’ha de descomptar Inhàbil Art. 128.2 LJCA
Inici còmput 01/09/2017 Inhàbil el mes d’agost Art. 128.2 LCSP Termini bimensual per interposar recurs JCAA
Data final 31/10/2017 Dimarts no festiu
Període de gràcia 01/11/2017 (inhàbil) passa al 02/11/2017 (1r dia hàbil) Art. 135 LCCA (15.00 h dia hàbil següent a la finalització del termini)
Presenta recurs entitat 02/11/2017 a les 19.08 h Extemporània
Motiu extemporaneïtat L'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb el que disposa l’article 24 de la Constitució i l’article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans, s'ha d'interpretar en el sentit següent: quan l'acte exprés que posi fi a la via administrativa que es recorre es notifica el mes d’agost, el còmput del termini de dos mesos per interposar el recurs contenciós administratiu s'inicia l'1 de setembre, per la qual cosa aquest termini de dos mesos venç l'1 de novembre, i com és un dia inhàbil, s'entén que es prorroga al dia següent. Per això se'n dedueix que el mes d’agost s’ha de descomptar o no s'ha de tenir en compte, ja que si el termini finalitzés el mes correlatiu al mes d’agost, al setembre, s’estaria computant un dia addicional al corresponent al còmput mensual.


Contra la Sentència dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, amb seu a Màlaga, de 26 de novembre de 2020, es presenta un recurs de cassació, sobre la base dels punts següents:

El recurs de cassació es fonamenta en la infracció de l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per la qual cosa la sentència impugnada >s'ha apartat de la doctrina jurisprudencial fixada per aquesta Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem en les sentències de 22 de febrer de 2016, 25 d'octubre de 2016 i 21 de març de 2017, que entenen que si el termini estigués fixat per mesos, si bé el còmput s'inicia l'endemà de la notificació el mes que correspongui, però acaba el dia correlatiu al de la notificació, que en aquest supòsit és l'1 de novembre de 2017, i sent inhàbil l'esmentat dia, per haver estat declarat festa nacional, s'hauria d'haver considerat com a últim dia el 2 de novembre (data en què es va presentar el recurs contenciós administratiu), per la qual cosa es va haver d'admetre el recurs contenciós administratiu.

I per què pot ser interessant?

El 10 de maig de 2022, el Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, Recurs 1874/2021 i Resolució 552/2022, fixa jurisprudència harmonitzada i uniforme sobre el còmput del termini dels dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu segons el que disposa l'article 46 de la LJCA, tenint en compte quin és el moment final del termini per presentar l'escrit d'interposició i específicament amb la impugnació de les resolucions administratives notificades a l'interessat durant el mes d’agost, en el qual es pot considerar com a dies quo l'1 de setembre (Roj: STS 1931/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1931- Id Cendoj: 28079130032022100104).

La Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem va dictar interlocutòria el 9 de juny de 2021 i en la part dispositiva diu literalment:

"2.º) Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en completar la jurisprudencia sentada, entre otras, en la STS de 20 de julio de 2020 (RCA 3780/2019) y en las SSTS de 25 de octubre de 2016 (recurso de casación n.º 1512/2015) y de 21 de marzo de 2017 (recurso de casación n.º 1553/2016) a fin de precisar cuál es el día final del plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso-administrativo en los casos en que, al haber sido notificada la resolución administrativa en el mes de agosto, el día inicial del cómputo se traslada al 1 de septiembre, y el plazo de dos meses vencería el 1 de noviembre, que es festivo.

3.º) La norma que, en principio, será objeto de interpretación es el artículo 46.1 de la Ley de esta Jurisdicción; sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 LJCA."

El marc normatiu aplicable als efectes de l’enjudiciament del present recurs de cassació es detalla en el FJ 2 i es completa als efectes expositius:

 • Article 183 de la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial (LOPJ):

"Són inhàbils els dies del mes d’agost per a totes les actuacions judicials, excepte les que es declarin urgents per les lleis processals. Això no obstant, el Consell General del Poder Judicial, mitjançant un reglament, els pot habilitar a efectes d’altres actuacions."

 • Article 185 de la LOPJ:

"1. Els terminis processals es computen d’acord amb el que disposa el Codi civil. En els assenyalats per dies queden exclosos els que són inhàbils.

2. Si l’últim dia de termini és inhàbil, s’entén prorrogat fins al primer dia hàbil següent."

 • Article 46 de la LJCAP:

"1. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la disposició impugnada o de la notificació o publicació de l'acte que posa fi a la via administrativa, si és exprés. Si no ho és, el termini és de sis mesos i es compta, per al sol·licitant i altres possibles interessats, a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seva normativa especifica, es produeixi l'acte presumpte.

2. En els supòsits que disposa l'article 29, els dos mesos es compten a partir de l'endemà del venciment dels terminis assenyalats en l'article esmentat.

3. Si el recurs contenciós administratiu es dirigeix contra una actuació en via de fet, el termini per interposar el recurs és de deu dies a comptar de l'endemà de l'acabament del termini que estableix l'article 30. Si no hi ha requeriment, el termini és de vint dies des del dia en què s'inicia l'actuació administrativa en via de fet.

4. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu es compta des de l'endemà del dia en què es notifica la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició o en què aquest s'hagi d'entendre desestimat presumptament.

5. El termini per interposar recurs de lesivitat és de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de la declaració de lesivitat.

6. En els litigis entre administracions, el termini per interposar recurs contenciós administratiu és de dos mesos, llevat que per Llei s'estableixi altrament. Quan hagi precedit el requeriment que regulen els tres primers apartats de l'article 44, el termini es compta des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés o s'entén rebutjat presumptament."

