Nombre de lectures: 0

Fa just un any, el 18 de març de 2019, es va publicar, en el web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, un nou àmbit d’informació relatiu als ajuts i les subvencions, amb la voluntat d’integrar en un sol espai tota la informació relativa a subvencions i ajuts, i esdevenir un canal de connexió de la informació amb relació a aquest àmbit dels diferents departaments de la Generalitat.

La part central del web, i peça clau, és la presentació de la informació de convocatòries i concessions que conté el Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC), que fa públiques les dades sobre les subvencions dels departaments de la Generalitat i de les entitats públiques en què aquesta participa de manera majoritària, i que, d’acord amb la llei que va crear el RAISC, així com el decret de desenvolupament, també haurà d’incloure totes les subvencions i ajuts atorgats per totes les administracions catalanes.

El RAISC inclou les convocatòries de les subvencions amb concurrència dels departaments de la Generalitat, de les entitats autònomes administratives i de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya incloses en la llei de pressupostos de la Generalitat des de l’1 de gener de 2016. A partir de l’1 de gener de 2017, també s’hi registren les subvencions sense concurrència dels mateixos òrgans i entitats. D’altra banda, atès el període transitori que hi ha perquè les entitats locals registrin la seva informació, i per tant no hi ha l’obligatorietat d’aquest registre fins a partir del 2021, el RAISC encara no conté informació corresponent als ens locals i universitats.

A data del tancament d'aquest apunt, el RAISC registrava 3.800 convocatòries i actes de concessió de subvencions sense concurrència, amb un import de més d'11.000 milions d’euros, de les quals 1.200 convocatòries corresponien a registres del 2019, corresponent a 3.800 milions d’euros, aproximadament. Per tant, l'any 2019 hi va haver més d’un terç del total de registres efectuats des de l’any 2016.

Els registres de concessions actualment representen aproximadament 5.100 milions d’euros, corresponents a 745.000 beneficiaris.

Aquest increment és degut a dos grans motius:

1. Desenvolupament i evolució del sistema de recopilació d’informació i procediments de la Generalitat posats en marxa des de la creació del RAISC

Malgrat que el RAISC va ser creat per la Llei de mesures del 2017, la Generalitat va iniciar el registre de les dades amb el format d’informació actual des del 2016, a requeriment d’informació de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). Al principi es va dissenyar un procediment pel qual totes les convocatòries a publicar en el DOGC havien d’estar registrades al RAISC i a la BDNS prèviament (en aplicació de la Llei general de subvencions). El disseny d’aquest procediment va implicar una estreta col·laboració entre l’Oficina del Govern, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) i la Intervenció General, i ha ajudat a regularitzar totes les subvencions amb concurrència de la Generalitat. Tanmateix, atès que el percentatge de subvencions sense concurrència és elevat i aquestes no estaven incloses en el procediment per a les subvencions amb concurrència, aquest tipus de subvencions no disposaven d’un mecanisme de garantia de registre de la informació al RAISC.

Per aquest motiu es va desenvolupar un sistema de validacions en els sistemes comptables, perquè, a través dels registres del codi de convocatòria (codi RAIS), el gestor econòmic de la subvenció donés d’alta la subvenció sense concurrència abans de fer el reconeixement de l’obligació al beneficiari.

Finalment, el procés de transformació del procediment de registre de les convocatòries culmina amb la integració amb el Tramitador d’ajuts i subvencions corporatiu de la Generalitat de Catalunya al final del 2018, que ha afavorit la recopilació d’informació relativa a convocatòries i actes de concessió de subvencions sense concurrència.

L’enviament de concessions al RAISC ha estat dissenyat perquè sigui un enviament automàtic i integrat amb els sistemes econòmics i de tramitació de les subvencions. La dificultat en aquest sistema és que històricament els diferents gestors han desenvolupat les seves pròpies eines de registre, gestió i tramitació de les concessions i pagaments de subvencions, fet que dificulta la integració de tota la informació en un sol registre. A dia d’avui, no tots els sistemes d’informació estan interconnectats al 100%, però s’ha avançat molt en aquest aspecte i s’està en procés que hi hagi una interconnexió total, a fi que els gestors no hagin de crear fitxers externs per enviar la informació al RAISC. A mesura que s'han anat integrant els sistemes informàtics aliens, el RAISC ha anat obtenint la informació de concessions i pagaments de manera sistemàtica, automàtica i amb més fiabilitat.

2. Definició de l’univers subvencional del RAISC

A l’inici de la posada en marxa del RAISC, al 2016, encara hi havia molts dubtes sobre el concepte de subvenció a l'efecte de l’enviament de la informació al RAISC. Tanmateix, les normes que regulen el RAISC tenen, a l'igual que en el cas de la BDNS, una voluntat d’interpretar el que és una subvenció i un ajut en el sentit ampli de la seva definició. Aquesta voluntat té la finalitat de transparentar l’activitat de l’Administració més enllà de la prestació dels serveis bàsics que ha de prestar una administració per mantenir el benestar social mínim garantit als ciutadans constitucionalment.

Efectivament, el RAISC no es limita a registrar actuacions exclusivament de foment, sinó que té un abast més ampli de millora del benestar bàsic de les persones a través de les entregues dineràries o en espècie realitzades per part de les diferents administracions. Progressivament, el que inicialment no s’incorporava al RAISC, com per exemple les prestacions de caràcter social, es comença a introduir des del 2019, que fa que s’incrementi la informació que conté el RAISC. És bàsic, però, fer un treball de definició dels diferents conceptes perquè els gestors puguin tenir clar què es considera susceptible de ser registrat al RAISC i què no (les aportacions per part de la Generalitat als ens locals en concepte de gestió dels jutjats de pau, la renda garantida de ciutadania, les aportacions a partits polítics, subvencions reintegrables o prestacions complementàries al Sistema Nacional de Salut, etc.).

En definitiva, l'anàlisi constant dels diferents casos, la progressiva definició i conceptualització de les diferents actuacions per part de l’Administració com a ajut o subvenció a l'efecte d’enviament d’informació al RAISC, han contribuït també que els diferents òrgans efectuïn activitats proactives per registrar la informació i, per tant, incrementar la informació objecte de publicitat activa. Aquesta anàlisi ha de culminar amb un document o guia de les diferents casuístiques i la conceptualització corresponent, per tal d'unificar criteris i definicions que ajudin els gestors a aclarir els dubtes que a dia d'avui encara hi ha respecte de les diferents activitats de l'Administració en l'àmbit subvencional.

Finalment, avui, des del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda s’analitza la informació que conté el RAISC i el plasma en un informe trimestral de subvencions. La informació analitzada prové de les dades obertes que són actualitzades diàriament pel que fa a convocatòries i actes de concessió de subvencions sense concurrència, i setmanalment pel que fa a la informació relativa a beneficiaris. La tendència en les diferents anàlisis constata la prevalença d’actuacions subvencionals adreçades a les finalitats de serveis socials i promoció social, agricultura, pesca i alimentació, i foment de l’ocupació. En un segon terme, els segueixen les polítiques d’habitatge, recerca i innovació, o indústria i energia. D’altra banda, malgrat que es constata un nombre elevat de subvencions sense concurrència, el seu pes, pel que fa a l'import, és d’un terç del total de l’activitat subvencional.

A mesura que es van registrant més dades, s'incrementa la qualitat de la informació. En aquest sentit, la integritat de la informació que conté el RAISC ajudarà les entitats gestores a avaluar les seves polítiques públiques de manera sistemàtica i amb indicadors temporals de molta utilitat.