Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Òscar Segura San Juan

Òscar Segura San Juan - articles

Evolució de les subvencions previstes nominativament en el pressupost 2003-2023

El passat mes de novembre es van celebrar vint anys de la Llei general de subvencions (LGS), temps suficient per poder fer una anàlisi de les subvencions previstes nominativament en el pressupost des del punt de vista normatiu i l'ús que han fet i fan les administracions d'aquesta …

per llegir-ne més

Les especificitats de les subvencions i les ajudes al desenvolupament

En aquest apunt es vol aclarir el marc normatiu estatal i català de les ajudes i les subvencions a la cooperació internacional. També s'expliquen les principals particularitats que presenten les subvencions i les ajudes a la cooperació internacional, derivades de la finalitat pròpia i de les peculiaritats dels beneficiaris …

per llegir-ne més

Qui, com i quan es controlen les subvencions als partits polítics

En l'apunt del mes anterior sobre les subvencions als partits polítics es va posar de manifest que aquestes subvencions estan excloses, d'acord amb l'article 4, de l'àmbit d'aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tant, el marc regulador …

per llegir-ne més

Procediment d'ajornament o fraccionament del reintegrament de subvencions

En apunts anteriors d'aquest espai temàtic s'han descrit les causes del reintegrament de les subvencions que es regulen en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i en l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de …

per llegir-ne més

La responsabilitat comptable en matèria de subvencions

Aquest apunt vol posar una mica de llum en el concepte de responsabilitat comptable, que malauradament està d'actualitat en els mitjans de comunicació, en concret, la responsabilitat comptable en matèria de subvencions.

El Tribunal de Comptes té dues funcions: la funció fiscalitzadora i la funció d'enjudiciament comptable. En …

per llegir-ne més

El procediment de reintegrament i la modificació de la Llei 5/2020

En matèria de subvencions, la jurisprudència del Tribunal Suprem parteix de la premissa que en el reintegrament hi ha un acte vàlid, però sotmès a una condició que incompleix el beneficiari o l’entitat col·laboradora. Les condicions a les quals se subordina el bon funcionament de la relació juridica …

per llegir-ne més

Les infraccions i les sancions en matèria de subvencions

En el títol IV de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant, LGS), es regulen les infraccions administratives i sancions en matèria de subvencions. L'article 52 de la LGS defineix les infraccions administratives en matèria de subvencions com les accions i les omissions tipificades en la LGS …

per llegir-ne més

Recull d'errors i incompliments detectats des del control intern i/o des del control extern

El concepte d'infracció es regula en l'article 52 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Tenen la consideració d'infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i les omissions tipificades en aquesta Llei, i són sancionables fins i tot a títol …

per llegir-ne més

Control posterior de les subvencions electorals

El mes d'abril es van celebrar eleccions a les Corts Generals (Congrés i Senat) i el passat diumenge 26 de maig, el "superdiumenge electoral", eleccions europees i municipals, i algunes assemblees autonòmiques també van elegir els seus representants.

Les candidatures que van obtenir representació en el Parlament Europeu, en …

per llegir-ne més

Torna a munt