Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: transparència

Articles de l'etiqueta transparència

La gestió de subvencions: poc intel·ligent, molt artificial

Ara que està tant en boca de tothom la utilització de la intel·ligència artificial en els diferents àmbits de la nostra societat (tothom parla dels bots conversacionals, col·loquialment anomenats "assistents de veu", com chatGPT o Dall-E), ens hem d’acostumar, en els àmbits de l’Administració, que les …

per llegir-ne més

Dret d'accés a la informació de subvencions i ajuts

Les dades i la informació que contenen els expedients de subvencions i ajuts tenen un doble tractament, atès que, d'una banda, s'han de publicar d’acord amb els mandats establerts per les normes que regulen les obligacions de publicitat i transparència i, de l'altra, s’hi ha …

per llegir-ne més

La publicitat i la transparència de les subvencions i la col·lisió de drets

El fet de rebre una subvenció o un ajut és una actuació administrativa que, ja sigui amb la finalitat de foment o amb la finalitat d’auxiliar una situació personal o d’altra naturalesa determinada, comporta efectes de diferent índole fruit, entre d’altres, del compliment dels principis que regeixen …

per llegir-ne més

Els ajuts d'estat

A la Unió Europea les subvencions i els ajuts són molt importants. De fet, han esdevingut un instrument transcendental per poder dur a terme les diferents polítiques europees. Des de l’inici es va regular la naturalesa dels ajuts i de les subvencions estatals per protegir el mercat comú de …

per llegir-ne més

Els plans estratègics de subvencions

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), regula les disposicions generals de la concessió de subvencions per les administracions públiques. Concretament, en l'article 8.1 del capítol II, de caràcter bàsic i relatiu a les disposicions comunes a les subvencions …

per llegir-ne més

Els ens locals i el Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya

Ha passat poc més d'un any des de l’aprovació del Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). Per donar un pas més perquè el RAISC doni compliment efectiu a la normativa catalana en …

per llegir-ne més

Estat de l’activitat subvencional de la Generalitat de Catalunya registrada al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya

Fa just un any, el 18 de març de 2019, es va publicar, en el web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, un nou àmbit d’informació relatiu als ajuts i les subvencions, amb la voluntat d’integrar en un sol …

per llegir-ne més

Transparència: un plus en els criteris de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert en les subvencions i ajuts (2a part)

En aquesta segona part de l’apunt es tractaran específicament els criteris aprovats el 22 d’octubre de 2019.

La Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert disposa en la introducció que “Aquest document –criteris- té per objecte establir criteris en l’Administració de la Generalitat de Catalunya i en …

per llegir-ne més

Transparència: un plus en els criteris de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert en les subvencions i els ajuts (1a part)

En dos apunts es tractaran un dels aspectes de la transparència, específicament s’analitzaran les obligacions de publicitat activa que estableix l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, però des del punt de vista de les …

per llegir-ne més

Plans estratègics de subvencions: entre l'idealisme i el realisme

En el marc general de l'equilibri pressupostari i tenint en compte el sostre de despesa, que impedeix gastar per sobre d’uns límits màxims i impel·leix a gastar millor, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) té per objectiu traslladar els …

per llegir-ne més

Torna a munt