 • Article 69 de la LJCAP:

"La sentència ha de declarar la inadmissibilitat del recurs o d'alguna de les pretensions en els casos següents: […] e) Que s'hagi presentat l'escrit inicial del recurs fora del termini establert."

 • Article 128.2 de la LJCAP:

"2. Durant el mes d'agost no corre el termini per interposar el recurs contenciós administratiu ni cap altre termini dels que disposa aquesta Llei excepte per al procediment per a la protecció dels drets fonamentals, en què el mes d'agost té caràcter d'hàbil."


La doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem, Sala Contenciosa i el tipus de procediment del recurs de cassació que resulta rellevant del present recurs de cassació es detalla en el FJ 2:

 • Sentència del TS de 2 de juliol de 2020 (RCA 3780/2019)
 • Roj: STS 2356/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2356
 • Id Cendoj: 28079130052020100163
 • Data: 02/07/2020
 • Número de recurs: 3780/2019
 • Número de resolució: 910/2020
 • Sentència del TS de 25 d’octubre de 2016 (RCA 1512/2015)
 • Roj: STS 4686/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4686
 • Id Cendoj: 28079130022016100423
 • Data: 25/10/2016
 • Número de recurs: 1512/2015
 • Número de resolució: 2283/2016
 • Sentència del TS de 21 de març de 2017 (RCA 1553/2016)
 • Roj: STS 1107:2017- ECLI: ES:TS:2017:1107
 • Id Cendoj: 28079130052017100115
 • Data: 21/03/2017
 • Número de recurs: 1553/2016
 • Número de resolució: 476/2017

També podríem citar les sentències següents entre la prolífica jurisprudència:

 • Sentència del TS de 25 de juny de 2020 (RCA 5041/2019)
 • Roj: STS 2395/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2395
 • Id Cendoj: 28079130052020100171
 • Data: 135/06/2020
 • Número de recurs: 5041/2019
 • Número de resolució: 880/2020
 • Sentència del TS de 21 de març de 2017 (RCA 1553/2016)
 • Roj: STS 1003/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1003
 • Id Cendoj: 28079130042021100095
 • Data: 18/03/2021
 • Número de recurs: 3684/2019
 • Número de resolució: 386/2021

Explícitament es reprodueix el que disposa la Sentència del TS de 2 de juliol de 2020 (RCA 3780/2019) com a doctrina del TS, ja que permet clarificar el punt de discrepància interpretativa:

"El art. 128.2 LJCA debe interpretarse en el sentido de que, dejando a salvo el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, el mes de agosto debe descontarse en el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo y, por tanto, cuando la notificación de la actuación administrativa se produce en agosto, el plazo bimensual para la interposición del recurso contencioso administrativo debe empezar a computarse el 1 de septiembre."

La doctrina jurisprudencial completa els raonaments jurídics on s’explicita la possibilitat de fer vàlidament una notificació administrativa el mes d’agost i refusa la interpretació pel que fa al còmput del termini dels dos mesos, data a data, a comptar del dia de la notificació sobre la base de les consideracions jurídiques següents:

"[…] Pero como acertadamente advierte el recurrente, con ello se incumpliría el mandato contenido en el art. 128.2 LJCA, ley especial, que no se limita a declarar inhábil el mes de agosto para la interposición del recurso contencioso administrativo, sino que impone que durante el mes de agosto "no corra" el plazo para la interposición del recurso.

Por ello, la interpretación armonizada del cómputo de fecha a fecha que establece para los plazos señalados por meses el art. 5 del Código Civil con la exigencia contenida en el art. 128.2 LJCA, ley especial y posterior, de que durante el mes de agosto no corra el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo no puede ser otra que la de que, en aquellos supuestos en los que la notificación del acto recurrido se produzca en agosto, el día inicial del cómputo debe trasladarse al 1 de septiembre y, a partir de ahí, computar los dos meses de fecha a fecha, pues es la única forma de respetar el mandato expreso e inequívoco del legislador contenido en el art. 128.2 LJCA y que no corra el plazo durante el mes de agosto."

Per acabar, la STS de 10 de maig de 2022, després de citar la doctrina constitucional sobre el dret de tutela judicial efectiva i el principi pro actione, disposa el següent:

“"[…] cabe recordar que la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo, expuesta en la sentencia de 2 de julio de 2020 (RC 3780/2019), mantiene que el plazo bimensual para la interposición del recurso contencioso-administrativo debe empezar a computarse el 1 de septiembre, por lo que no parece lógico computar el plazo de dos meses a que alude el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como si el acto administrativo se hubiere notificado el 31 de agosto, y por tanto entender que el día final sería el correlativo 31 de octubre, como erróneamente sostiene el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, ya que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Código Civil, el cómputo debe realizarse de fecha a fecha, de donde se desprende que el plazo de interposición vencía el 1 de noviembre, y por ser inhábil, en este caso, finalizaba el 2 de noviembre. Por ello, concluimos que no procedía declarar la inadmisibilidad del recurso Contencioso-Administrativo […] de una interpretación sistemática de los artículos 46 y 128 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución española y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos."

Una qüestió que podria semblar que no hauria de representar cap problema interpretatiu però, en vista del que s'ha exposat, no és així. L'única peculiaritat que presenten les notificacions de l'acte administratiu el mes d'agost és que s'entenen notificades el dia 1 de setembre i que s'han de computar de data a data, fins i tot encara que s'entengui que el termini s'iniciï l'endemà al de la notificació, i acaba el dia correlatiu al de la notificació del mes que correspongui: dia 1 de setembre, dia 1 de novembre i, en ser festiu, finalitzaria el 2 de novembre.

Per tant, el mes d'agost no s'ha de descomptar.